söndag 13 juni

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven Ö

19 maj, 2021

Artikel. I en tidigare krönika om juridiska ord på bokstaven Ö har jag skrivit om öppet köp, överförsäkra, överborgen, överlåtelseförklaring, övergrepp i rättssak och överklagan som du finner på www.nywa.se och på www.bilobostad.se. Nedan behandlas ögonundersökning, överrätt, överläggning och översiktsplan.

Vad är polismans ögonundersökning?
En ögonundersökning görs av polis i syfte att ta reda på om en person är påverkad av något annat än alkohol genom att undersöka individens ögon respektive ögonrörelser. De hjälpmedel polisen kan använda sig av är en mindre ljuskälla, penna, pupillometer eller annat liknande föremål.
Ögonundersökningen utförs när det inte finns tillräckligt med stöd i lag för att kunna utföra en kroppsvisitation eller kroppsbesiktning. Polisen får göra en ögonundersökning på en förare av ett motordrivet fordon, om det kan misstänkas att föraren gjort sig skyldig till rattfylleri eller till något annat brott som har begåtts i samband med framförandet av fordonet där ett fängelsestraff kan följa. Dessutom får ögonundersökning endast genomföras om den kan ha betydelse för brottsutredningen.
Undersökningen ska inte göras på ett sätt som utsätter individen för allmän uppmärksamhet och ska i regel genomföras inomhus i ett avskilt rum eller i ett täckt fordon. Vid undersökningen ska det även föras ett protokoll och ett bevis om att åtgärden har utförts, ifall den undersökte begär det.

Vad är överrätt?
Om du ska överklaga en dom eller ett beslut från en viss domstol kan domen eller beslutet i regel överklagas till en överordnad domstol. En överrätt är den överordnade domstolen i förhållande till en underordnad domstol.
I de allmänna domstolarna är det hovrätten som är den överordnade domstolen i förhållande till tingsrätten, medan Högsta domstolen är hovrättens överrätt. Hovrätten och Högsta domstolen är alltså båda överrätter, eftersom de är högre instanser till en underrätt.
För förvaltningsdomstolarna är det kammarrätten som är överrätt i förhållande till förvaltningsrätten, samt Högsta förvaltningsdomstolen som är överordnad kammarrätten.

Vad är överläggning?
En överläggning innebär att rättens ledamöter diskuterar hur en dom eller ett beslut ska avgöras, vilket genomförs direkt efter rättegången eller nästkommande arbetsdag. Det är viktigt att ledamöterna i rätten överlägger medan intrycken från rättegången är färska.
En överläggning ska som huvudregel hållas inom stängda dörrar, det vill säga inte är offentlig. I enklare fall kan rätten anse att överläggningen kan ske offentligt, till exempel vid en förhandling om en ordningsfråga eller när parterna i princip är överens kan rätten överlägga offentligt. I överläggningen får endast domstolens personal som tagit befattning med målet närvara. Det innebär att till exempel parter eller vittnen inte kan vara med vid överläggningen.
Domstolen har en stor frihet att utforma överläggningen. Målets svårhetsgrad och omfattning har betydelse. Ett omfattande mål med svåra bevis- eller rättsfrågor kan kräva flera överläggningar innan rätten beslutar om dom, medan det ofta inte behövs någon längre överläggning när det är enklare frågor som ska bedömas.

Vad är en översiktsplan?
En översiktsplan är ett dokument som ger vägledning för beslut om hur vatten- och markområden ska användas och för beslut om hur den byggda miljön ska användas, bevaras och utvecklas i framtiden. Översiktsplanen syftar generellt till att ange inriktningen för den fysiska miljöns långsiktiga utveckling i en kommun.
Översiktsplanen ska vara aktuell och upprättas av varje kommun. En översiktsplan är dock inte bindande för enskilda eller för myndigheter, men är ett underlag dels för bedömningen av bygglovsansökningar, dels för detaljplanering.
Översiktsplanen anger grunddragen för kommunens avsedda användning av mark- och vattenområden. Hur kommunen avser att den byggda miljön ska bevaras, användas och utvecklas ska framgå av en karta. Andra exempel på vad som ska framgå av en översiktsplan är bland annat hur kommunen i den fysiska planeringen tänkt att samordna planen med regionala och nationella mål av betydelse för hållbar utveckling, men även hur hänsyn ska tas till det långsiktiga behovet av bostäder.
I Umeå har till exempel översiktsplanen för Nydalaområdet stort fokus på att säkerställa området för sport och rekreation för dagens och framtidens umebor. Utveckling av turism och Nydalasjöns vattenkvalitet ska också säkerställas enligt planen. I planen ingår även möjligheter till nya stadskvarter på bland annat Tomtebogård.

Jag avslutar med ett klokt citat från Albert Einstein. ”Vi kan inte hitta lösningarna på våra problem genom att tänka på samma sätt som vi gjorde när vi skapade dem.”

ADVOKAT AGNETA GUSTAFSSON

Läs mer

Advokaten Agneta: Om advokat

Artikel. I tidigare krönikor om juridiska ord på bokstaven A har jag skrivit om arrende, arrendenämnd, avstyckning, avtal, anbud, accept och ackord som du finner på
www.nywa.se och på www.bilobostad.se. Nedan behandlas advokat.
Vad är skillnaden mellan en jurist och en advokat? Jag får ofta frågan om vad det är för skillnad mellan en jurist och en advokat. I Sverige, och i andra rättsstater, har advokater av lagstiftaren erhållit en särställning och ett särskilt ansvar.
Endast den som är medlem i Advokatsamfundet får kalla sig advokat eftersom advokat är en i lag skyddad titel. Sveriges Advokatsamfund bildades år 1887 och fick officiell status år 1948 när den nya rättegångsbalken trädde i kraft.
En jurist är till skillnad från en advokat inte en skyddad titel. Det innebär att en person inte behöver ha en juristexamen från universitet för att kalla sig jurist. Till exempel kan en person ha läst lite juridik och själv kalla sig jurist. Det finns heller inte något krav för jurister att följa de etiska reglerna om god advokatsed, som det gör för advokater.
För att bli advokat behöver du en juristexamen från universitetet. Därefter krävs minst tre års praktiskt kvalificerat arbete som biträdande jurist vid advokatbyrå. Numera måste alla som vill bli advokat genomgå en särskild utbildning som avslutas med en examination. Om du klarar provet får du en advokatexamen. Efter det ansöker du om inträde i Advokatsamfundet. Därefter prövar Advokatsamfundets styrelse, förutom de formella kraven, om du har ordnad ekonomi, är redbar och i övrigt bedöms som lämplig för advokatverksamhet. Om du uppfyller lämplighetskraven kan du antas som ledamot av Advokatsamfundet och får därefter använda titeln advokat.
Vad finns det då för särskilda regler för advokater? Av rättegångsbalken framgår att en advokat ska iaktta god advokatsed. Principen grundar sig på ett antal etiska regler som anses grundläggande i rollen som advokat. Advokatsamfundet har vägledande regler som närmare förklarar vad det innebär att iaktta god advokatsed. Dessa regler anger bland annat att en advokat ska vara oberoende, lojal, upprätthålla tystnadsplikt och undvika intressekonflikter (jäv). Att advokaten ska vara oberoende innebär att advokaten ska stå fri mot andra intressen såsom statens, men även i förhållande till klienten och andra.
En annan viktig regel för en advokat är lojalitetsplikten mot klienten. Advokaten ska iaktta sin klients intresse på bästa sätt och efter bästa förmåga. Det innebär att varken eget obehag eller utomstående personers åsikter eller intressen får påverka advokaten. Här ska dock nämnas att en advokat aldrig får främja orätt, vilket innebär att en advokat inte får medverka till brott eller på annat sätt främja klientens intresse på ett otillbörligt sätt.
Advokaten har en absolut tystnadsplikt. Det klienten säger till sin advokat råder det sekretess över. Advokatsekretessen är skyddad i lag och advokater kan normalt inte vittna i rättegång om uppgifter som anförtrotts advokaten.
En advokat är även skyldig att undvika intressekonflikter. Advokaten är förhindrad att ta på sig uppdrag där det redan finns eller finns en beaktansvärd risk för att jäv kan uppkomma. Vidare kan en advokat till exempel inte biträda två parter som har motstridiga intressen. En advokat kan inte heller åta sig ett uppdrag där advokaten själv eller närstående till advokaten har intressen som strider mot klientens intressen. I sådana fall måste advokaten tacka nej respektive avsäga sig uppdraget.
Högsta domstolen bedömde i NJA 2020 s. 465 en fråga om intressekonflikt. Advokaten var offentlig försvarare för en tilltalad i ett mål i hovrätten där det även fanns en målsägande. I ett annat mål var advokaten målsägandebiträde åt samma målsägande som målet där advokaten var offentlig försvarare. Högsta domstolen konstaterade att det var fråga om en intressekonflikt.
Det finns flera andra regler om god advokatsed som har gemensamt att de syftar till att klientens ärende handläggs professionellt. Om en advokat bryter mot någon av reglerna kan Advokatsamfundet besluta om olika typer av disciplinära påföljder såsom erinran, varning eller straffavgift. Vid grova överträdelser kan advokaten uteslutas ur Advokatsamfundet, varvid personen inte längre får kalla sig advokat.
De flesta av Sveriges 6 000 advokater tar sitt uppdrag på mycket stort allvar, följer reglerna om god advokatsed samt tillvaratar klientens intressen och bästa.