torsdag 21 januari

Advokaten Agneta: Om pris på inbytesbil vid bilköp

30 december, 2020

Artikel. Hej Agneta!
Jag har en fråga om avtal vid köp av bil från en bilhandlare. Nyligen träffade jag som privatperson ett avtal om köp av ny bil, som ska levereras om två månader. Vidare bestämde vi att bilhandlaren ska köpa min fem år gamla bil för ett pris om 140 000 kr, under förutsättning att bilen är i normalt skick och högst gått 15 000 mil. Därefter har jag servat och lagat de mindre saker som var felaktiga på min bil som är i mycket gott skick. Vad gäller om bilhandlaren, vid bytestillfället i februari, säger att han inte står fast vid sitt pris på inbytesbilen?
Med vänlig hälsning,
Sofie

Hej Sofie,
Tack för din fråga. Det korta svaret – utan att känna till de närmare omständigheterna i ditt fall – blir som ofta inom juridiken, att svaret beror på en bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet.
Eftersom du och bilhandlaren har ingått ett avtal om bilhandlarens köp av din bil så föreligger det ett avtal om köp mellan er. När du säljer inbytesbilen till en bilhandlare är det köplagen och inte konsumentköplagen som är tillämplig. När ett avtal föreligger är parterna bundna av avtalet. Avtalet ska alltså hållas, vilket på latin uttrycks genom den kända frasen pacta sunt servanda.
Nästa fråga är då vilket innehåll som ni kom överens om rörande inbytesbilen. Avtalsinnehållet styr avtalet och är det som ni är bundna av. Är det ett muntligt avtal kan det vara svårt att bevisa avtalets innehåll, särskilt om parterna har olika uppfattningar. Därför bör avtal vara skriftliga.
Svaret på din fråga beror på vad ni kom överens om i avtalet. Bilhandlaren kan till exempel ha villkorat priset med olika förutsättningar, såsom att du samtidigt köper en ny bil. Många bilhandlare har standardvillkor för vad som gäller vid köp av inbytesbilar. Av din fråga framgår att en förutsättning för priset på inbytesbilen verkar vara att bilen ska vara i normalt skick.
Ytterligare en fråga är om bilhandlaren är medlem i Motorbranschens Riksförbund (MRF). Konsumentverket har år 2014 ingått en överenskommelse med MRF om leveransvillkor vid köp eller försäljning av bil från bilhandlare som är medlem i MRF. Som köpare är det en extra trygghet att köpa en bil av en bilhandlare som är ansluten till MRF.
I MRF:s leveransvillkor finns även villkor för vad som gäller när du säljer en inbytesbil. Av villkoren framgår att du som säljare av inbytesbilen bland annat ska försäkra att inbytesbilen inte har något känt allvarligt fel, att du är ägare till bilen samt att inbytesbilen ska levereras i samma skick och med samma utrustning som när den värderades. Bilhandlaren kan kräva en omvärdering om inbytesbilen är i påtagligt annorlunda skick eller har gått fler mil än vad som avtalats. Omvärdering gäller dock inte om det är en förändrad körsträcka som understiger 200 mil jämfört med när bilen värderades.
Du ansvarar för att inbytesbilen är i samma skick som ni kom överens om och att bilen inte har några fel som du vet om och inte har upplyst om. Under förutsättning att du uppfyllt alla villkor i ert avtal, måste bilhandlaren stå fast vid sitt pris och kan inte ensidigt utan skäl ändra det överenskomna priset. Om bilhandlaren inte håller priset som överenskommits i avtalet har ett avtalsbrott begåtts och du kan då kräva fullgörelse av köpet till avtalat pris eller häva köpet och eventuellt ha rätt till skadestånd.
Allmänna reklamationsnämnden (ARN) lämnade år 2007 en rekommendation i ett fall som avsåg tolkning av ett avtalsvillkor rörande värdering av en inbytesbil i samband med ett bilköp. Det omstridda avtalsvillkoret rörde rätten till omvärdering av priset för inbytesbilen. Frågan var om bilen var i påtagligt annorlunda skick på grund av att den, vid avtalets ingående, uppskattade körsträckan hade överskridits vid tidpunkten för inbytet. På den planerade leveransdagen hade inbytesbilen gått cirka 300 mil mer än uppskattningen och bilhandlaren hade därför, i enlighet med villkoren i avtalet, sänkt priset på inbytesbilen. Tvist uppstod om hur mycket priset skulle sänkas. Enligt ARN var villkoret om inbytesbilar i avtalsvillkoren något oklart formulerat. En allmän princip inom avtalsrätten är att oklarheter i avtal ska tolkas på det sätt som är förmånligast för den part som inte har utformat avtalet. ARN valde därför att tolka avtalet på det sätt som var förmånligast för konsumenten och kom därför fram till att priset på inbytesbilen endast borde ha satts ner med 1100 kr och inte med 15 000 kr.
Sammanfattningsvis beror svaret på din fråga på omständigheterna i ditt enskilda fall rörande avtalets innehåll, som förhoppningsvis är skriftligt och har ingåtts med en bilhandlare som följer MRF:s leveransvillkor för personbilar. Läs alltid noga igenom avtalet innan du skriver under, oavsett om det är bil eller annat större inköp.

I år blev det ingen vanlig jul och på grund av corona var det kanske ovanligt många som var ensamma. Jag avslutar därför veckans artikel med ett citat från den norska journalisten Margrethe Holt. ”Det måste vara en mänsklig rättighet att tycka att det är fint att vara ensam också på en julafton.”

ADVOKAT AGNETA GUSTAFSSON

Läs mer