tisdag 27 september

Fråga advokaten: Om den nya lagen om anställningsskydd, LAS

10 augusti, 2022

Artikel. Hej Agneta!
Min arbetskamrat berättade vid vårt fika i dag att lagen om anställningsskydd har ändrats i sommar, men han visste inte så mycket om förändringarna. Jag blev orolig eftersom jag har en visstidsanställning och ännu bara arbetat tio månader på min nuvarande arbetsplats. Jag hade hoppats på att bli fast anställd eftersom jag trivs på mitt jobb tillsammans med mina roliga arbetskamrater. Vad innebär lagändringen för mig?
Hälsningar
Elin

Hej,
Tack för din fråga. Vid halvårsskiftet trädde flera lagändringar i kraft, bland annat lagen (1982:80) om anställningsskydd, nedan kallad ”LAS”. Lagändringarna som gäller arbetsrätten tillämpas huvudsakligen från den 1 oktober 2022, men det finns övergångsbestämmelser så det kan dröja innan vissa av reglerna tillämpas fullt ut.
LAS är en tvingande skyddslagstiftning till förmån för arbetstagaren, vilket i princip innebär att arbetsgivaren och arbetstagaren inte i anställningsavtalet kan avtala om villkor som är sämre för arbetstagaren än vad LAS anger. Vissa regler är dock dispositiva och kan frångås genom kollektivavtal.
LAS reglerar anställningsförhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Bland annat finns regler om anställningsavtals innehåll, i vilka fall tidsbegränsat avtal är tillåtet, omplacering, hur uppsägning ska göras och vad som är grund för uppsägning, turordningsregler, med flera bestämmelser.
Nedan redovisas huvuddragen av vissa av de nya reglerna i LAS. Lagtexten finner du som vill läsa mer på www.riksdagen.se. De nya reglerna innebär att anställningsavtal ska avse heltid, om inte något annat har avtalats.
Allmän visstidsanställning har ersatts av särskild visstidsanställning. Arbetsgivaren är skyldig att skriftligen upplysa den anställde om att anställningen är en särskild visstidsanställning. Vid särskild visstidsanställning ska anställningen omvandlas till en fast anställning för en arbetstagare som sammanlagt har arbetat i tolv månader under en femårsperiod. Tidigare krävdes att den anställde arbetat 24 månader under en femårsperiod innan anställningen övergick till en tillsvidareanställning. Vidare har den som varit anställd i särskild visstidsanställning under sammanlagt mer än nio månader de senaste tre åren företrädesrätt till återanställning i ny särskild visstidsanställning.
Om det på en arbetsplats uppstår arbetsbrist, till exempel på grund av färre kunder, finns det turordningsregler som avgör vilka anställda som först får sluta. Den som har kortast anställningstid ska sägas upp först, med andra ord sist in först ut. Numera kan arbetsgivare undanta tre arbetstagare som är av särskild betydelse för verksamheten. Tidigare var det två personer i företag med högst tio anställda.
Arbetsgivarens uppsägning av anställningsavtalet ska grunda sig på sakliga skäl, som kan vara arbetsbrist eller förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen. Om arbetstagare gör sig skyldig till avtalsbrott eller i stor uträckning åsidosätter sina åligganden mot arbetsgivaren kan det vara ett personligt skäl som kan ge saklig grund för uppsägning. Jag har allmänt beskrivit arbetstagarens lojalitetsplikt i en krönika 2018-04-18, vilken du finner på www.nywa.nu Vidare behöver arbetsgivaren numera, om inte särskilda skäl föreligger, bara göra ett försök till omplacering.
Skulle arbetsgivaren och arbetstagaren inte vara överens om det fanns sakliga skäl för uppsägningen kommer inte längre anställningen att bestå som den gjorde tidigare. Det innebär att vid en tvist om giltighet av en uppsägning upphör anställningen vid uppsägningstidens utgång, även om uppsägningen är tvistig mellan parterna. Eftersom anställningen upphör behöver inte arbetsgivaren inte längre betala ut lön under en pågående tvist som kan ta lång tid innan den blir slutligt avgjord av domstol. Om domstolen däremot ogiltigförklarar uppsägningen ska lön betalas ut retroaktivt.
Vidare har förbättringar införts för anställda vid bemanningsföretag i syfte att främja att de ska få tillsvidareanställning hos kundföretaget. Arbetstagare som varit placerad hos samma kundföretag i mer än 24 månader under en 36-månadersperiod ska av kundföretaget erbjudas en tillsvidareanställning alternativt betalas en ersättning som motsvarar två månadslöner. Accepterar arbetstagaren erbjudandet om tillsvidareanställning hos kundföretaget upphör anställningen hos bemanningsföretaget utan särskild åtgärd.
Sammanfattningsvis är det flera förändringar som införts inom arbetsrätten, vilka allmänt berörts ovan. För att veta vad som gäller för dig bör du kontakta advokat, arbetsrättsspecialist eller ditt fackförbund som kan gå igenom ditt anställningsavtal med tillämpligt kollektivavtal och därefter lämna råd i ditt enskilda fall.

Jag tillönskar er alla en fortsatt fin sommar och avslutar med kloka ord av Albert Einstein: ”Try not to become a man of success. Rather become a man of value.”

ADVOKAT AGNETA GUSTAFSSON

Läs mer