tisdag 27 september

Advokaten Agneta: Om arvsordningen

17 november, 2021

Artikel. Hej Agneta,
Jag är 62 år och har den senaste tiden funderat kring vad som händer med mina tillgångar den dag jag avlider. Jag är ogift och har inga barn. De närmaste släktingar jag har i livet är två kusiner på min mammas sida. Jag hade två syskon som är avlidna och som inte efterlämnade några barn. Vem ärver mig? Borde jag skriva ett testamente?
Med vänlig hälsning,
Sune

Hej,
Min kollega Hampus Bergh, som arbetar med familjerätt, besvarar nedan din fråga.
Vem som ärver en avliden person regleras av ärvdabalken och av de föreskrifter som framgår av ett eventuellt testamente.
Den avlidne, det vill säga den som arv ska utgå efter, kallas för arvlåtaren. Den person som enligt lagen ärver den avlidne kallas för arvinge. Endast en arvinge som lever vid arvlåtarens död kan erhålla arv. Detta gäller även i situationer då arvlåtaren avlider kort tid innan arvingen. Har en arvinge avlidit efter arvlåtaren tillfaller arvet arvingens dödsbo och fördelas i sin tur till arvingens arvingar.
I ärvdabalkens finns tre så kallade arvsklasser. Om ingen arvinge finns i den första arvsklassen går arvet vidare till andra arvsklassen. Om arvinge inte heller finns i andra arvsklassen går arvet vidare till tredje arvsklassen. Det får inte finnas arvingar i livet i en lägre arvsklass innan man kan ge arv till arvinge i högre arvsklass.
Den första arvsklassen består av de så kallade bröstarvingarna, som har rätt till laglott. Detta är barn till arvlåtaren eller, om barnet har avlidit före arvlåtare, barnets avkomlingar. Då du inte har några barn eller barnbarn får vi gå vidare till den andra arvsklassen för att söka efter arvingar.
I andra arvsklassen finns arvlåtarens föräldrar och deras avkomlingar. Om båda föräldrarna är vid liv ärver de med hälften vardera. Om ena föräldern inte är i livet går i stället den förälderns rätt till arv ned till eventuella andra barn som föräldern hade och som är i livet, det vill säga arvlåtarens syskon. Skulle syskonen inte vara i livet träder syskonbarn in. Om endast en av föräldrarna är i livet får denna ärva allt, men skulle däremot båda föräldrarna vara avlidna och syskon endast återfinns på ena sidan, ärver de i stället allt. Då du varken har föräldrar eller syskon, eller barn eller barnbarn till syskon, får vi leta vidare efter arvingar i tredje arvsklassen.
I den tredje arvsklassen finns i första hand mor- och farföräldrar. För att arv ska vara aktuellt i tredje arvsklassen krävs att det inte finns någon arvinge i vare sig första eller andra arvsklassen. Om det finns arvingar i dessa arvsklasser ska arvet i stället tilldelas dem. I tredje arvsklassen delas arvet i fyra delar för de fyra mor- och farföräldrarna. Precis som tidigare träder mor- eller farförälders barn, som är i livet vid arvlåtarens bortgång, in istället för sin avlidne förälder.
Saknas arvingar i den tredje arvsklassen så fortsätter dock inte, till skillnad från tidigare arvsklasser, arvsrätten vidare härifrån. Detta innebär tull exempel att barn till en avliden faster, det vill säga en kusin till arvlåtaren, inte ärver. Detta gäller oavsett om närmsta släkt till arvlåtaren är en eller flera kusiner. Återfinns det endast en person i tredje arvsklassen, till exempel en farbror, ärver denne allt.
Viktigt att komma ihåg är att, oavsett om arvingar finns i någon av de tre arvsklasserna, så ärver arvlåtarens make eller maka om denna fortfarande lever. Regeln gäller dock inte mot arvlåtarens särkullbarn, det vill säga ej gemensamma barn. Det arv som den efterlevande maken eller makan ärver ska sedan, när den efterlevande avlider, tillfalla arvlåtarens arvingar i första eller andra arvsklassen om någon sådan arvinge är i livet. Detta sker genom att hälften av den efterlevande makens egendom tillfaller arvlåtarens arvingar i första eller andra arvsklassen. Om det vid efterlevandes bortgång inte återfinns någon arvinge för arvlåtaren får arvet i stället behållas av den efterlevandes arvingar.
Enligt ärvdabalken är alltså dina kusiner inte arvsberättigade den dag du avlider. Frågan som då uppkommer är vem som då ärver dig om du inte har upprättat testamente. Enligt ärvdabalken ska arvet tillfalla Allmänna arvsfonden om arvinge inte återfinns i någon av de tre arvsklasserna. Allmänna arvsfonden ska använda arvet till allmännyttiga ändamål med fokus på barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättningar samt äldre personer över 65 år. Sammanfattningsvis ärver Allmänna arvsfonden dig om du inte skriver ett testamente.
Reglerna i ärvdabalken gäller om arvlåtaren inte själv bestämt vem som ska ärva vederbörande genom att upprätta ett testamente. I ett testamente kan du fritt välja personer eller organisationer som du vill ska ärva dina tillgångar. För att testamente ska vara giltigt krävs att formkraven är uppfyllda. Jag har i krönika nr 83 skrivit om testamente, som du finner på www.nywa.nu/krönikor. Om du vill upprätta ett testamente utifrån dina personliga preferenser och önskemål bör du ta hjälp av en advokat som är specialiserad inom familjerätt. Hampus Bergh och mina övriga kollegor finner du på www.nywa.nu. Alla Sveriges advokater finner du på www.advokatsamfundet.se där även advokatens inriktning framgår.

Avslutningsvis några kloka ord av Maria Bonnevie: ”Det stora är inte alltid gott, men det goda är alltid stort.”

ADVOKAT AGNETA GUSTAFSSON

Läs mer