fredag 1 juli
Elbilsladdning i ständig förändring

Elbilsladdning i ständig förändring

8 juni, 2022

Artikel. Laddning av elbilar är ett växande verksamhetsområde. Fler fordon kräver fler laddstationer. En rad nationella förändringar ska nu göra tjänsten mer tillgänglig. Men vad kommer det här att innebära för infrastrukturen i Umeå?

Det är tänkt att framtiden ska vara elektrisk, och att kunna ladda sin elbil har snabbt blivit en nationell nödvändighet. Laddstationer är en grundläggande funktion i dagens svenska samhälle, som tillgång till föda eller fri sjukvård.
Ett av landets klimatmål är att utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter ska minska med 70 procent från 2010 till 2030. Då åtgärder för att påskynda elektrifieringen är beroende av en ökad tillgång till laddstationer växer också kraven på landets kommuner. En ny infrastruktur innebär nya utmaningar. Att ladda sin elbil ska inte bara gå smidigt, det ska gå snabbt också.
Här i Umeå invigdes den första snabbladdaren i november 2014. Men mycket har hänt i staden sedan dess.

Hem och företag
En väl utbyggd laddinfrastruktur kräver samordning mellan olika parter. I Umeå samarbetar bland annat Umeå kommun med Umeå energi, AB Bostaden och Upab för att tillsammans hitta långsiktiga lösningar. Dels handlar det om att skapa möjligheter för elnätet, för att kunna hantera de effekter som kommer att krävas, och dels hitta lösningar för boende, arbetspendlare och besökare. Att anpassa staden till dessa förändringar, är ett ständigt pågående arbete.
– Den störta utmaningen från vår sida handlar om omställningen av fordonsflottan, förklarar Anna Gemzell, utvecklingsstrateg på Umeå kommun. En elbil är en stor investering, både för privatpersoner och för företag. Merparten av fordonsflottan kommer under många år framöver vara de bilar som vi äger redan idag, det vill säga bensin- och dieselbilar. Därför är det viktigt att vi även ersätter resor med gång, cykel och buss, samt delade fordon för att minska klimatpåverkan från våra resor och transporter, som idag är hälften av klimatpåverkan i Umeå.
– Laddningen för elbilar kommer huvudsakligen ske i hemmet och hos företagen, fortsätter hon, och därför är det också viktigt att fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag installerar laddmöjligheter för de boende och för de egna verksamheterna. Till detta kommer även utmaningen om att elnätet ska klara det ökande effektbehovet.

Lättare att ladda
Ambitionen från offentliga aktörer i Umeå är att anpassa utbud av laddmöjligheter för olika målgrupper, med en kombination av nattladdning, semisnabbladdning för arbetsfordon och kortare besök, samt snabbladdning för exempelvis turister och genomresande. Därtill finns privata aktörer, som också är en del i den här ekvationen. Den 18 maj öppnade Tesla till exempel upp sina Superchargers för andra elbilsmärken, som en del av ett pilotprojekt som redan provats i andra länder.
Därtill har tre svenska branschorganisationer, Drivkraft Sverige, Energiföretagen Sverige och Mobility Sweden, nyligen slutit en överenskommelse för enklare elbilsladdning. Branschöverenskommelsen ifråga innebär att det ska bli lättare att ladda på allmänna snabbladdningsstationer. De anslutna laddoperatörerna kommer således att erbjuda kortbetalning, antingen med kortläsare på stationen eller via så kallad QR-kod. Laddning och betalningen ska på så sätt kunna genomföras utan att kunden behöver teckna avtal eller registrera ytterligare kunduppgifter.
Det här är en utveckling som har följts noga, även i den här delen av landet, bland annat på Umeå energi.
– De aktörer som väljer att etablera nya publika snabbladdare, som överenskommelsen gäller, kommer förstås även gälla för Umeå, berättar Pelle Holmström, affärsutvecklare på Umeå energi. Många större rikstäckande och internationella aktörer har aviserat och påbörjat stora satsningar för utbyggnad av publik snabbladdning runt om i Sverige, och de allra flesta av dessa är med i denna överenskommelse. För befintliga snabbladdare, som kanske inte ens går att bygga om till direkt kortbetalning utan höga kostnader som följd, kommer vi sannolikt att fortsätta se olika applikationer och andra betallösningar, fram till dess att dessa har fasats ut ur laddbeståndet.
– För långsammare laddning på parkeringsplatser i staden, fortsätter han, hoppas vi på sikt hitta fram till en mer enhetlig lösning som ska underlätta för både innevånare och besökare.

Laddinfrastrukturen i Umeå
Enligt branschorganisationen Aceas siffror finns det i dag tio gånger så många elbilar i Europa som för fem år sedan. Under samma period har antalet offentliga laddpunkter bara blivit två och en halv gånger fler. På analysföretaget McKinsey beräknar man att det kommer behövas 6,8 miljoner laddpunkter i Europa om EU ska nå sitt klimatmål, att sänka utsläppen med 55 procent till 2030. Det skulle innebära en kraftigt ökad utbyggnadstakt, från mindre än tvåtusen i veckan, till nära tvåtusen per dag.
Det här höjer i sin tur frågan, hur ligger Umeå till när det kommer till utbyggnadstakten?
Christian Skanderby, projektledare på Umeå energi, lämnar följande svar.
– I början på 2022 hade Umeå 3016 laddbara fordon, vilket motsvarar fem procent av Umeås personbilsflotta. Under året har det skett en ökning av antalet laddbara bilar och den trenden kvarstår. Ett generellt mått på laddmöjligheter per elbil brukar benämnas CPEV, det vill säga ”charging points per electric vehicle”. För Umeås del så låg det i januari på 0,04, vilket är något bättre än Stockholm, men strax efter Skellefteå. Ser vi till de prognoser som tagits fram skulle Umeå landa på över 10 000 laddbara bilar till år 2025. Så just nu följer Umeå marknaden, men utbyggnationen av laddinfrastruktur behöver skyndas på för att fortsatt kunna följa med i utvecklingen.

Egen laddbox
Det enklaste och kanske billigaste alternativet är att ladda bilen i hemmet. För att kunna göra detta brukar man rekommendera att en laddbox installeras, då det annars finns risk för överhettning. En laddbox är en elinstallation med ett uttag som är anpassat för just elbilsladdning, utvecklat för att klara av en hög belastning under längre tid. AB Bostaden är ett av de bostadsföretag i Umeå som satsar på laddplatser i samband med nyproduktion, men Anna Gemzell vill mena att fler aktörer skulle kunna följa det exemplet.
– Man kan själv påverka att det finns laddmöjligheter, råder hon, till exempel genom att söka stöd för att investera i laddare, eller påverka sin bostadsrättsförening eller sin hyresvärd.
Framtiden verkar onekligen bli elektrisk – men hur fort den omställningen går i slutändan, det kan bara tiden utvisa.

JIMMY WIDERLUND

Läs mer