lördag 13 augusti

Fråga advokaten: Om ny konsumentköplag

4 maj, 2022

Artikel. Hej Agneta,
Jag har funderingar om vad som gäller för teknik som inte fungerar. Vad har jag som konsumnet för rättigheter vid ett internetabonnemang med ständiga driftsstörningar eller en app som slutar fungera? Jag har ringt support och kundtjänst, men får inget besked om vad som faktiskt gäller.
Med vänlig hälsning
John

Hej,
Tack för din fråga som är mycket aktuell. Vi konsumenter köper varje dag olika varor och tjänster. Konsumentvanorna förändras med tiden efter samhällets utveckling med fler och kontinuerliga inköp på internet. I ett allt mer digitalt samhälle blir det vanligare att produkter inte längre är fysiska varor, utan att det är digitala varor eller tjänster.
En ny konsumentköplag trädde därför i kraft den 1 maj 2022, som gäller vid köp av digitala varor och tjänster. Det bör betonas att den gamla lagen fortfarande gäller för köp gjorda före den 1 maj 2022.
Genom den nya konsumentköplagen anpassas svensk rätt till två EU-direktiv. Lagen omfattar fler typer av varor och innehåller tydligare regler vid bedömningen av om fel föreligger i digitalt innehåll. Vidare ger lagen ett stärkt skydd för alla oss konsumenter.
Likt dess föregångare omfattar den nya konsumentköplagen varor, det vill säga lösa saker. Begreppet vara omfattar alltifrån blommor, kläder och leksaker, till dyrare sällanköpsvaror som bilar. En vara kan också ha digitala delar som till exempel en smarttelefon. Den nya lagen omfattar även varor med digitalt innehåll. Med digitalt innehåll avses data som produceras och tillhandahålls i digital form, till exempel datorprogram, applikationer, streaming- och molntjänster, digitala spel och e-böcker. Det finns dock vissa digitala tjänster som lagen inte omfattar, såsom spel- och sjukvårdstjänster.
En annan nyhet är att företag som säljer digitala tjänster eller digitalt innehåll i sina varor måste tillhandahålla den senaste versionen, om inte annat avtalas. Detta förutsätter naturligtvis att kunden som ska köpa digitalt innehåll har aktuell och anpassad hårdvara som kan hantera det digitala innehållet. Den nya konsumentköplagen ger sålunda konsumenten rätt att förvänta sig att få den senaste versionen vid ett köp.
Säljaren är också skyldig att informera konsumenten om uppdateringar av det digitala innehållet och tillhandahålla dessa för att varan eller tjänsten ska fungera en viss tid efter köpet. Uppdateringar är viktiga, då de kan förbättra innehållet, utöka varans funktioner och skydda mot säkerhetshot. Liknande krav införs för digitalt innehåll som säljs integrerat i varor, såsom datorer och smartphones. Om näringsidkaren inte uppfyller sin uppdateringsskyldighet är varan att anses som felaktig, om inte annat avtalats vid köpet. Uppdateringsskyldigheten omfattar dock inte att förbättra eller utöka varans funktioner och inte heller att tillhandahålla senare versioner av det digitala innehållet.
Vidare har tiden för presumtionen om ursprungligt fel förlängts. Tiden då en säljare har att bevisa att ett fel i en vara inte fanns vid köpet förlängs från sex månader till två år. I den äldre konsumentköplagen som gäller vid köp före den 1 maj 2022 finns en presumtionsregel som anger att ett fel som uppstår inom sex månader från köpet förutsätts ha funnits vid köpet. Detta gäller dock inte om säljaren kan bevisa motsatsen, eller om det är ett fel som omöjligt kan ha funnits när varan överlämnades. Denna presumtionstid förlängs med den nya lagen till två år. Beträffande den förlängda presumtionstiden har Motorbranschens riksförbund framfört att bilar ofta säljs med två års garanti och att det sannolikt inte blir så stor skillnad jämfört med gällande regler. För andra typer av varor, till exempel elektronik, får presumtionen om fel i två år sannolikt större betydelse.
För digitalt innehåll och digitala tjänster gäller dock andra tidsgränser. Rör det sig om digitalt innehåll eller digitala tjänster som levererats vid ett enskilt tillhandahållande är presumtionstiden ett år. Är det i stället en kontinuerlig leverans, till exempel en prenumeration av en strömningstjänst, gäller presumtionen under hela avtalsperioden.
Vidare innehåller lagen ett klargörande att avtal där en konsument får tillgång till digitalt innehåll i utbyte mot att näringsidkarens får del av konsumentens personuppgifter, till exempel namn och e-postadress, kan omfattas av lagens skyddsregler. Tillhandahållandet av personuppgifterna anses i vissa fall vara en typ av betalning. Detta gäller dock inte i de fall där personuppgifterna endast används för att uppfylla rättsliga krav. Näringsidkare som behandlar personuppgifter måste alltid säkerställa att det finns laglig grund därtill, till exempel genom att konsumenten samtycker till viss användning av dennes personuppgifter när avtalet ingås med näringsidkaren.
De påföljder som står till buds för dig som konsument vid fel på digitalt innehåll är detsamma som vid fel på en vara, det vill säga en lös sak. Som konsument kan du kräva avhjälpande av felet, omleverans av det digitala innehållet eller prisavdrag eller häva avtalet. Dessutom kan du som konsument hålla inne betalningen och kräva skadestånd, dock ska du då kunna visa skada.

Jag avslutar med ett citatet om förändring av den brittiska biologen och zoologen Charles Darwin. ”It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent; it is the one most adaptable to change.”

ADVOKAT AGNETA GUSTAFSSON

Läs mer