torsdag 13 augusti

Advokaten Agneta: Om juridiska ord på bokstaven L

Artikel. Vad är legalitetsprincipen?
Legalitetsprincipen är i en rättsstat en viktig och central princip och syftar till att skydda medborgare mot godtycklighet i rättstillämpningen. Legalitetsprincipen återfinns i såväl svensk grundlag som inom flera olika rättsområden. I denna krönika behandlas innebörden av legalitetsprincipen inom straffrätten.
Inom straffrätten innebär legalitetsprincipen att du inte får dömas för ett brott som vid handlingens tidpunkt inte var uttryckligen förbjuden enligt lag. Legalitetsprincipen kan uttryckas som inget straff utan lag. På latin ”nullum crimen sine lege”, vilket betyder inget brott utan lag samt ”nulla poena sine lege”, som betyder inget straff utan lag.
Några exempel på brott är stöld, misshandel, fortkörning, bokföringsbrott, osant intygande och förtal, men det finns många fler brott i olika lagar. Om personen döms för brottet kan påföljden till exempel vara fängelse eller böter.
Legalitetsprincipen innehåller förbud mot analogisk lagtillämpning, vilket innebär att endast om det uttryckligen framgår av lag att något är brottsligt och straffbart kan personen dömas. Med andra ord kan en person endast dömas för brott om dennas handlande med normalt språkbruk passar in under den lagregel som beskriver brottet. Vidare finns ett förbud mot retroaktiv rättstillämpning, det vill säga frågan om gärningen är straffbar bedöms utifrån lagarna vid tidpunkten för brottet.