lördag 13 augusti

Fråga advokaten: Om cyklar och mobiltelefoner

15 juni, 2022

Artikel. Hej Agneta,
Tack för en alltid intressant och lärorik spalt. Nu över till min fundering. Jag har sett att allt fler cyklister använder mobiltelefoner, alltså kollar och trycker på skärmen, när de cyklar. Jag upplever också att det blivit vanligare att människor cyklar på vänster sida av vägen. I båda fallen rör det sig mest om ungdomar. Att detta är farligt förstår jag, men är det lagligt?
Med vänlig hälsning,
Erik

Hej,
Tack för dina frågor om mobilanvändande och att cykla på vänster sida av vägen. Användande av mobiltelefonen i samband med framförande av fordon har varit en aktuell fråga i många år och inte minst sedan förbudet att hålla mobiltelefon eller annan elektronisk utrustning i handen vid framförande av motorfordon trädde i kraft den 1 februari 2018.
Det kan noteras att i juridisk mening är cyklar inte motorfordon och omfattas därför inte direkt av förbudet. Däremot är cyklar rättsligt att anse som fordon. En cykel är enligt den rättsliga definitionen ett fordon som är avsett att till exempel drivas med tramp- eller vevanordning och eldrivna fordon med tramp- eller vevanordning om elfordonet inte överskrider en hastighet om 25 km/tim. Min kollega advokaten Josef Angerbjörn har i en krönika den 18 maj 2022 beskrivit vad som gäller vid framförande av elsparkcyklar, som du kan läsa på www.nywa.nu eller www.bilobostad.se.
Beträffande mobiltelefonsurfande cyklister finns ingen rättslig reglering som direkt förbjuder agerandet. Problemet med mobiltelefonsurfande cyklister har uppmärksammats av trafikpolisen som anser att det är en trafikfara och orsakar trafikolyckor. I Nederländerna och Danmark är det förbjudet att hålla i en elektronisk enhet respektive prata i telefon när du cyklar. I samhällsdebatten har framförts förslag om att förbjuda mobiltelefonanvändning i samband med cykling även i Sverige.
Även om det inte finns ett förbud för cyklister att använda mobiltelefon vid cykelfärd kan cyklisten ställas till ansvar om en olycka inträffar. Om cyklisten använder mobiltelefonen kan det vara oaktsamt och om trafikolycka inträffar kan cyklisten dömas för vårdslöshet i trafik och få betala skadestånd.
Cykeln ska framföras på körbana eller cykelbana, om sådan finns. Vägrenen vid sidan av körbanan får endast användas om cykelbana saknas. Oavsett om cykeln framförs på körbanan, cykelbanan eller vägrenen ska du cykla längst till höger. Det innebär precis som du uppmärksammat att det är fel att cykla på vänster sida av vägen eller cykelbanan.
I sammanhanget noteras några andra regler som vi cyklister har att följa. Cyklisten har, precis som andra fordonsförare, vid en trafikolycka skyldighet att kvarstanna på platsen och vidta de åtgärder som olyckan skäligen föranleder samt även uppge sitt namn och adress liksom att lämna information om händelsen. Om cyklisten smiter från olycksplatsen kan denne dömas till böter eller fängelse.
En cyklist har en skyldighet att iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna. Det innebär att cyklisten måste beakta omgivningen och visa särskild hänsyn mot särskilt utsatta grupper, såsom barn eller äldre. Cyklisten får inte hindra eller störa andra trafikanter. En cykel får inte framföras av person som på grund av exempelvis sjukdom, alkoholpåverkan eller av andra skäl inte kan framföra cykeln på ett betryggande sätt i trafiken.
Cyklisten är skyldig att framföra fordonet i sådan hastighet att föraren behåller kontrollen över cykeln och därmed kan manövrera cykeln korrekt för att i varje situation undvika en trafikolycka. Vidare finns ett krav på att cyklisten alltid ska ha minst en hand på cykelns styre. För det fall att cyklisten är under 15 år måste denne använda cykelhjälm. Vill du läsa mer om vad som gäller för cyklister finns det bra information på Transportstyrelsens hemsida www.transportstyrelsen.se.
Tyvärr drabbas många cyklister av att någon stjäl cykeln, vilket för cyklisten kan få mycket negativa konsekvenser som kanske därför tvingas gå till skolan eller jobbet. Budordet du ska inte stjäla gäller fortfarande. Det är stöld och kan straffas med böter eller fängelse beroende på värdet av cykeln. Vidare är det straffbart att köpa en stulen cykel och därför bör du vara uppmärksam vid cykelköp genom att till exempel fråga efter säljarens inköpskvitto, med mera.
Sammanfattningsvis finns det, precis som för andra trafikanter, en rad skyldigheter för cyklister. Du ska cykla på höger sidan av vägen. De mobilsurfande cyklisterna begår inte direkt en brottslig handling, men om trafikolycka sker med anledning av mobiltelefonsurfandet kan cyklisten dömas för vårdslöshet i trafik och få betala skadestånd.
Avslutningsvis får vi alla, såväl bilförare som cyklister, visa hänsyn, ta det lugnt i trafiken och vara rädda om varandra.

Jag avslutar dagens krönika med ett citat av låtskrivaren och sångaren Uno Svenningsson. ”Var inte rädd, men var rädd om dig, där du vandrar genom livet hand i hand med framtiden.”

ADVOKAT AGNETA GUSTAFSSON

Läs mer