fredag 6 augusti
Växande intresse för stadsodling i Umeå
Foto: Peter Öberg

Växande intresse för stadsodling i Umeå

2 juni, 2021

Artikel. Ett av Umeå kommuns mål är att skapa en tät blandstad, med attraktiva mötesplatser, tydliga stadsrum och en blandning av nödvändiga funktioner. Enligt landskapsingenjör Markus Pettersson har lokal stadsodling en självklar plats i den här målbilden.

Stadsodling i Umeå är ett växande intresse. I takt med att staden förtätas och sakta blir större ökar också behovet av utveckling. Mer människor innebär fler viljor, och fler viljor innebär en större kravbild. I en stad av Umeås storlek finns det många behov att tillfredsställa. Det måste finnas aktiviteter, en mix av viktiga inrättningar som kan ge säkerhet, livsnjutning och upplevelser åt stadens invånare. Man måste kunna bo och jobba här, men samtidigt ska det finnas plats för parker och grönområden. En närhet till naturen, som symboliserar livets kretslopp, och alla de fördelar som jorden erbjuder.
Inom Umeås stadsgränser finns idag många möjligheter till stadsodling. Från kommunens sida stöttar man verksamheten genom att låta vissa parker och torgytor användas för odling under begränsade perioder. Man arrenderar även ut mark till olika föreningar för odlings- och kolonilotter. Och på några väl utvalda platser har också områden tillfälligt upplåtits för stadsodlingar.
Men vad är det då som gäller, vilka möjligheter har man som invånare i Umeå, och vad krävs egentligen för att kunna bli stadsodlare?
Bil & Bostad har vänt sig till Markus Pettersson, landskapsingenjör på Umeå kommun, för att få svar på dessa frågor.
– För att starta en stadsodling på allmän platsmark måste den som vill stadsodla söka markupplåtsele, berättar han. Denna gäller generellt i tre år, om inget annat anges. I enstaka fall görs markupplåtelse för ett år, om Umeå kommun inte kan garantera att stadsodlingen kan vara på samma plats under tre år.
Hur ser kriterierna ut, vad utgör en lämplig plats för stadsodling?
– Ett kriterium för en stadsodling är att odlingen ska vara öppen för boende i närheten som kan ansluta sig till stadsodlingen. Den ska bidra med något till platsen, skapa engagemang, sammanhållning och trivsel till stadsdelen. En bra yta för stadsodling är där få eller inga konflikter med andra intressen finns, det diskuteras alltid med den som gör ansökan och med kommunen, förklarar Markus Pettersson.
– Gator och parker erbjuder stadsodling i mindre skala på detaljplanelagd allmän platsmark, fortsätter han. Utifrån var önskemålet finns försöker vi hitta lämpliga ytor. Det kan vara allt från extensivt skötta gräsytor till mer plattsatta ytor. Vilka ytor och vilken storlek som är lämpliga att ha stadsodling på varierar utifrån hur ytorna används i övrigt.
Finns det några områden som bedömts som olämpliga, eller kan alla områden, potentiellt sett, vara lämpade för det här ändamålet?
– Potentiellt sett är alla kommunens parkytor tillgängliga, men det finns saker att förhålla sig till. Det kan gälla avstånd till gång- och cykelbanor, områden som är planerade att byggas om, ytor som används för arrangemang, och så vidare.
Vilken assistans erbjuder ni till stadsodlare, och var kan man vända sig om man behöver hjälp?
– Den som är intresserad av att stadsodla och har frågor får gärna höra av sig via mejl till stadsodling@umea.se. Det finns även mer information på Umeå kommuns hemsida. Kommunen kan hjälpa till med pallkragar för att odla i, samt jord till pallkragarna. Tyvärr har kommunen däremot inte möjlighet att tillhandahålla vatten till stadsodlingarna.
Finns det några uttalade mål med stadsodling inom kommunen? Vad är syftet med verksamheten?
– Parkens kvalitetsdeklaration säger att Umeå kommun ska jobba för att skapa fler ytor för stadsodling. Ett av målen med Umeås utveckling är även att skapa en tät blandstad med attraktiva mötesplatser, tydliga stadsrum och en blandning av funktioner som ska ge trygghet, liv och rörelse åt staden. Parker och naturområden är en viktig del i den utvecklingen och kan erbjuda upplevelser och aktiviteter av många olika slag.
Hur stort intresse bedömer ni att det finns för stadsodling i dag?
– Bland vissa grupper är intresset högt, men stadsodling är ett växande intresse och har en självklar plats i den hållbara staden. Det tillkommer ungefär en stadsodling per säsong. Den största nyttan med verksamheten är att skapa en gemenskap och lyfta frågan om ett hållbart samhälle, avrundar Markus Pettersson.

JIMMY WIDERLUND

Läs mer