söndag 13 juni
Berättelser från en ding, ding värld
Illustration: Maria Wall

Berättelser från en ding, ding värld

13 januari, 2021

Krönika. Krönikekollegan Nicklas vill att jag spår de bästa nyheterna som kommer att inträffa månad för månad. Sorry Nicklas. Vore jag framtidsforskare på Kairos Future eller ekonomireporter på Dagens Industri hade jag vetat precis vad som ska ske nästa vecka, nästa månad, nästa kvartal – och ändå ha kvar jobbet fast jag vet att prognoserna i regel slår fel. Men nåt måste jag ju hitta på! Ty jag har ju ändå ett arvode som krönikör bara jag får ur mig BERÄTTELSEN.

Att fiska i okända vatten
Jag såg en dokumentär på TV innan jul som handlade om Jesus. Han gick omkring där i sin tidstypiska klädsel och närmade sig ett gäng fiskare som klagade på att de inte fick någon fisk. ”Lägg ut näten på djupare vatten”, sa Jesus. När jag såg att fiskeredskapen bestod av grövre tåg som brukar användas vid trålning tänkte jag att inga firrar kan ju fastna i de där näten av sig själva. Men Simon och hans fiskarkompisar la ut näten på djupt vatten och HÄPNA! När de tog upp dem var de fulla av fisk. Undret skedde för att det var Guds son, fattar vi väl. Simon – som i samma ögonblick döptes om till Petrus – utnämndes därefter till människofiskare. Ska man se till resultatet så gick det rätt hyfsat för Petrus. Kristendomen är idag en av världens största religioner. Men i näten fastnar även en del fula fiskar. Många av Donald Trumps anhängare till exempel. De är som ett stim med fula simpor.

Plastpåsarna och pandemin
Jag sitter i min kammare och minns tillbaka till den tiden då vi bekymrade oss för plastpåsarnas klimatpåverkan. Kan vi få tillbaka den tiden då allt var enkelt! Är man för klimatet så är man emot plastpåsar, eller hur? För att fortsätta på det bibliska spåret kan vi gärna ta till liknelsen med Kejsar Augustus som skulle skattskriva hela världen. I det här fallet var det vår miljövänliga regering som ville beskatta plastpåsarna. Givetvis i ett gott syfte. Världen ska bli fossilfri!
Men så kom pandemin. Kunde vi förutse den? Jodå. Den vetenskapliga världen har hela tiden tjatat om nya virus som vill behärska om inte världen så åtminstone våra kroppar. När så Covid19 bestämde sig för att ockupera oss kom även plasten tillbaka i stor skala. Bröd som har bakats i butiken läggs nu i plastpåsar så de inte ska sprida smittan. Platsförpackningar tillverkas som aldrig förr till take-away och annat. Helt plötsligt blev plasten nödvändig igen.

Vad fick Ulla Löfven i julklapp?
Jag gick in på mina pensionssidor på datorn för att se om pandemin har dränerat min pension. Nej, pensionen har höjts med några hundra! Vi lever inte i någon öststat där offentliga medel kan dras in när tiderna varit bistra. Ja även i USA har det hänt att de offentliganställda blivit utan löner när budgeten inte varit klar och ekonomin i ordning. Ja ser man till USA är ju detta ett land där vad som helst kan hända. Åtminstone så länge Donald Trump är president.
Det känns rätt så tryggt med Sverige. Vi kan förutse diskussionerna. År 2021 är inget valår, men många politiker beter sig som om det vore det. De vill synas, de vill höras, annars finns de inte. Ett högerblock har bildats kring SD, M och KD men ska Liberalerna ansluta, de är frågan det. För Mats Knutson och Ulf Kristoffersson som brukar analysera sådant i TV.
Jag funderar på om det blir nåt första maj-tåg i år. Har vi fått vaccin innan dess? Jag tror nog att Stefan Löfven vill gå i tåget igen med hustrun Ulla. Då kanske vi också får se vad hon fick i julklapp. Var det en klocka från Ur & Penn?

Ja du Nicklas. Jag har lärt mig att ta dagen som den kommer. Men jag skulle inte klara mig utan några koppar starkt kaffe varje morgon. Hur ser dina trygga rutiner ut?

BENNY KARLSSON

Läs mer

Advokaten Agneta: Om advokat

Artikel. I tidigare krönikor om juridiska ord på bokstaven A har jag skrivit om arrende, arrendenämnd, avstyckning, avtal, anbud, accept och ackord som du finner på
www.nywa.se och på www.bilobostad.se. Nedan behandlas advokat.
Vad är skillnaden mellan en jurist och en advokat? Jag får ofta frågan om vad det är för skillnad mellan en jurist och en advokat. I Sverige, och i andra rättsstater, har advokater av lagstiftaren erhållit en särställning och ett särskilt ansvar.
Endast den som är medlem i Advokatsamfundet får kalla sig advokat eftersom advokat är en i lag skyddad titel. Sveriges Advokatsamfund bildades år 1887 och fick officiell status år 1948 när den nya rättegångsbalken trädde i kraft.
En jurist är till skillnad från en advokat inte en skyddad titel. Det innebär att en person inte behöver ha en juristexamen från universitet för att kalla sig jurist. Till exempel kan en person ha läst lite juridik och själv kalla sig jurist. Det finns heller inte något krav för jurister att följa de etiska reglerna om god advokatsed, som det gör för advokater.
För att bli advokat behöver du en juristexamen från universitetet. Därefter krävs minst tre års praktiskt kvalificerat arbete som biträdande jurist vid advokatbyrå. Numera måste alla som vill bli advokat genomgå en särskild utbildning som avslutas med en examination. Om du klarar provet får du en advokatexamen. Efter det ansöker du om inträde i Advokatsamfundet. Därefter prövar Advokatsamfundets styrelse, förutom de formella kraven, om du har ordnad ekonomi, är redbar och i övrigt bedöms som lämplig för advokatverksamhet. Om du uppfyller lämplighetskraven kan du antas som ledamot av Advokatsamfundet och får därefter använda titeln advokat.
Vad finns det då för särskilda regler för advokater? Av rättegångsbalken framgår att en advokat ska iaktta god advokatsed. Principen grundar sig på ett antal etiska regler som anses grundläggande i rollen som advokat. Advokatsamfundet har vägledande regler som närmare förklarar vad det innebär att iaktta god advokatsed. Dessa regler anger bland annat att en advokat ska vara oberoende, lojal, upprätthålla tystnadsplikt och undvika intressekonflikter (jäv). Att advokaten ska vara oberoende innebär att advokaten ska stå fri mot andra intressen såsom statens, men även i förhållande till klienten och andra.
En annan viktig regel för en advokat är lojalitetsplikten mot klienten. Advokaten ska iaktta sin klients intresse på bästa sätt och efter bästa förmåga. Det innebär att varken eget obehag eller utomstående personers åsikter eller intressen får påverka advokaten. Här ska dock nämnas att en advokat aldrig får främja orätt, vilket innebär att en advokat inte får medverka till brott eller på annat sätt främja klientens intresse på ett otillbörligt sätt.
Advokaten har en absolut tystnadsplikt. Det klienten säger till sin advokat råder det sekretess över. Advokatsekretessen är skyddad i lag och advokater kan normalt inte vittna i rättegång om uppgifter som anförtrotts advokaten.
En advokat är även skyldig att undvika intressekonflikter. Advokaten är förhindrad att ta på sig uppdrag där det redan finns eller finns en beaktansvärd risk för att jäv kan uppkomma. Vidare kan en advokat till exempel inte biträda två parter som har motstridiga intressen. En advokat kan inte heller åta sig ett uppdrag där advokaten själv eller närstående till advokaten har intressen som strider mot klientens intressen. I sådana fall måste advokaten tacka nej respektive avsäga sig uppdraget.
Högsta domstolen bedömde i NJA 2020 s. 465 en fråga om intressekonflikt. Advokaten var offentlig försvarare för en tilltalad i ett mål i hovrätten där det även fanns en målsägande. I ett annat mål var advokaten målsägandebiträde åt samma målsägande som målet där advokaten var offentlig försvarare. Högsta domstolen konstaterade att det var fråga om en intressekonflikt.
Det finns flera andra regler om god advokatsed som har gemensamt att de syftar till att klientens ärende handläggs professionellt. Om en advokat bryter mot någon av reglerna kan Advokatsamfundet besluta om olika typer av disciplinära påföljder såsom erinran, varning eller straffavgift. Vid grova överträdelser kan advokaten uteslutas ur Advokatsamfundet, varvid personen inte längre får kalla sig advokat.
De flesta av Sveriges 6 000 advokater tar sitt uppdrag på mycket stort allvar, följer reglerna om god advokatsed samt tillvaratar klientens intressen och bästa.