fredag 6 augusti
Teg först ut när Umeå innanför ringleden förnyas
Illustration: Umeå kommun

Teg först ut när Umeå innanför ringleden förnyas

30 juni, 2021

Artikel. Umeå kommun har stora planer, där omfattande ombyggnationer av de före detta europavägarna spelar en nyckelroll. Projektet Innanför ringleden kommer innebära moderna stadsgator, nya bostäder och fler allmänna grönområden. Först ut blir Teg, där planeringsutskottet redan har godkänt en strukturplan för området.

Den gamla Europaväg 4 går fortfarande som ett eko genom Umeå. En kvarlämning från en svunnen tid, då trafiken på de norrländska vägarna var märkbart mindre. Med sina broar och påfarter tar sträckan upp välbehövlig plats, en bidragande orsak till trängsel, förorening och förhöjd bullernivå i stadskärnan. Umeå växer snabbt, och för att möta behoven krävs förändringar, något som börjar bli vardag för stadens invånare.
Det behövs ständigt nya ytor, för att göra plats för fler bostäder och mer grönområden. Och därför planerar man också att bygga om de gamla europavägarna, E4 och E12, för att istället ersätta dem med stadsgator. Planen är en del av Innanför ringleden, ett projekt hos Umeå kommun, som nu har tagit sina första steg i planeringsprocessen.
Förändringen kommer i första hand att innebära mer grönska, och mer utrymme för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Men även nya kvarter med blandad bebyggelse i anslutning till stadsgatorna. Utredningar om den framtida utformningen av dessa stadsgator pågår för fullt. Under en digital pressträff den 2 juni kunde kommunen meddela att kommunstyrelsens planeringsutskott har godkänt inriktningen för strukturplanen gällande Teg, som således kommer att bli först ut när planen slutligen sätts i verket.
– Planerna för Teg sätter tonen för de insatser vi vill göra i Umeå de kommande åren, berättar Thomas Lundgren, samhällsplanerare på Umeå kommun.

Öst och väst förenas
Strukturplanen i fråga är ett vägledande dokument innehållande kommunens övergripande visioner för det aktuella området. Den beskriver således hur Teg kan utvecklas, med fokus på sammanhang av gator, grönska, stadsrum, bebyggelse och kopplingar till omgivningen. Till skillnad från en detaljplan redovisar strukturplanen inte den exakta lokaliseringen för markanvändning och byggande. På så sätt kan strukturplanen sägas ligga på en nivå mellan översiktsplan och detaljplan.
– Den visar de stora möjligheterna som finns i att knyta ihop och utveckla Teg med bostäder, parker och ett nytt stadsdelscentrum, förklarar Thomas Lundgren. Från kommunens sida vill vi samverka med fastighetsägare, handlare och tegsbor för att möjliggöra och uppmuntra denna utveckling.
– Det här projektet handlar om att överbrygga barriären mellan östra och västra Teg, fortsätter han, vilket kräver förändringar. Det är en omvandling som bygger på fastighetsägarnas egen vilja. Vi ser stora möjligheter, men det kräver också uppmuntran. Utvecklingen är på så sätt beroende av fastighetsägarna, och vi kommer därför att ha en fortsatt dialog med dem.

Cykelvägar och parker
Parallellt med dessa samtal pågår även fördjupande utredningar om Tegs centrum och dess framtida utformning. Här prövas detaljplanen utifrån strukturplanens innehåll. En arbetsgrupp med representanter från Umeå kommuns olika verksamheter – Gator och parker, Mark och exploatering, Detaljplanering och Övergripande planering – samverkar i projektet.
Projektchef på Gator och parker är Anna Flatholm, som fortsätter pressträffen med att berätta om vilka förändringar som ombyggnationen kommer att medföra.
– Gång- och cykelvägar är en viktig del i det här projektet, förklarar hon. I strukturplanen finns stora skillnader på den här punkten, främst med gång- och cykelvägar i nordlig och sydlig riktning. Det innebär trafik kopplad till gamla E4 som inte finns i dag. För att sedan maxa nyttan med parker och grönområden kommer vi att jobba med utvecklingsstråk, gröna stråk som ska gå genom området.

4000 nya tegsbor
I strukturplanens inriktning ska alltså gamla E4 byggas om till en stadsgata, som här ska få namnet Tegsesplanaden. De broar och påfarter som finns i dag ska ersättas med korsningar, medan nya kvarter ska ge plats för cirka fyratusen nya tegsbor. Det ska bli lättare att röra sig mellan östra och västra Teg, vilket också öppnar upp för en utveckling av Tegs centrum. Men på den punkten finns fortfarande mycket kvar att göra i planeringsarbetet.
– Tegs centrum måste utredas mer i detalj, berättar Anna Flatholm. Där krävs en särskild utveckling för att ta fram en kreativ lösning. En del blir att bygga bort viadukter, för att på så sätt komma närmare bebyggelsen. Barriären som gamla E4 utgör mellan östra och västra Teg ska försvinna.
Enligt kommunen är projektets fortsatta utveckling beroende av fastighetsägarna, där dialogen säkerligen kommer att fortsätta. En annan avgörande faktor, för när ombyggnationerna kan inledas, är färdigställandet av Västra länken. Först när den är klar, och ringen på så sätt är sluten, kan kommunen ta över de gamla europavägarna från Trafikverket. Exakt när det här kommer att ske är ännu oklart, men enligt uppgifter från Umeå kommun blir det tidigast i slutet av 2022. Under tiden kommer planeringen att gå vidare, medan Umeås invånare snällt får finna sig i att invänta fler förändringar.

JIMMY WIDERLUND

Läs mer