söndag 13 juni
Bilar från A till Ö: Dawn – kittlande morgonstund?

Bilar från A till Ö: Dawn – kittlande morgonstund?

2 juni, 2021

Artikel. Föreställ dig en tisdag i november. Väckarklockan ringer, ute är det beckmörkt och du ska till jobbet. Ursäkta några närgångna frågor, men kittlar kylan ditt skinn på ett erotiskt sätt? Får den kalla morgonen dig att känna förväntan och passion inför den dag som förhoppningsvis snart ska gry? Upplever du att allt är möjligt och att dagen kommer att vara fylld av gynnsamma tillfällen? Inte? Då beror det antagligen på att du inte kör Rolls-Royce Dawn.

För den brittiska lyxbilstillverkaren Rolls-Royce har diskretion och dekorum alltid varit av största vikt. Att skryta med motoreffekt ansågs vulgärt – när företaget fick frågor om hur många hästkrafter en viss bilmodell hade blev svaret ett avmätt ”tillräckligt”. Pris exponeras inte heller i marknadsföringen. Inte ens i våra dagar, då vi är vana vid att all information bara är några skärmsvep, tangenttryck eller musklick bort, är det möjligt att via märkets webbplatser finna information om produkternas pris. Nej, priset beror naturligtvis på kundens särskilda specifikationer och den intresserade ombeds vänligen kontakta den lokala Rolls-Royce-återförsäljaren för kostnadsförslag. Man anar att tanken bakom svårtillgängligheten är en första sållning bland spekulanterna enligt principen ”om du måste fråga så har du nog inte råd”.

Frispråkig före frukost
Mot bakgrund av den i övrigt konservativa kommunikationsstrategin var marknadsföringen av modellen Dawn, som presenterades 2015, närmast chockerande. För en nyvaken, normalnegativ novembernorrlänning skulle kanske det mest anstötliga bestå i att Rolls-Royce-vd:n Torsten Müller-Ötvös skrev att namnet Dawn (som betyder ”gryning”) ”på ett perfekt sätt påminner om de nya möjligheter som varje ny dag bär i sitt sköte”. Men bortsett från denna provocerande positiva inställning var reklamtexten revolutionerande även på ett annat sätt. För att skapa uppmärksamhet kring Dawn använde företaget nämligen ord som aldrig tidigare förekommit i Rolls-Royce-reklam: en kylig morgon uppgavs ge en ”erotisk kittling” och den nya bilmodellen beskrevs som ”förförisk”, ”upphetsande” och ”den sexigaste Rolls-Royce som någonsin byggts”.
Frispråkigheten visade sig dock inte bara i dessa frivola formuleringar utan också i ett oväntat (och kanske lite omotiverat) sparkande på tidigare Rolls-Royce-modeller. Medan lovordandet av Dawn knappast kan kvala in i kategorin självdistans visade företaget faktiskt också prov på just en uppfriskande sådan när man kallade sina egna bilmodeller skräcksyner. Rolls-Royce-copywritern påpekar nämligen att det alltid är mörkast just före gryningen och att man under dessa dygnets dystra timmar kan plågas av hjärnspöken (phantoms), andar (ghosts) och vålnader (wraiths) (Phantom, Ghost och Wraith är namn på Rolls-Royce-modeller). Men sedan kommer alltså dagbräckningen och alla dess oändliga möjligheter.

Den nya dagen gryr
Det bör kanske klargöras att det inte var de tidigare Rolls-Royce-modellerna som bar skulden till att natten hade blivit så mörk i den allegoriska annonstexten. Skälet var att andra världskriget rasade – och när kriget äntligen hade upphört återstod förödelse och fattigdom i dess spår. I takt med att länder byggdes upp och krigets fasor bleknade började dock så småningom framtidstro och optimism spira igen. Tillsammans med tillförsikten i början av 1950-talet kom Rolls-Royce-modellen Silver Dawn, vars namn betyder ”silvergryning”. Företaget förtydligar förnyelsesymboliken med att Silver Dawn inte bara anlände samtidigt som en ny tid grydde i Europa utan också utgjorde en nystart för Rolls-Royce eftersom det var den första modell vars kaross byggdes i bilmärkets egen fabrik – tidigare hade olika karosstillverkare skapat påbyggnader i enlighet med kundernas beställningar.
Enligt Rolls-Royce skulle Silver Dawn senare komma att bli inspirationskälla eller ”musa” för de formgivare som skapade 2000-talets Dawn – en bil som med sitt nedfällbara tak är ett särskilt lämpligt transportmedel för den som vill se soluppgången och samtidigt känna morgonens kittlande kyla.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer

Advokaten Agneta: Om advokat

Artikel. I tidigare krönikor om juridiska ord på bokstaven A har jag skrivit om arrende, arrendenämnd, avstyckning, avtal, anbud, accept och ackord som du finner på
www.nywa.se och på www.bilobostad.se. Nedan behandlas advokat.
Vad är skillnaden mellan en jurist och en advokat? Jag får ofta frågan om vad det är för skillnad mellan en jurist och en advokat. I Sverige, och i andra rättsstater, har advokater av lagstiftaren erhållit en särställning och ett särskilt ansvar.
Endast den som är medlem i Advokatsamfundet får kalla sig advokat eftersom advokat är en i lag skyddad titel. Sveriges Advokatsamfund bildades år 1887 och fick officiell status år 1948 när den nya rättegångsbalken trädde i kraft.
En jurist är till skillnad från en advokat inte en skyddad titel. Det innebär att en person inte behöver ha en juristexamen från universitet för att kalla sig jurist. Till exempel kan en person ha läst lite juridik och själv kalla sig jurist. Det finns heller inte något krav för jurister att följa de etiska reglerna om god advokatsed, som det gör för advokater.
För att bli advokat behöver du en juristexamen från universitetet. Därefter krävs minst tre års praktiskt kvalificerat arbete som biträdande jurist vid advokatbyrå. Numera måste alla som vill bli advokat genomgå en särskild utbildning som avslutas med en examination. Om du klarar provet får du en advokatexamen. Efter det ansöker du om inträde i Advokatsamfundet. Därefter prövar Advokatsamfundets styrelse, förutom de formella kraven, om du har ordnad ekonomi, är redbar och i övrigt bedöms som lämplig för advokatverksamhet. Om du uppfyller lämplighetskraven kan du antas som ledamot av Advokatsamfundet och får därefter använda titeln advokat.
Vad finns det då för särskilda regler för advokater? Av rättegångsbalken framgår att en advokat ska iaktta god advokatsed. Principen grundar sig på ett antal etiska regler som anses grundläggande i rollen som advokat. Advokatsamfundet har vägledande regler som närmare förklarar vad det innebär att iaktta god advokatsed. Dessa regler anger bland annat att en advokat ska vara oberoende, lojal, upprätthålla tystnadsplikt och undvika intressekonflikter (jäv). Att advokaten ska vara oberoende innebär att advokaten ska stå fri mot andra intressen såsom statens, men även i förhållande till klienten och andra.
En annan viktig regel för en advokat är lojalitetsplikten mot klienten. Advokaten ska iaktta sin klients intresse på bästa sätt och efter bästa förmåga. Det innebär att varken eget obehag eller utomstående personers åsikter eller intressen får påverka advokaten. Här ska dock nämnas att en advokat aldrig får främja orätt, vilket innebär att en advokat inte får medverka till brott eller på annat sätt främja klientens intresse på ett otillbörligt sätt.
Advokaten har en absolut tystnadsplikt. Det klienten säger till sin advokat råder det sekretess över. Advokatsekretessen är skyddad i lag och advokater kan normalt inte vittna i rättegång om uppgifter som anförtrotts advokaten.
En advokat är även skyldig att undvika intressekonflikter. Advokaten är förhindrad att ta på sig uppdrag där det redan finns eller finns en beaktansvärd risk för att jäv kan uppkomma. Vidare kan en advokat till exempel inte biträda två parter som har motstridiga intressen. En advokat kan inte heller åta sig ett uppdrag där advokaten själv eller närstående till advokaten har intressen som strider mot klientens intressen. I sådana fall måste advokaten tacka nej respektive avsäga sig uppdraget.
Högsta domstolen bedömde i NJA 2020 s. 465 en fråga om intressekonflikt. Advokaten var offentlig försvarare för en tilltalad i ett mål i hovrätten där det även fanns en målsägande. I ett annat mål var advokaten målsägandebiträde åt samma målsägande som målet där advokaten var offentlig försvarare. Högsta domstolen konstaterade att det var fråga om en intressekonflikt.
Det finns flera andra regler om god advokatsed som har gemensamt att de syftar till att klientens ärende handläggs professionellt. Om en advokat bryter mot någon av reglerna kan Advokatsamfundet besluta om olika typer av disciplinära påföljder såsom erinran, varning eller straffavgift. Vid grova överträdelser kan advokaten uteslutas ur Advokatsamfundet, varvid personen inte längre får kalla sig advokat.
De flesta av Sveriges 6 000 advokater tar sitt uppdrag på mycket stort allvar, följer reglerna om god advokatsed samt tillvaratar klientens intressen och bästa.