söndag 13 juni
Bilar från A till Ö: Daytona – strandracern

Bilar från A till Ö: Daytona – strandracern

9 juni, 2021

Artikel. Carrolls Cobra var riktigt rapp, men det var först när den kom under tak som reptilracern kunde slå rekord i sandstrandsstaden.

Den amerikanske tävlingsföraren och bilkonstruktören Carroll Shelby (1923-2012) kom i början av 1960-talet på att man med en maffig amerikansk motor i en lätt brittisk sportbil skulle kunna skapa en riktig racer. En AC Ace försågs med en V8 från Ford och fick namnet Cobra (engelska för ”glasögonorm” eller ”kobra”).
Cobra-karossen saknade tak. Detta gjorde bilen lite lättare och på tävlingsbanorna accelererade Cobra snabbare än många konkurrenter. Men karossformen orsakade också högre luftmotstånd, vilket blev en nackdel framför allt på raksträckorna, där bilarna kunde komma upp i höga hastigheter. Shelby lät därför konstruera en ännu snabbare bil, baserad på Cobra-chassiet – men med tak. Det berättas att formgivaren Peter Brock demonterade Cobras kaross, placerade racerföraren Kenneth Miles bakom ratten och skulpterade den nya coupén runt honom. Efter att provkörningar visat att det nya fordonet uppfyllde förväntningarna i fråga om fartresurser fraktades den 1964 till racerbanan Daytona i Florida, där den deltog i sin första tävling och under 200 mil lyckades hålla en genomsnittsfart på 168 km/timmen.

Sällsynt snabb
Det var denna debutbana som gav Cobra-coupén dess namn. Shelby Daytona var en renodlad racer och såldes inte till konsumenter (den tillverkades i sammanlagt sex exemplar). Bilen är förresten inte det enda fordon som uppkallats efter Daytona-banan. Det har också funnits australiska och nyzeeländska Daytonor.
Tävlingsbanans fullständiga namn är Daytona International Speedway (speedway betyder egentligen ”fartväg”, alltså en bana som motorsport utövas på, även om ordet oftast används om en särskild sport). Banan har fått sitt namn från staden som den ligger vid, Daytona Beach på Floridas östkust. Ordet beach betyder ”strand” och det är just stranden som staden är särskilt känd för. Sanden på stranden är så hårt packad att det är möjligt att köra bil på den. Många motortävlingar har hållits på den hårda sanden – åtminstone fram till slutet av 1950-talet, då stadens styrande verkar ha insett att även människor skulle kunna uppskatta att få vistas vid vattnet. Bilbanan byggdes och fordonstävlingarna flyttades. Men att det går att köra på stranden räknas tydligen fortfarande som något positivt – på stadens webbplats skryter man om att det i Daytona Beach finns ”en av endast få stränder där bilkörning och parkering är tillåten”.
Namnet Daytona är av allt att döma påhittat av personen Matthias D. Day, en affärsman från staden Mansfield i delstaten Ohio. År 1870 köpte han 1300 hektar mark runt det som nu är Daytona Beach. Kanske anade han att Floridas atlantkust skulle bli ett populärt semestermål (att han skulle ha förutsett både bilismens utveckling och att fordonsförare skulle vara intresserade av att köra i kapp på stranden verkar lite för långsökt).

Dagens namn
Att det var efternamnet Day som bildade den första delen av namnet Daytona är i stort sett oomtvistat, men det är oklart vad den senare delen av namnet ska betyda. Efterleden -ton är den vanligaste beståndsdelen i engelskspråkiga bebyggelsenamn. Morfemet betyder ”inhägnat område” och motsvarar det svenska ordet ”tun”. Suffixet -tona, däremot, förekommer i stort sett aldrig i engelskspråkiga ortnamn.
En av de många ortnamn som slutar på -ton tillhör staden Dayton i Ohio. Staden är uppkallad efter politikern Jonathan Dayton (1760-1824), som ägde mycket mark i området. Hans efternamn kommer i sin tur troligen från en plats i Storbritannien (en plats där det rimligen någon gång bör ha funnits en inhägnad). Ohio-ortnamnet Dayton verkar för övrigt ha givit upphov till det engelska ordet dayton, en benämning på en sorts hästdragen vagn som kanske tillverkades där. Dessutom har det funnits flera amerikanska bilmärken som har hetat Dayton. De flesta av dessa fick sina namn för att de byggdes i staden Dayton, men några är i stället uppkallade efter personer som hette Dayton.

Läs mer

Advokaten Agneta: Om advokat

Artikel. I tidigare krönikor om juridiska ord på bokstaven A har jag skrivit om arrende, arrendenämnd, avstyckning, avtal, anbud, accept och ackord som du finner på
www.nywa.se och på www.bilobostad.se. Nedan behandlas advokat.
Vad är skillnaden mellan en jurist och en advokat? Jag får ofta frågan om vad det är för skillnad mellan en jurist och en advokat. I Sverige, och i andra rättsstater, har advokater av lagstiftaren erhållit en särställning och ett särskilt ansvar.
Endast den som är medlem i Advokatsamfundet får kalla sig advokat eftersom advokat är en i lag skyddad titel. Sveriges Advokatsamfund bildades år 1887 och fick officiell status år 1948 när den nya rättegångsbalken trädde i kraft.
En jurist är till skillnad från en advokat inte en skyddad titel. Det innebär att en person inte behöver ha en juristexamen från universitet för att kalla sig jurist. Till exempel kan en person ha läst lite juridik och själv kalla sig jurist. Det finns heller inte något krav för jurister att följa de etiska reglerna om god advokatsed, som det gör för advokater.
För att bli advokat behöver du en juristexamen från universitetet. Därefter krävs minst tre års praktiskt kvalificerat arbete som biträdande jurist vid advokatbyrå. Numera måste alla som vill bli advokat genomgå en särskild utbildning som avslutas med en examination. Om du klarar provet får du en advokatexamen. Efter det ansöker du om inträde i Advokatsamfundet. Därefter prövar Advokatsamfundets styrelse, förutom de formella kraven, om du har ordnad ekonomi, är redbar och i övrigt bedöms som lämplig för advokatverksamhet. Om du uppfyller lämplighetskraven kan du antas som ledamot av Advokatsamfundet och får därefter använda titeln advokat.
Vad finns det då för särskilda regler för advokater? Av rättegångsbalken framgår att en advokat ska iaktta god advokatsed. Principen grundar sig på ett antal etiska regler som anses grundläggande i rollen som advokat. Advokatsamfundet har vägledande regler som närmare förklarar vad det innebär att iaktta god advokatsed. Dessa regler anger bland annat att en advokat ska vara oberoende, lojal, upprätthålla tystnadsplikt och undvika intressekonflikter (jäv). Att advokaten ska vara oberoende innebär att advokaten ska stå fri mot andra intressen såsom statens, men även i förhållande till klienten och andra.
En annan viktig regel för en advokat är lojalitetsplikten mot klienten. Advokaten ska iaktta sin klients intresse på bästa sätt och efter bästa förmåga. Det innebär att varken eget obehag eller utomstående personers åsikter eller intressen får påverka advokaten. Här ska dock nämnas att en advokat aldrig får främja orätt, vilket innebär att en advokat inte får medverka till brott eller på annat sätt främja klientens intresse på ett otillbörligt sätt.
Advokaten har en absolut tystnadsplikt. Det klienten säger till sin advokat råder det sekretess över. Advokatsekretessen är skyddad i lag och advokater kan normalt inte vittna i rättegång om uppgifter som anförtrotts advokaten.
En advokat är även skyldig att undvika intressekonflikter. Advokaten är förhindrad att ta på sig uppdrag där det redan finns eller finns en beaktansvärd risk för att jäv kan uppkomma. Vidare kan en advokat till exempel inte biträda två parter som har motstridiga intressen. En advokat kan inte heller åta sig ett uppdrag där advokaten själv eller närstående till advokaten har intressen som strider mot klientens intressen. I sådana fall måste advokaten tacka nej respektive avsäga sig uppdraget.
Högsta domstolen bedömde i NJA 2020 s. 465 en fråga om intressekonflikt. Advokaten var offentlig försvarare för en tilltalad i ett mål i hovrätten där det även fanns en målsägande. I ett annat mål var advokaten målsägandebiträde åt samma målsägande som målet där advokaten var offentlig försvarare. Högsta domstolen konstaterade att det var fråga om en intressekonflikt.
Det finns flera andra regler om god advokatsed som har gemensamt att de syftar till att klientens ärende handläggs professionellt. Om en advokat bryter mot någon av reglerna kan Advokatsamfundet besluta om olika typer av disciplinära påföljder såsom erinran, varning eller straffavgift. Vid grova överträdelser kan advokaten uteslutas ur Advokatsamfundet, varvid personen inte längre får kalla sig advokat.
De flesta av Sveriges 6 000 advokater tar sitt uppdrag på mycket stort allvar, följer reglerna om god advokatsed samt tillvaratar klientens intressen och bästa.