söndag 13 juni
Bygglovsboom i Umeå

Bygglovsboom i Umeå

12 maj, 2021

Artikel. Våren är här och många sätter nu igång med efterlängtade bygg- och renoveringsprojekt. Umeå kommuns bygglovsavdelning fick under mars in 187 bygglovsansökningar, vilket är den högsta siffran någonsin för en och samma månad i Umeå.
Bil & Bostad har pratat med Nicklas Fryksten, bygglovschef, om bygglovsboomen och vad man kan göra för att bygglovsprocessen ska gå så smidigt som möjligt.

På Umeå kommuns hem-
sida kan man läsa om att det är rekordmånga bygglovsansökningar just nu. Vad innebär det för de som söker? Och vad innebär det för er som hanterar byggloven?
– För den sökande så kan det komma att innebära att handläggningen tar lite längre tid och att man får vänta några dagar eller till och med någon vecka extra innan man får sitt bygglov. Handläggningstiden för ett bygglov just nu ligger i snitt runt 30-35 dagar från det att ärendet är komplett, säger Nicklas Fryksten.
– Förutom en ökande ärendemängd så följer med ett ökande byggande också antalet frågor till vår rådgivningsfunktion. Vi har under de senaste månaderna haft en ökning på telefon- och mejlfrågor på ungefär 40 procent. Det innebär att vi vissa dagar inte hinner ta alla samtal och att vårt mål att svara inom fem dagar på alla mejlfrågor är svårt att nå upp till. Men än så länge ligger vi ganska bra till och är mycket stolta över den servicen vi kan ge genom vår kompetenta rådgivning.
I undersökningar framgår att många spenderar mer tid hemma och mer pengar på hemmet sedan coronapandemin slog till. Är detta en förklaring till de många bygglovsansökningarna, tror du?
– Ja, min bedömning är att det är en coronaeffekt som vi ser. Vi såg en mindre ökning även under föregående år. Då var ökningen cirka 150 ärenden men min bedömning är att det kommer öka ytterligare under detta år. Totalt hanterades cirka 1290 bygglovsansökningar av kontoret under 2020.
Vilka är de vanligaste sakerna folk söker bygglov för? Ser ni en ökning inom något särskilt område?
– Vi för ingen sådan statistik men i huvudsak så är det om- och tillbyggnader av enbostadshus som har ökat mest. Även garage och carportar verkar stå högt på umebornas lista över byggprojekt i sommar.
Vilka är de viktigaste sakerna att tänka på innan man skickar in sin ansökan?
– Det absolut viktigaste och det som påverkar handläggningstiden mest är att man ska skicka in en så komplett ansökan som möjligt. Det minskar tiden och kommunikationen mellan sökande och handläggare innan handläggningen kan komma igång. I dagsläget är det tyvärr endast en fjärdedel av alla ansökningar som är kompletta då de skickas in. Slarv och ofullständiga ansökningar förlänger handläggningstiden med upp till flera veckor. På vår hemsida finns det bra guider för när och hur man ska söka samt vilka handlingar som ska skickas in. På hemsidan finns också ”exempelritningar” som kan vara till stöd då man gör sin ansökan.
– Många tror att man kan ”skapa en plats i kön” genom att snabbt skicka in ett ärende och sedan komplettera längs med handläggningen, men det är fel. Handläggningen av ett ärende påbörjas först då ärendet är komplett och alla handlingar finns på plats.
Finns det något återkommande missförstånd bland allmänheten vad gäller bygglov?
– Det finns en del missförstånd vad gäller möjligheten, rätten och kraven för att bygga så kallade attefallshus. De är inte bygglovspliktiga, men däremot krävs det en anmälan. Det finns också en rad krav som ska uppfyllas och det är inte i alla områden i Umeå som man har rätt att uppföra den typen av byggnader. Så funderar man på att bygga ett attefallshus så skulle jag råda att söka information på vår hemsida eller Boverkets hemsida, alternativt ringa vår rådgivning för mer information.

PETER ÖBERG

Läs mer

Advokaten Agneta: Om advokat

Artikel. I tidigare krönikor om juridiska ord på bokstaven A har jag skrivit om arrende, arrendenämnd, avstyckning, avtal, anbud, accept och ackord som du finner på
www.nywa.se och på www.bilobostad.se. Nedan behandlas advokat.
Vad är skillnaden mellan en jurist och en advokat? Jag får ofta frågan om vad det är för skillnad mellan en jurist och en advokat. I Sverige, och i andra rättsstater, har advokater av lagstiftaren erhållit en särställning och ett särskilt ansvar.
Endast den som är medlem i Advokatsamfundet får kalla sig advokat eftersom advokat är en i lag skyddad titel. Sveriges Advokatsamfund bildades år 1887 och fick officiell status år 1948 när den nya rättegångsbalken trädde i kraft.
En jurist är till skillnad från en advokat inte en skyddad titel. Det innebär att en person inte behöver ha en juristexamen från universitet för att kalla sig jurist. Till exempel kan en person ha läst lite juridik och själv kalla sig jurist. Det finns heller inte något krav för jurister att följa de etiska reglerna om god advokatsed, som det gör för advokater.
För att bli advokat behöver du en juristexamen från universitetet. Därefter krävs minst tre års praktiskt kvalificerat arbete som biträdande jurist vid advokatbyrå. Numera måste alla som vill bli advokat genomgå en särskild utbildning som avslutas med en examination. Om du klarar provet får du en advokatexamen. Efter det ansöker du om inträde i Advokatsamfundet. Därefter prövar Advokatsamfundets styrelse, förutom de formella kraven, om du har ordnad ekonomi, är redbar och i övrigt bedöms som lämplig för advokatverksamhet. Om du uppfyller lämplighetskraven kan du antas som ledamot av Advokatsamfundet och får därefter använda titeln advokat.
Vad finns det då för särskilda regler för advokater? Av rättegångsbalken framgår att en advokat ska iaktta god advokatsed. Principen grundar sig på ett antal etiska regler som anses grundläggande i rollen som advokat. Advokatsamfundet har vägledande regler som närmare förklarar vad det innebär att iaktta god advokatsed. Dessa regler anger bland annat att en advokat ska vara oberoende, lojal, upprätthålla tystnadsplikt och undvika intressekonflikter (jäv). Att advokaten ska vara oberoende innebär att advokaten ska stå fri mot andra intressen såsom statens, men även i förhållande till klienten och andra.
En annan viktig regel för en advokat är lojalitetsplikten mot klienten. Advokaten ska iaktta sin klients intresse på bästa sätt och efter bästa förmåga. Det innebär att varken eget obehag eller utomstående personers åsikter eller intressen får påverka advokaten. Här ska dock nämnas att en advokat aldrig får främja orätt, vilket innebär att en advokat inte får medverka till brott eller på annat sätt främja klientens intresse på ett otillbörligt sätt.
Advokaten har en absolut tystnadsplikt. Det klienten säger till sin advokat råder det sekretess över. Advokatsekretessen är skyddad i lag och advokater kan normalt inte vittna i rättegång om uppgifter som anförtrotts advokaten.
En advokat är även skyldig att undvika intressekonflikter. Advokaten är förhindrad att ta på sig uppdrag där det redan finns eller finns en beaktansvärd risk för att jäv kan uppkomma. Vidare kan en advokat till exempel inte biträda två parter som har motstridiga intressen. En advokat kan inte heller åta sig ett uppdrag där advokaten själv eller närstående till advokaten har intressen som strider mot klientens intressen. I sådana fall måste advokaten tacka nej respektive avsäga sig uppdraget.
Högsta domstolen bedömde i NJA 2020 s. 465 en fråga om intressekonflikt. Advokaten var offentlig försvarare för en tilltalad i ett mål i hovrätten där det även fanns en målsägande. I ett annat mål var advokaten målsägandebiträde åt samma målsägande som målet där advokaten var offentlig försvarare. Högsta domstolen konstaterade att det var fråga om en intressekonflikt.
Det finns flera andra regler om god advokatsed som har gemensamt att de syftar till att klientens ärende handläggs professionellt. Om en advokat bryter mot någon av reglerna kan Advokatsamfundet besluta om olika typer av disciplinära påföljder såsom erinran, varning eller straffavgift. Vid grova överträdelser kan advokaten uteslutas ur Advokatsamfundet, varvid personen inte längre får kalla sig advokat.
De flesta av Sveriges 6 000 advokater tar sitt uppdrag på mycket stort allvar, följer reglerna om god advokatsed samt tillvaratar klientens intressen och bästa.