tisdag 27 september

Fråga advokaten: Om ersättning vid försenat flyg

7 september, 2022

Artikel. Hej Josef,
Nu i sommar skulle vi äntligen få åka på en utlandsresa igen. Hela familjen hade sett fram emot resan så länge och vi hade mot alla odds lyckats ordna pass till hela familjen. Dessvärre blev vår utresa flera timmar försenad på grund av ett tekniskt fel med planet och vi missade också vårt anslutningsflyg med följden att vi kom fram till vårt resmål nästan ett dygn senare än vad vi skulle ha gjort. Nu undrar vi om vi har rätt till någon ersättning från flygbolaget?
Med vänlig hälsning
Bo

Hej Bo och tack för din fråga!
Trots de tråkiga omständigheterna kring förseningen hoppas jag att ni trots allt är nöjda med resan. Vilken ersättning du kan erhålla vid en försenad flygning är inte helt enkelt att svara på. Detta beror på att de flesta flygningar regleras av flertalet internationella konventioner och förordningar samt även inhemska sådana. Omständigheterna i det enskilda fallet är således avgörande för vilken ersättning som kan bli aktuell.
Sedan 2004 finns en EU-förordning som innehåller särskilda regler om ersättning vid inställda eller försenade flygningar. Reglerna gäller enligt förordningen när flygningen sker från en flygplats inom EU eller när flygningen sker från en flygplats utanför EU till en flygplats inom EU. I det senare fallet måste dock flygbolaget vara registrerat inom EU. Vidare krävs, för att reglerna ska vara tillämpliga, att flyget är försenat eller inställt. Ersättning enligt förordningen ges i form av kompensation och du har även under vissa förutsättningar rätt till så kallad service från flygbolaget.
Kompensation är en standardiserad ersättning och utgår med samma belopp till alla passagerare som drabbas av en försening. Ersättning utgår med vissa fasta belopp om 250–600 euro som bestäms beroende på flygningens längd. För att vara berättigad till kompensation måste förseningen vara tre timmar eller mer. Kompensationen är personlig och härmed kan alla i ditt sällskap kräva denna typ av ersättning. Viktigt i sammanhanget är att kompensationen inte automatiskt betalas ut, utan måste krävas från flygbolaget. Kravet måste också framställas inom en viss tid. Högsta domstolen konstaterar att en reklamation som framställs inom två månader i vart fall är i rätt tid på motsvarande sätt som gäller enligt konsumentköplagen.
Viktigt att notera är dock att för det fall förseningen beror på extraordinära omständigheter har du inte rätt till kompensation. Med extraordinära omständigheter menas händelser som ligger utanför flygbolagets kontroll, och som inte kan undvikas även om alla rimliga åtgärder vidtas. Tekniska problem med flygplanet utgör inte sådana extraordinära omständigheter som avses varför ni torde ha rätt till kompensation. Även om man inte skulle ha rätt till kompensation kan man dock ha rätt till service. Enligt EU-förordningen har flygbolagen vid förseningar en skyldighet att erbjuda dig viss service. Har flygbolaget rimlig anledning att anta att en flygning kommer att försenas i förhållande till den tidtabellsenliga avgångstiden med två, tre eller fyra timmar beroende på flygningens längd ska flygbolaget erbjuda dig måltider och förfriskningar i skälig proportion till väntetiden. Om förseningen är åtminstone fem timmar ska flygbolaget erbjuda dig att välja mellan 1. återbetalning för den del av biljetten som du inte har kunnat utnyttja och om din resa inte längre har något syfte har du rätt att få tillbaka biljettkostnaden även för den del av resan som du redan har utnyttjat och 2. en returflygning till den första avgångsorten snarast möjligt. Om den rimligen förväntade avgångstiden är åtminstone dagen efter den tidigare tillkännagivna avgångstiden ska flygbolaget erbjuda hotellrum i sådana fall – då övernattning under en eller flera nätter blir nödvändig, eller – då en längre vistelse än du planerat blir nödvändig. Vidare ska flygbolaget då erbjuda transport mellan flygplatsen och inkvarteringsorten.
Vid sidan av den kompensation och service som du kan ha rätt till enligt EU-förordningen kan du ha rätt till ytterligare ersättning. Bland annat kan det vara möjligt att få ersättning för sådana kostnader som du får på grund av det försenade flyget. En sådan rätt till skadestånd följer av bland annat Montrealkonventionen som EU och många andra länder har tillträtt. I konventionen framgår att vid passagerarförseningar är flygbolaget skadeståndsansvarigt för den skada som passagerarna lidit till följd av förseningen så länge flygbolaget inte vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika skadorna, eller om det var omöjligt att vidta sådana åtgärder. Vid mindre och rimliga förseningar har man dock inte rätt till ersättning. Vid längre flygningar anses förseningar på upp till några timmar vara rimliga och ger inte rätt till ersättning. Den skada som ersätts är i huvudsak ekonomisk skada. Detta innebär att du till exempel kan kräva ersättning för mat på flygplatsen (under förutsättning att flygbolaget inte tillhandahållit mat och dryck), missade hotellnätter eller förlorad arbetsinkomst. För att inte förlora din rätt att kräva ersättning med stöd av Montrealkonventionen måste du väcka talan om ersättning inom två år från ankomsten till destinationsorten. Det är viktigt att komma ihåg att du måste kunna bevisa de kostnader som du begär ersättning för, varför det är viktigt att spara alla kvitton på dina utlägg. För att tillerkännas ersättning för förlorad arbetsinkomst behöver du sannolikt kunna visa upp ett intyg från din arbetsgivare.

Jag avslutar krönikan med ett kinesiskt ordspråk. ”Du kan aldrig hindra olyckskorparna från att flyga över ditt huvud men du kan hindra dem från att bygga bo i ditt hår.”

ADVOKAT JOSEF ANGERBJÖRN

Läs mer