söndag 28 november

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven Å

7 april, 2021

Artikel. När det gäller juridiska begrepp på bokstaven Å har jag tidigare skrivit om ångerrätt, årsbokslut, årsredovisning, åklagare, åtal, årsstämma och återtagandeförbehåll. Du finner mina tidigare krönikor på www.nywa.nu eller www.bilobostad.se.

Vad är en åtkomsthandling?
Åtkomsthandling är ett annat ord för fångeshandling, som innebär ett skriftligt dokument som visar överföringen av en rättighet. Ett exempel på åtkomsthandling är ett köpekontrakt som visar övergången av äganderätten till en fastighet.
För att ett köpekontrakt ska vara giltigt måste det finnas en överlåtelseförklaring, såsom ”säljer” eller ”ger”. Dessutom ska fastigheten anges med dess beteckning, till exempel fastigheten Umeå Bilbostaden 4:7. Vidare måste köpeskillingen, säljaren och köparen anges. Köpekontraktet ska vara undertecknat av både köparen och säljaren, vars namnteckning ska vara bevittnad av två personer.

Vad är återförsäkring?
Återförsäkring är en riskfördelningsmetod som försäkringsbolagen använder sig av. Det innebär att ett försäkringsbolag skyddar sig mot förluster genom att själv teckna försäkring hos andra försäkringsbolag.

Vad är återvinning i konkurs?
Reglerna om återvinning innebär att vissa rättshandlingar, till exempel en betalning eller en gåva, innan konkurs kan gå åter. När ett bolag går i konkurs ska alla dess tillgångar användas till att betala bolagets samtliga skulder. Borgenärernas fordringar ska betalas i den ordning som följer av förmånsrättslagen, enligt vilken det finns prioriterade och oprioriterade fordringar. Reglerna om återvinning finns för att denna ordning ska följas och för att ingen fordringsägare ska gynnas på bekostnad av övriga borgenärer med bättre rätt.
I vilka fall kan då återvinning ske? Om bolaget en tid före konkursen till exempel skänker bolagets bil till en närstående person kan gåvan under vissa förutsättningar gå åter. Detsamma gäller om bolaget strax innan konkursen väljer att betala en specifik skuld och åsidosätter förmånsrättslagen och likhetsprincipen, varvid en fordringsägare gynnas till nackdel för övriga borgenärer.
Högsta Domstolen har genom åren prövat flertalet rättsfall om återvinning. Till exempel när betalning skett i förtid, det vill säga före den ordinarie förfallodagen, eller betalning skett med osedvanligt betalningsmedel, till exempel att betala hyran för lokalen med en bil eller motorcykel om det inte är avtalat eller partsbruk, eller om någon viss borgenär otillbörligt har gynnats framför övriga borgenärer när bolaget var på obestånd.
För det fall att ditt företag inte kan betala sina skulder allt eftersom de förfaller till betalning och betalningsoförmågan inte endast är tillfällig, är företaget på obestånd. Eftersom särskilda regler gäller vid obestånd är det viktigt att du kontaktar en advokat som är specialiserad inom obeståndsrätt. Skälet därtill är att när det föreligger risk för att bolaget kan komma på obestånd föreligger flertalet komplicerade frågor, som vid fel beslut kan få tråkiga civilrättsliga och straffrättsliga konsekvenser för berörda parter.

Vad är åtalsunderlåtelse och åtalseftergift?
Åklagaren har för de flesta brott en åtalsplikt som innebär att åklagaren har en skyldighet att väcka åtal vid domstol om det finns tillräckliga bevis mot den misstänkta personen. Åtalsunderlåtelse, som är synonymt med åtalseftergift, är ett undantag från åtalsplikten. Vid mindre förseelser eller brott som begås av ungdomar under 18 år kan åklagaren besluta om åtalsunderlåtelse.
För att åtalsunderlåtelse ska kunna meddelas krävs att skuldfrågan är klarlagd, vilket ofta innebär att gärningspersonen har erkänt brottet. Åtalsunderlåtelse kan även bli aktuellt vid bötesbrott eller brott där straffet förväntas bli villkorlig dom. För ungdomar under 18 år kan dessa istället få vård genom socialtjänsten eller stöd och hjälp på annat sätt. Om det ifrågavarande brottet uppenbart skett genom hyss eller förhastande kan även det vara skäl till åtalsunderlåtelse. Något väsentligt allmänt eller enskilt intresse får dock inte åsidosättas genom åtalseftergiften.
Åtalsunderlåtelse innebär att brottet utreds men att det inte blir något åtal med rättegång i domstol. Om åklagaren beslutar om åtalsunderlåtelse har det samma verkan som en dom. Vid en åtalsunderlåtelse får gärningspersonen ingen påföljd för det specifika brottet, men det antecknas i belastningsregistret.
Brottsförebyggande rådet (”Brå”) är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet. Brå har omfattande statistik avseende olika typer av brott, www.bra.se. I juli 2020 tog Brå fram statistik i frågan om könsskillnaden i åtalsunderlåtelse för flickor och pojkar mellan 15 och 17 år. Enligt statistiken meddelades beslut om åtalsunderlåtelse för 56 procent av flickorna och 29 procent av pojkarna. En förklaring till skillnaderna var enligt Brå att flickor och pojkar är misstänkta för olika typer av brott.
För brottsoffer och anhöriga finns god information på brottsoffermyndighetens hemsida, www.brottsoffermyndigheten.se.

Jag får avsluta påskveckans artikel med några positiva uppmuntrande ord av Richard M. DeVos. ”Få saker i världen är starkare än positiv stöttning. Ett leende. En värld av optimism och hopp.”

ADVOKAT AGNETA GUSTAFSSON

Läs mer