söndag 13 juni
Evolution i pickupvärlden

Evolution i pickupvärlden

12 maj, 2021

Artikel. Pålitliga, praktiska, kanske stora och starka – det är egenskaper man traditionellt förknippar med pickuper. Design och nyskapande, inte lika mycket. Men nu ser vi en ny våg av pickupbilar med både ny teknik och spännande design.

En pickup är en bil med flak, och det är en biltyp som har funnits i över hundra år. Namnet kommer från engelskan där pick up betyder ”plocka upp” eller ”hämta”. I Sverige och stora delar av världen ses pickupen kanske mest som ett arbetsfordon som används av den som har behov av ett praktiskt fordon där det är lätt att lasta och transportera saker.
I USA är situationen annorlunda. De tre bäst säljande bilarna, alla kategorier, är pickuper, och där används de i större grad som vardagsbilar av familjer och ”vanligt folk” .
Pickupbilarna är kanske inte de mest nyskapande eller trendkänsliga fordonen. Det är de praktiska egenskaperna som har varit i fokus och det har inte funnits behov av förändring – mer än att de under åren blivit mer personbilslika på insidan och att lyxigare och mer kraftfulla modeller har dykt upp. Men nu har förändringens vindar – som blåser starka i bilvärlden just nu – även nått pickupvärlden. Det som sker är kanske inte en revolution, men åtminstone en tydlig evolution.

Design som sticker ut
Övergång till eldrift och alternativa bränslen är en förändring, nyskapande, mer vågad, design en annan. Två exempel som passar in här är de amerikanska nykomlingarna Canoo och Rivian som båda presenterat elektriska pickuper. Ett annat uppmärksammat fordon är Tesla Cybertruck, som dock – vad det verkar – ej kommer säljas i Europa på grund av ej uppfyllda trafiksäkerhetskrav.
Men även de ”klassiska” bilmärkena är med på noterna – och här är chanserna också större att modellerna letar sig till Europa och Sverige. Förutom de mer traditionella modellerna finns flera pickupbilar som sticker ut utseendemässigt och/eller har den senaste eldriften. GMC har nyligen visat upp en eldriven Hummer som också kommer som pickup, Hyundai har just presenterat sin häftiga Santa Cruz, Jeep har sin Gladiator som är märkets första pickup sedan 1992, och så vidare.
Pickupen som fordonstyp må vara lastgammal, men den har fortfarande mycket att hämta.

PETER ÖBERG

Läs mer

Advokaten Agneta: Om advokat

Artikel. I tidigare krönikor om juridiska ord på bokstaven A har jag skrivit om arrende, arrendenämnd, avstyckning, avtal, anbud, accept och ackord som du finner på
www.nywa.se och på www.bilobostad.se. Nedan behandlas advokat.
Vad är skillnaden mellan en jurist och en advokat? Jag får ofta frågan om vad det är för skillnad mellan en jurist och en advokat. I Sverige, och i andra rättsstater, har advokater av lagstiftaren erhållit en särställning och ett särskilt ansvar.
Endast den som är medlem i Advokatsamfundet får kalla sig advokat eftersom advokat är en i lag skyddad titel. Sveriges Advokatsamfund bildades år 1887 och fick officiell status år 1948 när den nya rättegångsbalken trädde i kraft.
En jurist är till skillnad från en advokat inte en skyddad titel. Det innebär att en person inte behöver ha en juristexamen från universitet för att kalla sig jurist. Till exempel kan en person ha läst lite juridik och själv kalla sig jurist. Det finns heller inte något krav för jurister att följa de etiska reglerna om god advokatsed, som det gör för advokater.
För att bli advokat behöver du en juristexamen från universitetet. Därefter krävs minst tre års praktiskt kvalificerat arbete som biträdande jurist vid advokatbyrå. Numera måste alla som vill bli advokat genomgå en särskild utbildning som avslutas med en examination. Om du klarar provet får du en advokatexamen. Efter det ansöker du om inträde i Advokatsamfundet. Därefter prövar Advokatsamfundets styrelse, förutom de formella kraven, om du har ordnad ekonomi, är redbar och i övrigt bedöms som lämplig för advokatverksamhet. Om du uppfyller lämplighetskraven kan du antas som ledamot av Advokatsamfundet och får därefter använda titeln advokat.
Vad finns det då för särskilda regler för advokater? Av rättegångsbalken framgår att en advokat ska iaktta god advokatsed. Principen grundar sig på ett antal etiska regler som anses grundläggande i rollen som advokat. Advokatsamfundet har vägledande regler som närmare förklarar vad det innebär att iaktta god advokatsed. Dessa regler anger bland annat att en advokat ska vara oberoende, lojal, upprätthålla tystnadsplikt och undvika intressekonflikter (jäv). Att advokaten ska vara oberoende innebär att advokaten ska stå fri mot andra intressen såsom statens, men även i förhållande till klienten och andra.
En annan viktig regel för en advokat är lojalitetsplikten mot klienten. Advokaten ska iaktta sin klients intresse på bästa sätt och efter bästa förmåga. Det innebär att varken eget obehag eller utomstående personers åsikter eller intressen får påverka advokaten. Här ska dock nämnas att en advokat aldrig får främja orätt, vilket innebär att en advokat inte får medverka till brott eller på annat sätt främja klientens intresse på ett otillbörligt sätt.
Advokaten har en absolut tystnadsplikt. Det klienten säger till sin advokat råder det sekretess över. Advokatsekretessen är skyddad i lag och advokater kan normalt inte vittna i rättegång om uppgifter som anförtrotts advokaten.
En advokat är även skyldig att undvika intressekonflikter. Advokaten är förhindrad att ta på sig uppdrag där det redan finns eller finns en beaktansvärd risk för att jäv kan uppkomma. Vidare kan en advokat till exempel inte biträda två parter som har motstridiga intressen. En advokat kan inte heller åta sig ett uppdrag där advokaten själv eller närstående till advokaten har intressen som strider mot klientens intressen. I sådana fall måste advokaten tacka nej respektive avsäga sig uppdraget.
Högsta domstolen bedömde i NJA 2020 s. 465 en fråga om intressekonflikt. Advokaten var offentlig försvarare för en tilltalad i ett mål i hovrätten där det även fanns en målsägande. I ett annat mål var advokaten målsägandebiträde åt samma målsägande som målet där advokaten var offentlig försvarare. Högsta domstolen konstaterade att det var fråga om en intressekonflikt.
Det finns flera andra regler om god advokatsed som har gemensamt att de syftar till att klientens ärende handläggs professionellt. Om en advokat bryter mot någon av reglerna kan Advokatsamfundet besluta om olika typer av disciplinära påföljder såsom erinran, varning eller straffavgift. Vid grova överträdelser kan advokaten uteslutas ur Advokatsamfundet, varvid personen inte längre får kalla sig advokat.
De flesta av Sveriges 6 000 advokater tar sitt uppdrag på mycket stort allvar, följer reglerna om god advokatsed samt tillvaratar klientens intressen och bästa.