fredag 6 augusti
Förnyelse och nybygge på Östra Dragonfältet
Illustration: Link arkitektur

Förnyelse och nybygge på Östra Dragonfältet

16 juni, 2021

Artikel. Östra Dragonfältet är under utveckling. Under de närmaste två åren kommer delar av området att förvandlas. Med planer på 144 nya hyreslägenheter, ett nytt parkeringshus, samt en övergripande renovering av Östra och Västra stallet, är projektet ett samarbete mellan flera olika aktörer. En ny historia för ett redan historiskt stadsområde.

Umeå var länge en utpräglad militärstad. Redan år 1900 blev Norrlands dragonregemente som första förband förlagt på orten. Kasernområdet vid Skolgatan har genomgått en rad förändringar genom åren, och det som en gång i tiden var bostäder för kavalleriförbandet K8 har sedan 1969 utgjort stadshus i den här staden. I dag har stora delar av Försvarsmaktens verksamheter avvecklats på orten, där bara byggnader och historier finns kvar på sina ställen. Men nu när Östra Dragonfältet ska utvecklas och förnyas för framtiden har den här historien spelat en framträdande roll i planeringsarbetet.
I planerna för utvecklingen av Östra Dragonfältet ingår flera lokala aktörer, som i sin tur ska dra sitt eget strå till den här stacken. AB Bostaden ska bygga nya flerfamiljshus, sex till antalet. Upab har tagit fram planer för ett nytt parkeringshus i området, medan Umeå kommun ska dra om ledningar och anpassa gatustruktur, samt renovera Östra och Västra stallet i anslutning till stadshuset. Projektet ligger i linje med kommunens översiktsplan att förtäta staden och bygga fler lägenheter, för att på så sätt kunna möta ett växande behov.

Slitna stallbyggnader
Fastighetsförvaltare för stadshusområdet är Erik Lindberg, från Umeå kommun, som har följande kommentarer om kommunens planer.
– På Östra Dragonfältet äger Umeå kommun två byggnader i form av Östra och Västra stallet. Som fastighetsförvaltare företräder jag Umeå kommun som hyresvärd och fastighetsägare. Östra stallet kommer vi att börja renovera och bygga om, både som kontor, verkstad och omklädningsrum. Stallarna kommer på så sätt att bevaras, och samtidigt få en värdefull användning, berättar Erik Lindberg.
– Projektet innebär att vi får förtäta ett slitet kvarter i bra läge, fortsätter han, vilket ger värdefulla lokaler. Vi får en färdig miljö runt stadshuset, som idag är bitvis sliten. Och vi underlättar för cykelpendlare till stadshuset, med cykelgarage, verkstad och omklädningsrum.
Stallbyggnaderna på Dragonfältet har länge stått och förfallit. De är över hundra år gamla och i stort behov av renovering. Byggnaderna är Q-märkta och kulturhistoriskt värdefulla, vilket innebär att de inte får rivas, och att reparationer måste göras med tillämpad varsamhet. Historien går således igen, något som i sin tur har påverkat projekteringsprocessen.
– Eftersom stallbyggnaderna är gamla och Q-märkta, och för att vi vill gå varsamt fram med dem, har planering och projektering tagit lite längre tid än beräknat, förklarar Erik Lindberg, innan han förtydligar.
– Men under sommaren kommer vi att starta med ombyggnationen av Östra stallet. Byggtiden för detta bygge är ungefär 1,5 år.
Ridvägen förnyas
Östra stallet används i dag som förråd och omklädningsrum, men står i stora delar tomt. Planen är att den renoverade byggnaden ska innehålla omkring åttio nya kontorsarbetsplatser, med tillhörande tvättstuga, cykelgarage och omklädningsrum för cykelpendlare. I och med övriga förändringar som ska göras på Östra Dragonfältet kommer nämligen stadshusområdets parkeringsplatser att minska. Förslaget som ligger på bordet är därför att bygga om Västra stallet till ett parkeringsgarage för tjänstebilar, men inga beslut har ännu fattats på den punkten. Den stora utmaningen, enligt Erik Lindberg, har annars varit att anpassa ett projekt av den här storleken mellan flera olika aktörer.
För att möjliggöra de andra byggprojekten i området har kommunen först varit tvungna att flytta ledningar under marken. Av den här anledningen kommer Ridvägen också att vara fortsatt avstängd under sommaren. När byggnationerna sedan är klara kommer hastigheten på sträckan att sänkas, samtidigt som Ridvägen får en mer stadsmässig utformning, där gång- och cykelbanor binds samman med övriga stadskärnan.

Historisk anknytning
Medan Upab:s bygge av ett nytt parkeringshus på kvarteret Muraren har blivit uppskjutet på grund av pandemin planerar AB Bostaden byggstart nu under hösten. Det handlar då om sex lägenhetshus fördelade på två gårdar, mellan Östra stallet och Ridvägen, som slutligen kommer att landa i 144 nya hyreslägenheter. Även här har historien haft sin hand med i spelet, då utformningen av de nya byggnaderna kommer att ha en märkbar anknytning till de ursprungliga regementsanläggningarna. Med natursten och tegel i förhöjda bottenvåningar, ljusa putsfasader med inslag av horisontella tegelband, ska husen anspela på områdets historia, och samtidigt ge ett modernt intryck till förbipasserande.
Ett historiskt stadsområde får ett nytt utseende, och historien får på så sätt en fortsättning.
Arbetet på de olika platserna kommer således att ske i etapper under de kommande åren. Först när alla byggnationer är klara kommer gatorna slutligen att färdigställas. Enligt de preliminära planerna beräknas allting stå klart i början av 2023.

JIMMY WIDERLUND

Läs mer