söndag 13 juni
Bilar från A till Ö: Datsun – kvick kanin och uppstigande sol

Bilar från A till Ö: Datsun – kvick kanin och uppstigande sol

12 maj, 2021

Artikel. Hashimotos skötebarn uppkallades efter sina tre fäder. Men ack, tiden går ju så fort. Den som nyss var baby får snart en egen son – en liten solstråle.

Att Japan på 1980-talet skulle vara världens största bilproducent kunde nog ingen ana vid 1900-talets början. Då fanns det nämligen inga japanska biltillverkningsföretag, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att det knappt fanns några bilar i landet. Enligt den brittiska tidskriften Autocar fanns det 1906 fyra privatägda bilar i Tokyo och två i Yokohama.
Men så hände något. Brittiska diplomater i Japan rapporterade 1911 att antalet bilar hade ökat kraftigt – bara i Tokyo fanns det plötsligt mer än 100 bilar. Bilarna kom oftast från USA, även om en mindre andel tyska, brittiska och franska bilar förekom. Japanska bilmärken lyste ännu med sin frånvaro, men det skulle det snart bli ändring på. Och en av dem som åstadkom ändringen var ingenjören Hashimoto Masujiro (1875-1944). Han grundade 1911 biltillverkningsföretaget Kaishinsha Jidosha Kojo i Tokyo. (Ordet jidosha betyder ”bil” och kojo betyder ”fabrik”, så namnet torde betyda ungefär ”bilfabriken Kaishinsha”.)
I början ägnade sig Kaishinsha inte främst åt bilbyggande utan åt reparation av importerade bilar, framför allt brittiska. Tack vare detta lärde sig det lilla företagets anställda hur de brittiska bilarna var byggda. Kaishinshas första bilmodell var därför egentligen en Swift – en engelsk bil – som fått ny kaross.

Kvick som kanin
För att kunna utveckla en helt egen bil – inte en ombyggd bil från en annan tillverkare – behövde Hashimoto kapital. Han vände sig till sin tidigare skolkamrat Aoyama Rokuro (född 1875, dödsår okänt), till politikern Den Kenjiro (1855-1930), som senare var bland annat infrastrukturminister, handelsminister och jordbruksminister i olika japanska regeringar, samt till affärsmannen Takeuchi Meitaro (1860-1928), som senare skulle komma att grunda det företag som vi nu känner som Komatsu. Hashimotos bilmärke uppkallades efter dessa tre finansiärer – av den första bokstaven i respektive namn bildades namnet DAT. Detta DAT ansågs dessutom passande som bilnamn eftersom japaners sätt att uttala namnet (ungefär datto) motsvarar uttalet av det japanska ordet för ”kanin”. Därmed ansåg man sig ha skapat associationer till accelerationssnabbhet. Och för att matcha akronymen skapade man sedan sloganen Durable, Attractive, Trustworthy (dessa engelska ord betyder ”varaktig”, ”tilldragande” respektive ”pålitlig”).
År 1913 färdigställde företaget den första bil som kallades DAT och under de följande åren kom ytterligare DAT-modeller. Och det hände vid den tiden att det från kejsar Yoshihito utgick ett påbud att företag kunde få statsbidrag om de tillverkade lastbilar som kunde användas av krigsmakten. Kaishinsha började bygga sådana och beviljades således subventioner. Trots tillskottet fick företaget ebb i kassan och upplöstes 1925. Det bolag som uppstod i dess ställe gick året därpå samman med en biltillverkare från Osaka och bildade DAT Jidosha Seizo Kabushiki Kaisha (ungefär ”DAT biltillverkningsaktiebolag”).

Från förlust till fördel
Tack vare lastbilssubventionerna kunde företaget inför 1930-talet ta fram en ny generation personbilar. Enligt planerna skulle de heta Datson. Tanken var att den sista delen av namnet skulle tolkas som det engelska ordet son (som betyder ”son”). Datson-bilarna skulle alltså vara arvtagare till de DAT som kom i början av 1920-talet. Men eftersom det japanska ordet son betyder ”förlust” eller ”nackdel” ändrades namnet till Datsun. Och det blev det ju inte sämre av. Att de engelska orden son och sun (”sol”) uttalas likadant gjorde Shakespeare ordlekar av redan 300 år tidigare. För en japansk biltillverkare medför dessutom ratandet av nackdelsordet fördelen att märkesnamnet kan anspela på att Japan kallas den uppstigande solens land (och att en röd sol avbildas på landets flagga). Därför kom också bilmärkets logotyp att utgöras av namnet skrivet framför en röd sol.
På 1930-talet blev DAT en del av Nissan-koncernen och Nissans emblem blev samma som Datsuns (fast med namnet Nissan, förstås). Nissan avvecklade bilmärket Datsun 1986 men har på senare år återupplivat namnet för att använda det till lågprismodeller på vissa uppgående marknader i bland annat Asien och Afrika.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer

Advokaten Agneta: Om advokat

Artikel. I tidigare krönikor om juridiska ord på bokstaven A har jag skrivit om arrende, arrendenämnd, avstyckning, avtal, anbud, accept och ackord som du finner på
www.nywa.se och på www.bilobostad.se. Nedan behandlas advokat.
Vad är skillnaden mellan en jurist och en advokat? Jag får ofta frågan om vad det är för skillnad mellan en jurist och en advokat. I Sverige, och i andra rättsstater, har advokater av lagstiftaren erhållit en särställning och ett särskilt ansvar.
Endast den som är medlem i Advokatsamfundet får kalla sig advokat eftersom advokat är en i lag skyddad titel. Sveriges Advokatsamfund bildades år 1887 och fick officiell status år 1948 när den nya rättegångsbalken trädde i kraft.
En jurist är till skillnad från en advokat inte en skyddad titel. Det innebär att en person inte behöver ha en juristexamen från universitet för att kalla sig jurist. Till exempel kan en person ha läst lite juridik och själv kalla sig jurist. Det finns heller inte något krav för jurister att följa de etiska reglerna om god advokatsed, som det gör för advokater.
För att bli advokat behöver du en juristexamen från universitetet. Därefter krävs minst tre års praktiskt kvalificerat arbete som biträdande jurist vid advokatbyrå. Numera måste alla som vill bli advokat genomgå en särskild utbildning som avslutas med en examination. Om du klarar provet får du en advokatexamen. Efter det ansöker du om inträde i Advokatsamfundet. Därefter prövar Advokatsamfundets styrelse, förutom de formella kraven, om du har ordnad ekonomi, är redbar och i övrigt bedöms som lämplig för advokatverksamhet. Om du uppfyller lämplighetskraven kan du antas som ledamot av Advokatsamfundet och får därefter använda titeln advokat.
Vad finns det då för särskilda regler för advokater? Av rättegångsbalken framgår att en advokat ska iaktta god advokatsed. Principen grundar sig på ett antal etiska regler som anses grundläggande i rollen som advokat. Advokatsamfundet har vägledande regler som närmare förklarar vad det innebär att iaktta god advokatsed. Dessa regler anger bland annat att en advokat ska vara oberoende, lojal, upprätthålla tystnadsplikt och undvika intressekonflikter (jäv). Att advokaten ska vara oberoende innebär att advokaten ska stå fri mot andra intressen såsom statens, men även i förhållande till klienten och andra.
En annan viktig regel för en advokat är lojalitetsplikten mot klienten. Advokaten ska iaktta sin klients intresse på bästa sätt och efter bästa förmåga. Det innebär att varken eget obehag eller utomstående personers åsikter eller intressen får påverka advokaten. Här ska dock nämnas att en advokat aldrig får främja orätt, vilket innebär att en advokat inte får medverka till brott eller på annat sätt främja klientens intresse på ett otillbörligt sätt.
Advokaten har en absolut tystnadsplikt. Det klienten säger till sin advokat råder det sekretess över. Advokatsekretessen är skyddad i lag och advokater kan normalt inte vittna i rättegång om uppgifter som anförtrotts advokaten.
En advokat är även skyldig att undvika intressekonflikter. Advokaten är förhindrad att ta på sig uppdrag där det redan finns eller finns en beaktansvärd risk för att jäv kan uppkomma. Vidare kan en advokat till exempel inte biträda två parter som har motstridiga intressen. En advokat kan inte heller åta sig ett uppdrag där advokaten själv eller närstående till advokaten har intressen som strider mot klientens intressen. I sådana fall måste advokaten tacka nej respektive avsäga sig uppdraget.
Högsta domstolen bedömde i NJA 2020 s. 465 en fråga om intressekonflikt. Advokaten var offentlig försvarare för en tilltalad i ett mål i hovrätten där det även fanns en målsägande. I ett annat mål var advokaten målsägandebiträde åt samma målsägande som målet där advokaten var offentlig försvarare. Högsta domstolen konstaterade att det var fråga om en intressekonflikt.
Det finns flera andra regler om god advokatsed som har gemensamt att de syftar till att klientens ärende handläggs professionellt. Om en advokat bryter mot någon av reglerna kan Advokatsamfundet besluta om olika typer av disciplinära påföljder såsom erinran, varning eller straffavgift. Vid grova överträdelser kan advokaten uteslutas ur Advokatsamfundet, varvid personen inte längre får kalla sig advokat.
De flesta av Sveriges 6 000 advokater tar sitt uppdrag på mycket stort allvar, följer reglerna om god advokatsed samt tillvaratar klientens intressen och bästa.