fredag 1 juli

Fråga advokaten: Om husbilar och husvagnar

1 juni, 2022

Artikel. Hej Josef,
Som nybliven pensionär planerar jag nu för att resa runt i Sverige och står därför i valet mellan att köpa en husvagn eller husbil. Är det några väsentliga regler som skiljer sig åt mellan husbilar och husvagnar? Får jag köra båda med vanligt körkort och var får jag stanna och parkera?
Hälsningar
Sune

Hej Sune!
Tack för din fråga. Det är en vanlig önskan hos oss svenskar att pröva husvagns- eller husbilslivet och det finns en hel del lagar och regler som reglerar detta. Jag kommer i den här krönikan behandla en del av de regler som gäller i Sverige och som är bra att ha koll på vid en husbils- respektive husvagnssemester.
Det krävs körkort för att få köra olika typer av fordon. Den som innehar ett B-körkort får köra personbilar och lastbilar med en totalvikt om högst 3,5 ton. Den som tagit sitt B-körkort före den 1 juli 1996 får dock under vissa förutsättningar köra personbil med en totalvikt över 3,5 ton. Husvagnar klassificeras i regel som släpfordon vilket är ett fordon som är byggt för att kopplas till ett annat motordrivet fordon och avsett för person- eller godstransport. Med ett B-körkort får man dra en husvagn om totalvikten på bilen och husvagnen understiger 3,5 ton. Det ligger därför i förarens intresse att kontrollera om den aktuella bilen får dra husvagnen, vilket framgår av första delen i registreringsbeviset. Om husvagnen är bromsad eller väger högst 750 kg och uppfyller ytterligare krav, är den högsta tillåtna hastigheten 80 km/tim. En bil med tillkopplad husvagn räknas som ett fordonståg bestående av två fordon.
Husbilar klassificeras som personbil klass II eller som lastbil. Sedan år 2006 registreras de flesta husbilar som personbil klass II. För sådana husbilar gäller samma regler avseende körkortsbehörighet som för vanliga personbilar, det vill säga för den som har ett B-körkort får totalvikten inte överskrida 3,5 ton. Framförande av tyngre husbilar kräver en annan körkortsbehörighet, exempelvis C-körkort. För en personbil klass II gäller samma hastighetsbegränsningar som för en vanlig personbil. För det fall husbilen är registrerad som lastbil gäller andra regler om förarens behörighet, fordonets utrustning och hastighetsbegränsningar.
Den som åker i husbil är skyldig att sitta på en plats med bilbälte om det finns en sådan plats. Det innebär att om det finns platser i husbilen som inte har bilbälte får man sitta där så länge alla platser försedda med bilbälten redan används. Notera att antalet passagerare som får tas med i en personbil (klass I och II) begränsas av det antal som den är registrerad för, där passagerare måste färdas på de platser som är avsedda för dem. För en husbil registrerad som lastbil finns ett undantag för husbilar som tagits i bruk före den 1 maj 2006, där ytterligare passagerare tillåts om de färdas på ett annat lämpligt fastmonterat säte. Viktigt att notera är att för barn gäller särskilda bältesregler och att man i regel inte får åka i en husvagn under färden, då man inte får transportera personer på ett släpfordon som inte har genomgått lämplighetsbesiktning för personbefordran.
Vid husvagns- eller husbilssemester kan det också vara bra att veta var man får stanna och parkera. Frågan om och var man får parkera på utmärkta parkeringsplatser regleras av P-märket och eventuella tilläggstavlor. Finns det bara ett P-märke får alla fordon parkera. Om personbilssymbolen finns tillsammans med P-märket får alla personbilar parkera, även personbil klass II om ingen tilläggstavla uppger annat. Fordon och fordonståg med personbil och husvagn får inte parkeras så att det står med något hjul utanför en uppställningsplats eller annan markering. Beträffande parkeringsavgift är grundregeln att man ska betala avgift för både dragfordonet och släpfordonet till skillnad från vad som gäller för parkering av husbil. Hur länge man får parkera på rastplatser och skyltade P-platser regleras huvudsakligen av lokala trafikföreskrifter. I allmänhet är det tillåtet att parkera högst 24 timmar under vardagar och till nästkommande vardag på helgen. Även om parkering är tillåten för husbil eller husvagn är det inte tillåtet att campa på rastplatser eller skyltade P-platser.
Gällande fricamping i naturen så förbjuder terrängkörningslagen förandet av alla motorfordon i terräng. Med terräng avses i lagens mening i stort all naturmark såsom exempelvis skog, parkmark och stränder. En möjlighet finns att ställa upp en husbil eller husvagn i anslutning till vissa vägar, men det förutsätter att man inte hindrar eller stör trafiken, att marken inte skadas och att markägaren inte hindras i sin verksamhet. Det finns ingen bestämmelse som anger hur länge man kan stå uppställd på samma plats i anslutning till en väg, men viss ledning kan tas från tältövernattning där gränsen anses gå vid ”något enstaka dygn”.
Sammanfattningsvis finns det både för- och nackdelar med såväl husbilen som husvagnen och frågan vilken man bör välja är en fråga om tycke och smak.

”I’ve never stayed in a tent or a caravan in my life, and I never joined the Boy Scouts. I don’t see the point of going on holiday to enjoy less comfort than I have at home.” – Terry Wogan

ADVOKAT JOSEF ANGERBJÖRN

Läs mer