söndag 13 juni
Bilar från A till Ö: CX – gasen i botten?

Bilar från A till Ö: CX – gasen i botten?

13 januari, 2021

Artikel. Citroëns prestigemodell DS efterträddes av CX, som förstås också fick den gashydrauliska fjädring som blivit Citroëns signum och som gör att karossen kan höjas och sänkas. Men när man talar om låg CX behöver det inte bara betyda att bilen är i botten.

Citroën gillar bokstaven C. 1922, när bokstaven för första gången förekom i en av märkets modellbeteckningar – Type C – var detta en logisk följd av att den kom efter Type A och Type B. När Type C under de närmast följande åren presenterades i nyare versioner fick dessa namnen C2, C3, C4 och sedan C6. Och om dessa modellbeteckningar låter märkvärdigt bekanta så beror det kanske på att de nästan hundra år senare kommit till användning igen. På 2000-talet har Citroën sålt bilmodeller som hetat C1, C2, C3, C4, C5, C6 och C8 (ju högre siffra desto större bil). Förutom siffercitroënerna finns C-Zero (som i likhet med andra elbilar gärna skriver 0 med bokstäver för att betona att koldioxidutsläppen under körning är just noll).
Bland det senaste seklets C-bilar från Citroën finner vi också experimentbilen C10 samt skåpbilarna C,15, C25 och C35. Bokstaven C förekommer dessutom i modellbeteckningen 2CV. Den franska förkortningen CV stod från början för cheval-vapeur. Ordagrant översatt blir detta ”ånghäst”, men det som avsågs var helt enkelt ”hästkraft”. Kopplingen till ånga är att det var när ångmaskinerna tuffade in i franska fabriker som man upplevde ett behov av att jämföra dessa nya apparaters effekt med den som de gamla hederliga havredrivna kraftkällorna ansågs leverera. Förvirrande nog blev den franska förkortningen för hästkraft senare ch, medan CV fick stå för cheval fiscal, ”skattehästkraft”.

Få – men inte två
Systemet med skattehästkrafter började tillämpas i bilens barndom, bland annat i Storbritannien och Frankrike (men på olika sätt i de båda länderna, naturligtvis). Mätningar av en bilmotors effekt kan göras på flera olika sätt. När fordonsskatten skulle drivas in ville staten förstås inte att det skulle finnas utrymme för tolkningar. Därför baserades skatten på formler vars variabler var enkla att mäta, till exempel antalet cylindrar i motorn och diametern på respektive cylinder. Skattehästkrafterna var alltså en egen enhet som inte överensstämde med den ”verkliga” effekten, vilket kanske gör 2:an i 2CV mer begriplig – den ekonomiska lilla bilen hade visserligen ingen stark motor, men så få som två var hästkrafterna aldrig.
På bilsalongen i Paris 1974 presenterade Citroën modellen CX. Bokstaven C kom alltså ånyo till användning. Denna gång var det inte som hos 2CV den fördelaktiga fordonsskatten som föranledde namnet utan den flödesfrämjande fordonsformen. När CX ritades var det nämligen särskilt viktigt att ge karossen lågt luftmotstånd. Shaneez Sudoollah, presstalesperson i PSA-koncernen, där Citroën ingår, berättar hur man hos Citroën tänkte när bilen skulle namnges:
– Det bestämdes att den nya modellen skulle få namnet CX eftersom dessa två bokstäver är symbolen för luftmotståndskoefficienten. Detta motsvarade till fullo den bild vi ville förmedla, bilden av ett fordon med perfekt beräknad aerodynamik.
Även om man kanske inte kan säga att CX är en förkortning kan man ändå i luftmotståndskoefficienten cx identifiera två olika förkortade beståndsdelar. Bokstaven C står för det engelska (och franska) ordet coefficient. Och X:et indikerar att det är luftmotståndet längs x-axeln – alltså i bilens längdriktning – som beräknas.

X:et bytte plats
Med CX inleddes ett nytt namngivningsmönster hos Citroën – modellbeteckningar som bestod av två bokstäver varav den andra var X (de senare modellnamnen hade dock ingenting med luftmotståndskoefficient att göra). AX och BX hör förstås på något sätt ihop med CX (även om de förstnämnda kom senare). Och en viss logik fanns väl i att det sista av de namn som slutade på X blev ZX (Z är den sista bokstaven i det franska alfabetet). Men dessförinnan hade det kunnat bli en DX också. Det var i alla fall vad biltidskrifterna förväntade sig att CX efterträdare, som kom 1989, skulle kallas. Och enligt Shaneez Sudoollah var DX faktiskt ett modellnamn som övervägdes av de ansvariga på Citroën.
– Men Citroën gör tvärtom och tillkännager att den nya stora sedanen ska heta XM. Vi behåller X och lägger till M, vilket gör det möjligt att anspela på modellen SM och dess sexcylindriga motor. XM erbjuds med en sådan, vilket inte var fallet med DS eller CX, förklarar hon.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer

Advokaten Agneta: Om advokat

Artikel. I tidigare krönikor om juridiska ord på bokstaven A har jag skrivit om arrende, arrendenämnd, avstyckning, avtal, anbud, accept och ackord som du finner på
www.nywa.se och på www.bilobostad.se. Nedan behandlas advokat.
Vad är skillnaden mellan en jurist och en advokat? Jag får ofta frågan om vad det är för skillnad mellan en jurist och en advokat. I Sverige, och i andra rättsstater, har advokater av lagstiftaren erhållit en särställning och ett särskilt ansvar.
Endast den som är medlem i Advokatsamfundet får kalla sig advokat eftersom advokat är en i lag skyddad titel. Sveriges Advokatsamfund bildades år 1887 och fick officiell status år 1948 när den nya rättegångsbalken trädde i kraft.
En jurist är till skillnad från en advokat inte en skyddad titel. Det innebär att en person inte behöver ha en juristexamen från universitet för att kalla sig jurist. Till exempel kan en person ha läst lite juridik och själv kalla sig jurist. Det finns heller inte något krav för jurister att följa de etiska reglerna om god advokatsed, som det gör för advokater.
För att bli advokat behöver du en juristexamen från universitetet. Därefter krävs minst tre års praktiskt kvalificerat arbete som biträdande jurist vid advokatbyrå. Numera måste alla som vill bli advokat genomgå en särskild utbildning som avslutas med en examination. Om du klarar provet får du en advokatexamen. Efter det ansöker du om inträde i Advokatsamfundet. Därefter prövar Advokatsamfundets styrelse, förutom de formella kraven, om du har ordnad ekonomi, är redbar och i övrigt bedöms som lämplig för advokatverksamhet. Om du uppfyller lämplighetskraven kan du antas som ledamot av Advokatsamfundet och får därefter använda titeln advokat.
Vad finns det då för särskilda regler för advokater? Av rättegångsbalken framgår att en advokat ska iaktta god advokatsed. Principen grundar sig på ett antal etiska regler som anses grundläggande i rollen som advokat. Advokatsamfundet har vägledande regler som närmare förklarar vad det innebär att iaktta god advokatsed. Dessa regler anger bland annat att en advokat ska vara oberoende, lojal, upprätthålla tystnadsplikt och undvika intressekonflikter (jäv). Att advokaten ska vara oberoende innebär att advokaten ska stå fri mot andra intressen såsom statens, men även i förhållande till klienten och andra.
En annan viktig regel för en advokat är lojalitetsplikten mot klienten. Advokaten ska iaktta sin klients intresse på bästa sätt och efter bästa förmåga. Det innebär att varken eget obehag eller utomstående personers åsikter eller intressen får påverka advokaten. Här ska dock nämnas att en advokat aldrig får främja orätt, vilket innebär att en advokat inte får medverka till brott eller på annat sätt främja klientens intresse på ett otillbörligt sätt.
Advokaten har en absolut tystnadsplikt. Det klienten säger till sin advokat råder det sekretess över. Advokatsekretessen är skyddad i lag och advokater kan normalt inte vittna i rättegång om uppgifter som anförtrotts advokaten.
En advokat är även skyldig att undvika intressekonflikter. Advokaten är förhindrad att ta på sig uppdrag där det redan finns eller finns en beaktansvärd risk för att jäv kan uppkomma. Vidare kan en advokat till exempel inte biträda två parter som har motstridiga intressen. En advokat kan inte heller åta sig ett uppdrag där advokaten själv eller närstående till advokaten har intressen som strider mot klientens intressen. I sådana fall måste advokaten tacka nej respektive avsäga sig uppdraget.
Högsta domstolen bedömde i NJA 2020 s. 465 en fråga om intressekonflikt. Advokaten var offentlig försvarare för en tilltalad i ett mål i hovrätten där det även fanns en målsägande. I ett annat mål var advokaten målsägandebiträde åt samma målsägande som målet där advokaten var offentlig försvarare. Högsta domstolen konstaterade att det var fråga om en intressekonflikt.
Det finns flera andra regler om god advokatsed som har gemensamt att de syftar till att klientens ärende handläggs professionellt. Om en advokat bryter mot någon av reglerna kan Advokatsamfundet besluta om olika typer av disciplinära påföljder såsom erinran, varning eller straffavgift. Vid grova överträdelser kan advokaten uteslutas ur Advokatsamfundet, varvid personen inte längre får kalla sig advokat.
De flesta av Sveriges 6 000 advokater tar sitt uppdrag på mycket stort allvar, följer reglerna om god advokatsed samt tillvaratar klientens intressen och bästa.