lördag 6 juni

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven G

Artikel. Vad är garanti?
Garanti innebär att en säljare, som kan vara ett företag eller en privatperson, åtar sig att ansvara för att en vara, till exempel en bil, eller en tjänst ska hålla viss kvalitet eller viss funktion, ofta under en på förhand angiven tid.
Garanti omfattas inte av lagstiftningen, utan är något som säljare frivilligt kan lämna vid försäljning av en sak eller en tjänst. Det innebär att säljaren bestämmer hur länge garantin ska gälla och vad den ska omfatta. Det är vanligt med en ett års garanti, men upp till tio års garanti förekommer. Vidare kan garantin endast gälla en viss egenskap, till exempel bilens motor, varvid endast motorn omfattas av garantin.
Om någon garanterar ett visst förhållande när du ska köpa en bil bör du be att säljaren skriftligen och tydligt anger vad garantin omfattar. Om du vid bilköpet har fått en garanti, men bilen inte uppfyller garanterad funktion, har du möjlighet att nyttja garantin med till exempel begäran om avhjälpande eller, om det är ett väsentligt fel, häva köpet. Om du vill åberopa garantin är det viktigt att du skyndsamt meddelar säljaren av bilen att ett fel föreligger som du anser garantin omfattar. Garanti brukar normalt inte gälla om du som köpare har varit oaktsam med bilen, till exempel genom vanvård eller vårdslös körning.
Det är viktigt att notera att en garanti inte kan användas för att begränsa konsuments lagstadgade rätt att inom tre år från köpet reklamera ursprungligt fel i en vara.