torsdag 27 januari

Advokaten Agneta: Om kränkande foton på Facebook

15 december, 2021

Artikel. Denna vecka besvarar min kunniga kollega advokaten Josef Angerbjörn en aktuell fråga om en kränkande bild på en person, som utan tillåtelse av personen på bilden, publicerats på Facebook.

Hej Josef,
Jag har en fundering. Jag och min kompis var nyligen på en fest. Min kompis blev mycket berusad och började må dåligt. När hon sedan kräktes på köksgolvet var det någon som tog ett foto på henne. Fotot, där det tydligt framgick att min kompis var påtagligt berusad, lades sedan ut på Facebook av en annan person än den som tagit fotot och min kompis taggades i bilden. Min kompis tog då direkt kontakt med personen som hade lagt upp bilden och bad honom ta bort den vilket han först inte ville göra. Först efter några dagar när min kompis hotade med att polisanmäla honom tog han bort bilden. Innan bilden togs bort kunde vi se att minst 100 personer, bland annat ett stort antal gemensamma vänner hade sett inlägget med bilden. Min fråga är nu, får man verkligen utan tillåtelse från den fotot föreställer, lägga upp sådana kränkande foton på Facebook?
Med vänlig hälsning
Therese

Hej Therese,
Tack för din fråga. Det brott som huvudsakligen kan vara aktuellt i den här situationen är olaga integritetsintrång. Enligt 4 kap 6c § brottsbalken döms den som gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida vissa i bestämmelsen angivna typer av bilder eller andra uppgifter, om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör, till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig, ska det inte dömas till ansvar.

Spridning
Straffansvar förutsätter att bilden eller uppgiften har spritts. Med spridning avses att bilden eller uppgiften görs tillgänglig för fler än ett fåtal personer. Det krävs dock inte att personerna faktiskt tar del av bilden eller uppgiften. Vidare krävs att spridningen innebär ett intrång i någons privatliv. En förutsättning för att så ska vara fallet är att spridningen sker utan samtycke från den som bilden eller uppgiften avser.

Mycket utsatt situation
De bilder eller uppgifter som avses i bestämmelsen är bland annat bilder på eller andra uppgifter om någons hälsotillstånd eller sexualliv, bilder på någons helt eller delvis nakna kropp och bilder på någon som befinner sig i en mycket utsatt situation. I förarbetena till lagbestämmelsen betonas att straffansvaret borde begränsas till bilder och andra uppgifter som den enskilde typiskt sett har ett starkt intresse av att hålla för sig själv eller bestämma vem eller vilka som ska få del av. Den situation som kan vara aktuell i ditt fall är att det är fråga om en bild på någon som befinner sig i en mycket utsatt situation. Kännetecknande för sådana situationer är enligt förarbetena att den utsattes trygghet eller fysiska eller psykiska välbefinnande har rubbats allvarligt.

Allvarlig skada
Ansvar för olaga integritetsintrång förutsätter att spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör. Det krävs dock inte att någon allvarlig skada faktiskt har uppstått. Tillräckligt är att spridningen typiskt sett kan medföra en sådan skada. Vid bedömningen av om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada ska enligt förarbetena särskild betydelse fästas vid vilket slags bild eller uppgift det är fråga om och hur och i vilken omfattning den har blivit spridd. Vid bedömningen kan enligt förarbetena den omständigheten att bilden eller uppgiften sprids till personer i den utsatta personens närhet öka intrånget i privatlivet.

Försvarlighet
För det fall spridningen är försvarlig är den inte brottslig. Det kan exempelvis vara i fall om spridningen sker som ett led i en nyhetsförmedling eller ett vetenskapligt arbete eller att den kan försvaras av ett konstnärligt syfte.

Bedömning
Eftersom över 100 personer tagit del av inlägget och bilden har spritts i den mening som avses i lagbestämmelsen. Spridningen har vidare skett utan din kompis samtycke. Eftersom bilden visar din kompis i en mycket privat situation där kompisen kräks och där det av fotot framgår att denna är påtagligt berusad är det mycket som talar för att kompisen har befunnit sig i en sådan mycket utsatt situation som krävs enligt lagbestämmelsen. Högsta domstolen har nyligen fastslagit att en person som befann sig i en liknande situation befunnit sig i en mycket utsatt situation i lagens mening. Där var det fråga om ett foto av en berusad person som stod hukad över en toalettstol. Högsta domstolen ansåg att den aktuella bilden var av så integritetskänsligt slag att personen hade ett starkt och berättigat intresse av att människor i hans omgivning inte skulle få ta del av den.
Utifrån den bakgrund du beskrivit torde också omständigheterna vara sådana att spridningen inneburit en kränkning av din kompis personliga identitet och typiskt sett kan anses medföra allvarlig skada för denne. Att fotot spridits till fler än 100 personer, varav ett flertal varit gemensamma vänner till din kompis och spridaren har också betydelse för denna bedömning. I nyss nämnda rättsfall ansåg Högsta domstolen att den kränkning av den personliga integriteten som spridningen av bilden innebar förstärktes av den nedsättande kommentar som har skrivits på bilden och av att personen hade identifierats vid namn genom den på bilden angivna länken till hans Instagramkonto.
Avslutningsvis saknas det några omständigheter som skulle kunna medföra att spridningen av bilden har varit försvarlig. Sammanfattningsvis är det således troligt att din kompis utsatts för ett olaga integritetsintrång även om detta så klart är beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

Advokatbyrån Nywa och dess vänner, som du finner på www.nywa.nu/nyheter, önskar er alla en riktigt god jul!

ADVOKAT AGNETA GUSTAFSSON

Läs mer