söndag 13 juni
Bilare från A till Ö: Dauphine hörde till hovet, inte havet

Bilare från A till Ö: Dauphine hörde till hovet, inte havet

19 maj, 2021

Artikel. Få bilar får namn från djur i havet. Och om en bil någon gång heter som en delfin så är det ändå inte delfinen som givit upphov till namnet.

Det har förekommit att fiskar fått låna ut sina namn till bilmodeller – några exempel är barracuda, manta, stingrocka, svärdfisk och haj. Havens däggdjur får dock nästan aldrig bli bilnamn. Modellnamnet Dauphine, som använts av både Berliet och Renault, är visserligen den feminina formen av ett ord som (bland annat) betyder ”delfin”. Men även om den strömlinjeformade, smidiga, snabba och smarta delfinen borde kunna utgöra en utmärkt inspiration för en benämning på en bil är det inte ett djur utan en människa som stått modell för modellnamnen.
Det franska ordet dauphine betyder ”kronprinsessa” – och den maskulina motsvarigheten, dauphin, betyder – förutom ”delfin” – följaktligen ”kronprins”. Renaults tanke var att modellen Dauphine, som presenterades 1956, skulle ta över ”tronen” efter den populära modellen 4CV, som hade tillverkats sedan 1947.

Picards påläggskalv
Det berättas att namnet blev bestämt under en bjudning hemma hos Renaults formgivningschef Fernand Picard, där någon av Picards medarbetare ska ha sagt att eftersom 4CV var vägens drottning kan den nya bilen bara kallas kronprinsessa. Tronarvingestolkningen var alltså den enda rätta – någon delfinhona var det inte tal om. Men modellen fick fyra år senare ändå en koppling till graciösa vattenvarelser eftersom lyxversionen av Dauphine då fick namnet Ondine, som betyder ”undin” eller ”vattennymf”. Ändelsen på namnet Dauphine (och Ondine) passade förresten bra ihop med det Renault-relaterade märkesnamnet Alpine (”alpin”), som hade börjat tillverkas 1955.
Hur bilen fick sitt namn verkar alltså inte vara så svårt att förstå. Men nu över till det stora mysteriet: Varför har franskan samma ord för delfin och kronprins? Under första halvan av 1100-talet härskade greve Guigues IV av Albon över ett område i det som nu är sydöstra Frankrike. Släktens residens, slottet Albon, låg i det som nu är kommunen Albon i departementet Drôme (en ruin av slottet i form av ett fyrkantigt torn finns fortfarande kvar på en kulle några kilometer öster om floden Rhône). Greve Guigues fick – eller tog sig – namnet Le Dauphin. Såväl smeknamnet som grevetiteln gick sedan i arv. Det område som grevarna regerade över kallades Dauphiné de Viennois eller bara Dauphiné. År 1349 såldes området till Frankrike. Den franske kungen Karl V (1338-1380) tyckte därefter att det var han som hade rätt att kalla sig dauphin. Och efter honom fick alla franska tronföljare fram till Karl X området som ”sitt” (ungefär på samma sätt som en manlig brittisk tronföljare alltid får titeln furste av Wales).
De flesta av de källor som försöker förklara varför franskan har samma ord för delfin och kronprins anger att greve Guigues började kalla sig le Dauphin för att hans vapensköld pryddes av en delfin. Men det finns avsevärda problem med denna förklaring. Om delfinen kom före namnet – varifrån kom då delfinen? Den simmade knappast förbi i Rhône medan vapensköldsdekoratören satt och målade. Är det inte mer rimligt att det var tvärtom – att vapenskölden fick sitt utseende på grund av grevens smeknamn?

Födande fiskar
Det franska ordet dauphin kommer via medeltidslatinets dolfinus och det klassiska latinets delphinus från forngrekiskans ord för ”delfin”, delphis (i genitiv delphinos). Ordet delphis är släkt med forngrekiskans delphys, som betydde ”livmoder”. De gamla grekerna hade kanske lagt märke till att vissa ”fiskar” föder levande ungar och namngav arten efter detta särskiljande drag (en annan förklaring är att delfinerna ansågs ha samma form som en livmoder).
Släkt med delphys är också grekiskans adelphos, som betyder ”broder” (alltså person från samma livmoder). Och från detta grekiska ord kommer latinets delphinatus. Det område som greve Guigues och hans ättlingar bestämde över hette på latin Delphinatus Viennensis, vilket verkar kunna översättas ”Vienne-broderskapet” (Vienne är en stad ungefär halvvägs mellan Lyon och Albon). Det är lätt att få för sig att Delphinatus Viennensis är en latiniserad form av franskans Dauphiné de Viennois, men mycket talar för att det är precis tvärtom; att det latinska namnet fanns först och att det alltså är området som fått sitt namn från broderskapet (även om det är oklart vari detta broderskap bestod), att den grevliga släkten fick sitt smeknamn från områdets namn samt att släktvapnet (skämtsamt?) skapades för att passa till smeknamnet.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer

Advokaten Agneta: Om advokat

Artikel. I tidigare krönikor om juridiska ord på bokstaven A har jag skrivit om arrende, arrendenämnd, avstyckning, avtal, anbud, accept och ackord som du finner på
www.nywa.se och på www.bilobostad.se. Nedan behandlas advokat.
Vad är skillnaden mellan en jurist och en advokat? Jag får ofta frågan om vad det är för skillnad mellan en jurist och en advokat. I Sverige, och i andra rättsstater, har advokater av lagstiftaren erhållit en särställning och ett särskilt ansvar.
Endast den som är medlem i Advokatsamfundet får kalla sig advokat eftersom advokat är en i lag skyddad titel. Sveriges Advokatsamfund bildades år 1887 och fick officiell status år 1948 när den nya rättegångsbalken trädde i kraft.
En jurist är till skillnad från en advokat inte en skyddad titel. Det innebär att en person inte behöver ha en juristexamen från universitet för att kalla sig jurist. Till exempel kan en person ha läst lite juridik och själv kalla sig jurist. Det finns heller inte något krav för jurister att följa de etiska reglerna om god advokatsed, som det gör för advokater.
För att bli advokat behöver du en juristexamen från universitetet. Därefter krävs minst tre års praktiskt kvalificerat arbete som biträdande jurist vid advokatbyrå. Numera måste alla som vill bli advokat genomgå en särskild utbildning som avslutas med en examination. Om du klarar provet får du en advokatexamen. Efter det ansöker du om inträde i Advokatsamfundet. Därefter prövar Advokatsamfundets styrelse, förutom de formella kraven, om du har ordnad ekonomi, är redbar och i övrigt bedöms som lämplig för advokatverksamhet. Om du uppfyller lämplighetskraven kan du antas som ledamot av Advokatsamfundet och får därefter använda titeln advokat.
Vad finns det då för särskilda regler för advokater? Av rättegångsbalken framgår att en advokat ska iaktta god advokatsed. Principen grundar sig på ett antal etiska regler som anses grundläggande i rollen som advokat. Advokatsamfundet har vägledande regler som närmare förklarar vad det innebär att iaktta god advokatsed. Dessa regler anger bland annat att en advokat ska vara oberoende, lojal, upprätthålla tystnadsplikt och undvika intressekonflikter (jäv). Att advokaten ska vara oberoende innebär att advokaten ska stå fri mot andra intressen såsom statens, men även i förhållande till klienten och andra.
En annan viktig regel för en advokat är lojalitetsplikten mot klienten. Advokaten ska iaktta sin klients intresse på bästa sätt och efter bästa förmåga. Det innebär att varken eget obehag eller utomstående personers åsikter eller intressen får påverka advokaten. Här ska dock nämnas att en advokat aldrig får främja orätt, vilket innebär att en advokat inte får medverka till brott eller på annat sätt främja klientens intresse på ett otillbörligt sätt.
Advokaten har en absolut tystnadsplikt. Det klienten säger till sin advokat råder det sekretess över. Advokatsekretessen är skyddad i lag och advokater kan normalt inte vittna i rättegång om uppgifter som anförtrotts advokaten.
En advokat är även skyldig att undvika intressekonflikter. Advokaten är förhindrad att ta på sig uppdrag där det redan finns eller finns en beaktansvärd risk för att jäv kan uppkomma. Vidare kan en advokat till exempel inte biträda två parter som har motstridiga intressen. En advokat kan inte heller åta sig ett uppdrag där advokaten själv eller närstående till advokaten har intressen som strider mot klientens intressen. I sådana fall måste advokaten tacka nej respektive avsäga sig uppdraget.
Högsta domstolen bedömde i NJA 2020 s. 465 en fråga om intressekonflikt. Advokaten var offentlig försvarare för en tilltalad i ett mål i hovrätten där det även fanns en målsägande. I ett annat mål var advokaten målsägandebiträde åt samma målsägande som målet där advokaten var offentlig försvarare. Högsta domstolen konstaterade att det var fråga om en intressekonflikt.
Det finns flera andra regler om god advokatsed som har gemensamt att de syftar till att klientens ärende handläggs professionellt. Om en advokat bryter mot någon av reglerna kan Advokatsamfundet besluta om olika typer av disciplinära påföljder såsom erinran, varning eller straffavgift. Vid grova överträdelser kan advokaten uteslutas ur Advokatsamfundet, varvid personen inte längre får kalla sig advokat.
De flesta av Sveriges 6 000 advokater tar sitt uppdrag på mycket stort allvar, följer reglerna om god advokatsed samt tillvaratar klientens intressen och bästa.