torsdag 21 januari

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven U

16 december, 2020

Artikel. Vad är uppehållstillstånd?
Svenska medborgare har rätt att vara i Sverige och utöva sina rättigheter såsom att bo, arbeta, studera, få vård och omsorg, rösta i val med flera medborgerliga rättigheter och skyldigheter. Uppehållstillstånd ger enligt utlänningslagen andra personer rätt att vistas i Sverige, dock inte alla rättigheter som en svensk medborgare har.
För att få uppehållstillstånd krävs att du som inte har medborgarskap i Sverige inger en ansökan till Migrationsverket. För att du ska kunna få uppehållstillstånd krävs att du antingen är arbetskraftsinvandrare, anhöriginvandrare eller att du söker asyl. Arbetskraftsinvandrare kan till exempel vara personer som har uppehållstillstånd för att utföra arbete i Sverige eller studier på forskarnivå. En anhöriginvandrare kan till exempel vara en utlänning som är make till någon som är bosatt eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige.
En asylsökande är en person som är flykting, vilket innebär att personen befinner sig utanför sitt medborgarland därför att personen känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av till exempel religiös eller politisk uppfattning och inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av sitt medborgarlands skydd. Sedan år 2016 har Sverige mer restriktiva regler för uppehållstillstånd vid asyl, som bland annat innebär att uppehållstillstånden som lämnas på grund av asyl är tidsbegränsade. Om du vill läsa mer om uppehållstillstånd finns bra information på www.migrationsverket.se.

Vad är urkundsförfalskning?
Urkundsförfalskning är att falskeligen ändra eller framställa urkund samtidigt som åtgärden innebär fara i bevishänseende. Urkundsförfalskning är ett brott som enligt 14 kap. 1 § brottsbalken kan medföra fängelse i två år.
Vad är då en urkund? En urkund är en skriftlig eller elektronisk handling utfärdad i syfte att tjäna som bevis. Urkund kan vara kontrakt, protokoll, skuldebrev, betyg, intyg eller annan handling som upprättats för att tjäna som bevis såsom pass, som styrker nationalitet, födelsedag, namn, med mera.
Att framställa en falsk urkund kan vara när någon obehörigen skriver eller på liknande sätt anger annans namn, falskeligen förskaffar sig underskrift genom att exempelvis vilseleda en person att underteckna en urkund eller obehörigen ändrar eller fyller ut uppgifter i en äkta urkund. Ett exempel på urkundsförfalskning är att någon undertecknar en urkund med någon annans namn. Vad som avgör om en urkund blir oäkta är när dokumentet ser ut att härröra från någon annan än den som faktiskt ”talar i urkunden”.
Högsta domstolen dömde 2018 två personer till urkundsförfalskning. De hade tillsammans, på beställning av andra, tillverkat en stor mängd falska urkunder i form av bland annat svenska ID-kort, tillfälligt uppehållstillstånd i Norge och dokument som gav rätt till sjukvård inom EES-området. Eftersom handlingarna kunde uppfattas som äkta hade de inneburit fara i bevishänseende och personerna dömdes till 1,5 års fängelse.

Vad är underlåtenhetsbrott?
Flertalet brott är konstruerade som förbud, exempelvis utför gärningsmannen en förbjuden handling när hen stjäl en bil, hotar, misshandlar en person eller förfalskar en urkund. Det krävs inte alltid en aktiv handling för att begå ett brott.
Ibland kan brott begås genom en underlåtenhet att göra något särskilt, så kallade underlåtenhetsbrott. Vid brott som är konstruerade som påbud straffas gärningsmannen för att inte ha agerat på ett visst sätt.
Fyndförseelse är ett underlåtenhetsbrott som uttryckligen straffbelägger underlåtenheten att anmäla hittegods. En upphittare som inte gör detta kan straffas för fyndförseelse.
En annan typ av underlåtenhetsbrott kan innefatta både handling och underlåtenhet. Brottet trolöshet mot huvudman enligt 10 kap. 5 § brottsbalken är ett sådant eftersom det både genom handling och underlåtenhet går att missbruka sin behörighet att företräda huvudmannen. Exempel på brottet trolöshet mot huvudman är anställd som missbrukar sin förtroendeställning att sköta en ekonomisk- eller teknisk angelägenhet och därmed orsakar arbetsgivaren ekonomisk skada.
Svea hovrätt dömde 2019 en styrelseledamot för bokföringsbrott som avsåg underlåtenhet att utöva tillsyn och kontroll över bokföringen i sitt bolag. Det ställs höga krav på en styrelseledamot som bland annat har ett ansvar att övervaka och följa upp bokföringens fullgörande med risk för att annars bli ansvarig för sin underlåtenhet. I målet hade någon bokföring för det aktuella året inte upprättats, trots att bolaget hade haft in- och utbetalningar om cirka 3,6 miljoner kronor. Att en bokföringsfirma hade haft uppdrag att bokföra och ej gjort detta ansågs inte vara en ursäkt. Ansvaret åvilar styrelseledamoten som haft att kontrollera bokföringsskyldighetens fullgörande och dömdes därför för underlåtenheten för bokföringsbrott till villkorlig dom och dagsböter.

Jag ska nu tända ett adventsljus och avslutar i dessa mörka coronatider med uppmuntrande ord från Albert Einstein. ”I mitten av svårigheter ligger möjligheter.”

ADVOKAT AGNETA GUSTAFSSON

Läs mer