söndag 14 augusti
Stora planer för Norra Ön
Bild: Umeå kommun & SWMS Arkitektur

Stora planer för Norra Ön

29 december, 2021

Artikel. Ute på Norra Ön planeras en helt ny stadsdel. I planerna ingår fyra nybyggda broar, cirka 2 800 bostäder, samt nya verksamheter, som tillsammans ska bidra till ett praktiskt, rörelserikt och hållbart vardagsliv för Öns invånare. Anna Löfqvist, affärsledare på Umeå kommun, har svarat på frågor om projektets förutsättningar.

Idén att bygga på Norra Ön har länge funnits på kommunens kartbild. Visionen ligger nämligen i linje med de strategier som Umeå kommun har för en hållbar tillväxt. En urban stadsdel, med inbjudande boendemiljöer, som samtidigt ska erbjuda offentliga ytor av strandskog, parker och naturliv. Den fördjupade översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 22 december 2008. Sedan dess har detaljplanen sakta tagit form.
Under planeringsskedet av projektet har kommunen valt att delta i två innovationsprojekt. Det ena är ett initiativ från Regeringskansliet och den statliga utredningen Samordningen för bostadsbyggande. Den nya stadsdelen har här planerats utifrån ett rörelserikt perspektiv. Syftet med metoden är att uppmuntra till mer rörelse i vardagen. Norra Ön är också det första stadsplaneringsprojektet i Sverige med rörelserikedom i fokus. Det andra innovationsprojektet är ett statligt finansierat projekt som heter Nästa generationens resor och transporter i ett stadsbyggnadsperspektiv. Det har bland annat medfört en utredning för hur framtidens broar kan komma att se ut, för att på så sätt kunna förbereda för framtida krav på mobilitet.

Attraktivt boende och gröna rum
Processen har resulterat i byggplaner för nya bostäder, verksamheter och förbindelser, med en preliminär tidplan som sträcker sig minst femton år framåt i tiden. Kommunens affärsledare för mark och exploatering, Anna Löfqvist, berättar mer om planernas fortskridande.
– Detaljplaneringen för området pågår för fullt. Planförslaget var på samråd från den 5 januari fram till den 4 februari 2021. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget. Sedan dess har alla yttranden sammanställts och en del fördjupade utredningar genomförts, bland annat gällande släntstabilitet och erosion närmast vattnet.
– Eftersom det handlar om ett stort projekt finns det osäkerheter i tidplanen, förklarar Anna Löfqvist, men det är den som vi arbetar utifrån.
Den planerade genomförandetiden är minst femton år, vad skulle du säga är den största utmaningen med ett projekt av den här storleken?
– Det finns många utmaningar i det här projektet, att bygga och att bygga mycket på en ö är komplext. Det finns flera intressen och önskemål som ska beaktas, men projektet har också fantastiska och unika möjligheter. Norra Ön planeras bli en livfull och välkomnande plats mitt i centrala Umeå. En tät stadsdel med attraktivt boende och gröna offentliga rum med parker och natur. De planerade gång- och cykelbroarna innebär att östra och västra Umeå binds samman och Ön blir på så sätt mer tillgänglig.
Hur kommer vardagen på Ön att påverkas – vilken inverkan kommer själva byggandet att ha på boende och naturliv i området?
– Exploateringen av Norra Ön kommer såklart att förändra stadsdelen, men planeringen har hela tiden utgått från, och lagt stort fokus på, de framtagna planeringsförutsättningarna – blandad bebyggelse, bilsnål planering, natur och grönstruktur, offentliga rum, rörelserikedom och hållbara resor. Utifrån detta är vår förhoppning att stadsdelen ska bli en attraktiv, välkomnande och omtyckt plats för både de som bor på Ön och de som besöker den.
I vilken utsträckning kommer djur- och växtliv att bevaras?
– Detaljplanen säkrar i den utsträckning det är möjligt bevarandet av de områden som är av betydelse för djur- och växtliv, till exempel skogen i de centrala och östra delarna av planområdet. En del av strandskogen som tas i anspråk föreslås att planläggas som park, då det är viktigt med hög tillgänglighet inom dessa områden.
Det har varit möjligt för invånare att lämna synpunkter på den förslagna detaljplanen, vilken respons har ni fått än så länge?
– Det stämmer, under samrådstiden fick alla som ville möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till detaljplan. Det har varit ett mycket stort intresse för detaljplanen för Norra Ön där det under samrådet inkommit cirka 200 yttranden från bland annat myndigheter, föreningar och privatpersoner.
Hur bedömer du umebornas inställning till det här projektet, är det en välkommen förändring eller har ni mottagit många uttalade invändningar?
– Det är blandade synpunkter som kommit in, både positiva och negativa. Den här detaljplanen skapar engagemang och väcker intresse. Det berikar planarbetet, men det är många förutsättningar, intressen och önskemål som ska beaktas i planen. Alla kommer inte att få sina önskningar tillgodosedda.
Det har tidigare talats om cirka 2800 nya bostäder, är det en siffra som fortfarande kvarstår eller har planerna förändrats i något avseende?
– Vissa justeringar kan komma att ske, men det planeras fortfarande för cirka 2800 bostäder. Förutom bostäderna planeras det även för två förskolor och en grundskola med idrottshall i området. Lokaler för verksamheter möjliggörs också i attraktiva lägen där många människor rör sig, främst i bottenvåningarna. Det finns därtill möjlighet att etablera till exempel livsmedelsaffär, kontor, kaféer och restauranger eller annan typ av service. Men i dagsläget vet vi inte vilka verksamheter det kommer att bli. Kvarteret längst i norr har ett unikt läge och kan bli ett attraktivt besöksmål för hela staden. På norra spetsen planeras en urban stadspark där torg, publika verksamheter och flera olika funktioner kan integreras.
Vad väntar härnäst i planeringen – hur ser arbetet ut under den närmsta tiden?
– Vi arbetar just nu med att ta fram kompletterande utredningar och bearbeta planförslaget utifrån såväl dessa som utifrån inkomna synpunkter, avrundar Anna Löfqvist.
Ett utvecklat och fördjupat förslag till detaljplan planeras gå ut på granskning under första delen av 2022.

JIMMY WIDERLUND

Läs mer