söndag 13 juni
Bilar från A till Ö: David: Bob-bilen från Barcelona

Bilar från A till Ö: David: Bob-bilen från Barcelona

26 maj, 2021

Artikel. Bob blev aldrig någon stor sport i Spanien. Men en liten Barcelona-bob på hjul fick i alla fall vara med och slåss mot de stora.

Det hebreiska namnet David betyder ”den älskade”. Israelen David, som antas ha levt i slutet av 1000-talet och början av 900-talet före Kristus, är en av de viktigaste och mest kända personerna i Bibeln. För kristendomen är David betydelsefull framför allt för att han betraktas som förfader till Jesus – det är detta som avses när Jesus kallas ”Davids son” och när det i bland annat julevangeliet nämns att Jesus tillhörde ”Davids hus”. Även i judendomen är David mycket viktig, vilket visar sig bland annat i att den sexuddiga stjärna som symboliserar judendomen kallas davidsstjärna.
Många känner till berättelserna om David, kanske för att vi gillar motivet med den fattige ”underdogen” som till slut blir en mäktig kung. Och även om kung David ibland beskrivits som grym och hänsynslös är det nog framför allt framställningarna om den modige herdepojken som vi tagit till våra hjärtan. Legenderna om David som besegrar den väldige filistén Goliat tillhör de mest kända berättelserna från Gamla testamentet.

Saknade snö
Väldigt viktiga i Bibeln är förstås också Davids ättling Josef och dennes fästmö Maria. Och en person som bar inte bara det ena utan båda dessa bibliska namn är viktig i denna veckas bilberättelse. Personen i fråga föddes 1890 i Katalonien och hette José María Armangué. Om honom berättas det att han ägnade sig åt sporten bob. Men eftersom snö och is redan för hundra år sedan var bristvaror i Katalonien bestämde sig den unge Armangué för att sätta hjul på sin släde så att han och hans bröder Luis och Federico även under barmarkssäsongen skulle kunna åka nedför Barcelona-berget Tibidabos sluttningar.
Alla som någon gång haft en lådbil känner väl igen sig i att man efter den långa, härliga backen kan önska att bilen hade haft en motor så att man slapp dra farkosten hela vägen upp igen. Och motor var just vad bröderna Armangué utrustade sin bob-bil med. Deras motordrivna kälke blev ursprunget till en mikrobil som började tillverkas i Barcelona 1913. Bilmärket kallades David för att bröderna tänkte att den skulle utmana större bilar (och biltillverkare) ungefär på samma sätt som den bibliske herdepojken tog sig an den storvuxne fiendesoldaten. Och David-bilarna klarade sig bra i konkurrensen – de tekniskt avancerade bilarna slog flera fartrekord.
José María Armangué dog i en flygolycka 1917 och familjen Armangué drog sig därefter ur bilbyggarbolaget, men biltillverkningen levde vidare. Produktionen av det egna märket David pausades 1923, då bolaget bakom bilen i stället började bygga taxikarosser på chassier från Citroën. Under 1940-talets bensinbrist byggde företaget ett litet antal eldrivna taxibilar.

Motorcykelcykelbilar?
Nästa omgång David kom någon gång i början av 1950-talet (källorna är inte samstämmiga vad gäller årtalet). I spanskspråkigt marknadsföringsmaterial från 1916 hade bilarna benämnts omväxlande med det inhemska autociclos och engelskans cyclecars. Men om 1910- och -20-talens fyrhjuliga Davidar var ”cykelbilar” så blev 50-talets dito ännu mer cykelliknande. Då minskades nämligen antalet framhjul till hälften. Samtidigt verkar man ha slutat kalla fordonen autociclos respektive cyclecars och i stället övergått till benämningen moto-coches. Eftersom det spanska ordet moto kan betyda ”motorcykel” och coche betyder bland annat ”bil” var de trehjuliga David-produkterna alltså motorcykelbilar.
Det kan kanske också nämnas att det i tyska Leipzig från 1920 till 1921 eller 1922 tillverkades en mikrobil som hette Davidl. Den marknadsfördes som ”folkbilen” och som ”den billigaste småbilen”. Och den var verkligen liten – den fanns endast i ensitsigt och tvåsitsigt utförande. Jag har inte lyckats utröna om Davidl i likhet med sin spanska nästan-namne fick sitt namn för att den skulle ta upp kampen med stora bilar och stora biltillverkare, men om detta var ambitionen så kan man konstatera att den misslyckades. Denna lilla bil tillverkades i endast ett litet antal exemplar.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer

Advokaten Agneta: Om advokat

Artikel. I tidigare krönikor om juridiska ord på bokstaven A har jag skrivit om arrende, arrendenämnd, avstyckning, avtal, anbud, accept och ackord som du finner på
www.nywa.se och på www.bilobostad.se. Nedan behandlas advokat.
Vad är skillnaden mellan en jurist och en advokat? Jag får ofta frågan om vad det är för skillnad mellan en jurist och en advokat. I Sverige, och i andra rättsstater, har advokater av lagstiftaren erhållit en särställning och ett särskilt ansvar.
Endast den som är medlem i Advokatsamfundet får kalla sig advokat eftersom advokat är en i lag skyddad titel. Sveriges Advokatsamfund bildades år 1887 och fick officiell status år 1948 när den nya rättegångsbalken trädde i kraft.
En jurist är till skillnad från en advokat inte en skyddad titel. Det innebär att en person inte behöver ha en juristexamen från universitet för att kalla sig jurist. Till exempel kan en person ha läst lite juridik och själv kalla sig jurist. Det finns heller inte något krav för jurister att följa de etiska reglerna om god advokatsed, som det gör för advokater.
För att bli advokat behöver du en juristexamen från universitetet. Därefter krävs minst tre års praktiskt kvalificerat arbete som biträdande jurist vid advokatbyrå. Numera måste alla som vill bli advokat genomgå en särskild utbildning som avslutas med en examination. Om du klarar provet får du en advokatexamen. Efter det ansöker du om inträde i Advokatsamfundet. Därefter prövar Advokatsamfundets styrelse, förutom de formella kraven, om du har ordnad ekonomi, är redbar och i övrigt bedöms som lämplig för advokatverksamhet. Om du uppfyller lämplighetskraven kan du antas som ledamot av Advokatsamfundet och får därefter använda titeln advokat.
Vad finns det då för särskilda regler för advokater? Av rättegångsbalken framgår att en advokat ska iaktta god advokatsed. Principen grundar sig på ett antal etiska regler som anses grundläggande i rollen som advokat. Advokatsamfundet har vägledande regler som närmare förklarar vad det innebär att iaktta god advokatsed. Dessa regler anger bland annat att en advokat ska vara oberoende, lojal, upprätthålla tystnadsplikt och undvika intressekonflikter (jäv). Att advokaten ska vara oberoende innebär att advokaten ska stå fri mot andra intressen såsom statens, men även i förhållande till klienten och andra.
En annan viktig regel för en advokat är lojalitetsplikten mot klienten. Advokaten ska iaktta sin klients intresse på bästa sätt och efter bästa förmåga. Det innebär att varken eget obehag eller utomstående personers åsikter eller intressen får påverka advokaten. Här ska dock nämnas att en advokat aldrig får främja orätt, vilket innebär att en advokat inte får medverka till brott eller på annat sätt främja klientens intresse på ett otillbörligt sätt.
Advokaten har en absolut tystnadsplikt. Det klienten säger till sin advokat råder det sekretess över. Advokatsekretessen är skyddad i lag och advokater kan normalt inte vittna i rättegång om uppgifter som anförtrotts advokaten.
En advokat är även skyldig att undvika intressekonflikter. Advokaten är förhindrad att ta på sig uppdrag där det redan finns eller finns en beaktansvärd risk för att jäv kan uppkomma. Vidare kan en advokat till exempel inte biträda två parter som har motstridiga intressen. En advokat kan inte heller åta sig ett uppdrag där advokaten själv eller närstående till advokaten har intressen som strider mot klientens intressen. I sådana fall måste advokaten tacka nej respektive avsäga sig uppdraget.
Högsta domstolen bedömde i NJA 2020 s. 465 en fråga om intressekonflikt. Advokaten var offentlig försvarare för en tilltalad i ett mål i hovrätten där det även fanns en målsägande. I ett annat mål var advokaten målsägandebiträde åt samma målsägande som målet där advokaten var offentlig försvarare. Högsta domstolen konstaterade att det var fråga om en intressekonflikt.
Det finns flera andra regler om god advokatsed som har gemensamt att de syftar till att klientens ärende handläggs professionellt. Om en advokat bryter mot någon av reglerna kan Advokatsamfundet besluta om olika typer av disciplinära påföljder såsom erinran, varning eller straffavgift. Vid grova överträdelser kan advokaten uteslutas ur Advokatsamfundet, varvid personen inte längre får kalla sig advokat.
De flesta av Sveriges 6 000 advokater tar sitt uppdrag på mycket stort allvar, följer reglerna om god advokatsed samt tillvaratar klientens intressen och bästa.