lördag 13 augusti

Advokaten Agneta: Om skillnad vid bodelning mellan makar och sambor

29 december, 2021

Artikel. Hej Agneta,
Jag och min sambo bor tillsammans i min bostadsrättslägenhet, som jag köpte flera år innan vi träffades. På sistone har vi pratat om att gifta oss och jag förväntar mig att han ska fria till mig på nyårsafton. Jag har mer tillgångar och undrar vad som händer om vi skulle separera efter att vi gift oss? Jag vet min lägenhet är skyddad om vi som sambos separerar, men vad händer om vi gifter oss? Blir då all min egendom hans?
Med vänlig hälsning,
Jeanette

Hej,
Min kunnige kollega Hampus Bergh, som arbetar med familjerätt, besvarar nedan din fråga.
Bodelning är en fördelning av egendom som sker när ett förhållande mellan makar och sambor upphör. Reglerna om bodelning mellan makar regleras i Äktenskapsbalken och bodelningsreglerna mellan sambor regleras i Sambolagen. Skillnaderna mellan dessa regelverk och effekterna kan i många situationer te sig ganska stora. Om ett förhållande tar slut, och det finns bodelningsbar egendom, ska en bodelning genomföras om parterna är gifta. Om parterna istället är sambor ska bodelning endast genomföras om någon av parterna kräver det. Det är således inte ett krav på bodelning för sambor som det är för makar.
Den största skillnaden mellan att vara gift och sambos är vilken egendom som ska ingå i bodelningen. I bodelning mellan makar kallas den bodelningsbara egendomen för giftorättsgods. En makes egendom är som huvudregel giftorättsgods och ska därmed ingå i en bodelning om äktenskapet upphör, såvida egendomen inte specifikt undantas från att vara giftorättsgods.
Egendom som undantas från att vara giftorättsgods kallas enskild egendom. Egendom som någon av makarna äger är enskild egendom om det till exempel bestämts i äktenskapsförord eller om det vid gåva eller arv finns villkor att det ska vara mottagarens enskilda egendom. Avkastning av enskild egendom, samt egendom som trätt i stället för enskild egendom, ska vara enskild. All egendom som makarna äger är alltså giftorättsgods, om egendomen inte uttryckligen har gjorts till enskild egendom. Make får dock ur bodelning undanta kläder och andra föremål för personligt bruk samt personliga presenter i skälig omfattning. Vidare undantas det som maken fått i ersättning för personskada eller kränkning samt avkastning av sådan egendom, liksom egendom som trätt i dess ställe. Detta gäller även vissa rättigheter, bland annat pensionsrättigheter i vissa fall.
Sambolagens regler om bodelningsbar egendom är mer begränsade än reglerna om bodelning mellan makar. Den bodelningsbara egendomen i ett samboförhållande är sambors gemensamma bostad och bohag, men endast då samborna, eller någon av dem, förvärvat egendomen för gemensamt bruk. Således dras egendom, som inte är den gemensamma bostaden eller bohaget, inte in i en bodelning och därför ingår till exempel inte pengar, aktier, företag och fordon från bodelning. Sambornas gemensamma bostad och bohag dras inte heller in i en bodelning om någon av samborna ägde viss egendom innan samboförhållandet inleddes. Precis som i ett äktenskap kan egendom göras till enskild genom ett avtal, det vill säga ett samboavtal, och genom villkor vid gåva eller arv samt att sådan egendom som trätt istället för enskild egendom ska vara enskild egendom.
Många tror att makar med äganderätt äger allting tillsammans, oavsett vem av makarna som finansierat förvärvet eller vem som faktiskt ägde egendomen innan giftermålet. Detta är oriktigt. Enligt äktenskapsbalken svarar varje make för sina egna tillgångar och skulder. Äktenskapsbalkens och sambolagens regler om bodelning talar endast om en latent rätt till bodelning, det vill säga att värdet av giftorättsgods eller samboegendom vid eventuell separation ska införas till bodelning. Denna rätt innebär inte att en make som inte äger viss egendom har rätt att efter bodelning vara hälftenägare i egendomen, utan endast att denne har rätt till halva värdet av egendomen efter att avdrag för skulder gjorts. I en bodelning ska makar och sambor, som huvudregel, erhålla ett värde om hälften vardera i giftorättsgodset och samboegendomen. Vem som sedan behåller den faktiska egendomen är en separat fråga som inte kommer behandlas här.
Eftersom du köpt bostadsrätten innan ni blev sambor och den inte var avsedd för ert gemensamma boende skulle den vid separation inte ingå i en bodelning. Det innebär att du inte behöver ge sambon halva nettovärdet av bostaden, då den inte förvärvades för gemensamt bruk. Hade du istället köpt bostaden efter att du träffat din sambo och ni flyttat in där tillsammans ingår bostadsrätten i en bodelning, förutsatt att någon av er krävt bodelning. Kanske har ni dock under de år som ni bott tillsammans införskaffat bohag, till exempel möbler, i lägenheten. Om så är fallet finns det en latent bodelningsrätt på värdet av det gemensamma bohaget.
Om ni däremot är gifta och sedan separerar skulle bostaden dras in i en bodelning då huvudregeln är att all egendom, oavsett om den är införskaffad innan eller under äktenskapet, är giftorättsgods. Låt dock inte detta avskräcka dig från giftermål. Ni kan skriva ett äktenskapsförord där ni kommer överens om att viss, eller all, egendom ska vara enskild och således inte dras in i en eventuell bodelning.
Om du önskar upprätta ett äktenskapsförord eller samboavtal bör du ta hjälp av en advokat eller jurist som är specialiserad inom familjerätt. Hampus Bergh och mina övriga kollegor finner du på www.nywa.nu, där du även finner tidigare krönikor. Alla Sveriges advokater finner du på www.advokatsamfundet.se.

Avslutningsvis önskar vi gott nytt år med några kloka ord av munken Franciskus av Assisi (1181-1226): ”Att göra ett äktenskap lyckligt är som att sköta en gård. Du måste börja på nytt varje dag.”

ADVOKAT AGNETA GUSTAFSSON

Läs mer