lördag 13 augusti
Efterlängtade nya bostäder i Holmsund
Bild: Riksbyggen

Efterlängtade nya bostäder i Holmsund

11 maj, 2022

Artikel. Det var länge sedan som det byggdes bostadsrätter i Holmsund. Men nu är den väntan över. Byggandet vid Lövöbacken är redan inlett, och mer utveckling på orten är att vänta, då de fortsatta planerna för kvarteret Tallkronan ska bli till verklighet.

Det är en viktig del i kommunens tillväxtmål, att även mindre orter ska växa med tiden. Befolkningsökningen har varit märkbar i Umeås stadskärna, men för att utvecklingen ska fortsätta i rätt riktning krävs även samma förutsättningar på andra platser. Det innebär mer byggande, och mer planering, för att orter som Holmsund också ska följa med i den här utvecklingen. I det här fallet handlar det om kvarteret Tallkronan – Lövöbacken i centrala Holmsund, där ett nytt bostadsområde sakta börjar ta form.
Den aktuella platsen är belägen vid Kassjöberget, en av ortens bokstavliga höjdpunkter, omgiven av bostadskvarter i samtliga kompassriktningar. Här stiger marken från Holmsundsvägen i väster, upp mot berget i ostlig riktning. Det är ett planområde präglat av natur och parkmark, hällmarkstallskog och hård jord. En fastighet där främst kommunala förrådsbyggnader tidigare huserat.

Villor, radhus och bostadsrätter
Bebyggelsen som nu planeras kommer dock att vara bättre lämpad. Förutom sex villatomter, fördelade genom lottodragning enligt kommunens rutiner för ny-exploatering, planeras det även för totalt fjorton radhus. Pålroten och Tallbarren är markanvisade till Vidden Bostad i det syftet, medan Riksbyggen nu börjat bygga på Tallkronan. Här rör det sig om tjugofyra lägenheter, som inte bara kommer att innebära nya bostäder för nya Holmsundsbor, utan också blir de första bostadsrätterna som byggs på orten på drygt sjuttio år.
Så varför har det gått så lång tid?
Jenny Vindegard, affärsledare på Mark och exploatering, förmedlar svaren från kommunens sida.
– Efterfrågan på just lägenheter och bostadsrätter har inte varit så stor i Holmsund. Nybyggnationer är kostsamma, resonerar hon, och det har nog helt enkelt inte lönat sig att bygga något nytt, förrän nu, då marknaden har efterfrågat det.
Vad kan du berätta om planeringen, hur har den processen sett ut för er del?
– Det hela började 2016, berättar Jenny Vindegard, då kommunen ansökte om ny detaljplan för detta område. Sedan dess har planeringen pågått, och kvarteret fick sitt startskott då planen antogs 2018, för att sedan laga kraft 2019, efter överklagan i domstol. Utbyggnationer av kvartersgatan med VA, el och fiber kunde då påbörjas, sent under hösten 2020. Själva bygget för bostadsrätterna och radhusen fann sin början med att de båda aktörerna fick en markanvisning 2021, då kommunen gick ut med förfrågan om byggnationer i området. Just lägenheter som bostadsrätter, och radhus som bostadsrätter, är ett mycket bra och viktigt komplement till Holmsund som ort.
Hur ser tidsramen för projektet ut, vilka hålltider är uppsatta i dagsläget?
– All mark i detta kvarter är fördelad till privatpersoner och aktörer. Men för att få köpa marken så behövs även ett beviljat bygglov, och att man är redo att börja bygga. Alla aktörer har fått sina bygglov beviljade, så nu väntar vi bara på att de sista ska sätta spaden i marken, vilket förväntas ske under 2022, om inget oförutsett händer.
Vad kommer det här att innebära för framkomligheten, är det något som boende och passerande i området bör vara extra uppmärksamma med under byggtiden?
– Byggtrafik är alltid lite extra jobbigt för närboende, och det är klart att boende kommer att märka av en ökad trafikmängd. Vi hoppas dock, eftersom att hela kvarteret nu byggs i ett sammanhang, att tiden för att få kvarteret färdigt ska minimeras, och att allt snart kan återgå till det normala igen.
Finns det några fler planer för byggande i Holmsund som du kan berätta om?
– Utöver arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Holmsund-Obbola finns det även ett antal pågående detaljplaner i Holmsund. Kommunen märker av ett ökat intresse för byggande i Holmsund, så det är jättespännande utveckling på gång, avslutar Jenny Vindegard.

JIMMY WIDERLUND

Läs mer