fredag 14 maj

Advokaten Agneta: Om målning av staket mellan grannar

21 april, 2021

Artikel. Hej Agneta,
Jag har ett staket på min tomt som gränsar mot en grannfastighet. När jag ska måla om mitt staket lutar jag mig över det men har ändå svårt att komma åt att måla eftersom grannen har klätterväxter i staketet. Hur mycket av växterna får jag ta bort för att komma åt att måla? Jag har talat med grannen som inte vill ta bort någon del av växterna.
Hälsningar,
Robin

Hej Robin,
Tack för din fråga angående att ta bort grannens klätterväxter för målning av ditt staket.
Inledningsvis bör betonas att du inte kan åberopa allemansrätten, som ger oss en unik möjlighet att röra oss fritt i naturen. Allemansrätten kan du läsa mer om i en tidigare krönika i Bil & Bostad, som även finns på www.nywa.nu. Allemansrätten begränsas av den så kallade hemfridszonen, vilken utgörs av det markområde som ligger närmst ett bostads- eller fritidshus på en fastighet. Det finns inte något generellt mått som definierar hemfridszonen, eftersom zonen varierar utifrån förhållandena i det enskilda fallet. Det kan vara bra att veta att allemansrätten inte gäller inom hemfridszonen och att fastighetsägarens godkännande därför krävs för tillträde till hemfridszonen.
Oavsett om du behöver tillträde till grannens fastighet för att måla om ditt staket, eller enbart vill klippa bort grannens växter som finns på din tomt, är det viktigt att du tar hänsyn till din grannes intressen. Grannelagsansvaret är en allmän princip om att grannar måste visa varandra större hänsyn än vad som är nödvändigt i förhållande till utomstående.
Beroende på hur mycket grannens klätterväxter hänger över på din tomt kan du ha rätt att ta bort dessa. Om växterna hänger över så pass mycket att det utgör en olägenhet för dig kan det i vissa fall medföra att du får klippa bort delarna av växten som tagit sig över på din tomt. Finns det risk för att grannens växt kan komma att skadas bör du dock ta upp frågan igen med din granne och erbjuda denne att själv klippa ner växten.
Om grannens växt, utan att tränga över på din tomt, ändå utgör ett problem genom att den hindrar dig från att måla staketet, behöver du fråga din granne om du får tillträda dennes tomt. Om du enbart tillfälligt behöver tillträda fastigheten är det en god idé att ni skriver ett avtal där din granne upplåter en nyttjanderätt till dig. Ett nyttjanderättsavtal är ett avtal mellan berörda fastighetsägare och innebär en rätt för en person att på något sätt använda en fastighet. En nyttjanderätt är som huvudregel personlig och gäller därmed inte mot en ny ägare av fastigheten. Är ni överens kan du och din granne alltså upprätta ett nyttjanderättsavtal där din granne tillåter dig att beträda fastigheten för att ta bort växter och måla staketet.
Blir du däremot nekad tillträde till fastigheten i syfte att underhålla ditt staket kan du undersöka om det finns underhållsservitut för fastigheterna. För att se om det finns något servitut registrerat på din fastighet kan du besöka Lantmäteriets hemsida, www.lantmateriet.se.
Servitut ger en fastighetsägare rätt att, i visst hänseende, nyttja sin grannes fastighet, byggnad eller annan anläggning som tillhör denne. Servitutet, som ska registreras i fastighetsregistret, är knutet till fastigheten och gäller därmed oavsett vem som äger fastigheten. Det innebär att det kan finnas ett tidigare tecknat servitut på din fastighet som till exempel ger dig rätt att tillträda din grannes tomt för underhåll av anordningar. Det finns två olika former av servitut, avtalsservitut och officialservitut. Medan avtalsservitut bildas genom avtal mellan fastighetsägarna, bildas officialservitut genom beslut av Lantmäteriet.
Om något gällande servitut inte finns kan ett sådant avtal träffas. Servitut kan endast upprättas för ändamål som är av stadigvarande betydelse, vilket utesluter att ett servitut upprättas på anordningar på tomten som kan anses vara tillfälliga. Det är dock viktigt att ha i åtanke att servitutet saknar tidsgräns och är svårt att häva. Om grannen motsätter sig att du får tillträda dennes fastighet finns möjligheten att ansöka hos Lantmäteriet om att teckna ett officialservitut genom fastighetsreglering.
Sammanfattningsvis finns det flera sätt för dig att måla om ditt staket, trots grannens besvärande växter. Gemensamt för alla alternativ är att dessa förutsätter en dialog med din granne. Försök därför att samråda med din granne och hitta ett alternativ som passar er båda.
Avslutningsvis ska det poängteras att det är roligast och mest fördelaktigt för alla med en bra grannsamverkan, och det skadar aldrig att ha en god dialog!

ADVOKAT AGNETA GUSTAFSSON

Läs mer