torsdag 21 januari

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven T

18 november, 2020

Artikel. Vad är tvångsservitut?
I Sverige är all jord indelad i fastigheter. Genom ett servitut på en fastighet kan fastigheten få rättigheter på en annan fastighet eller belastningar från andra fastigheter. Servitut innebär att en fastighet får nyttja en annan fastighet för till exempel väg, parkering eller båtplats. Jag har tidigare skrivit om servitut i en krönika som finns på www.nywa.nu/bil-bostad/.
Servitutupplåtelse grundar sig normalt på en överenskommelse mellan fastigheternas ägare. I vissa fall kan en upplåtelse ske även fast parterna inte är överens, så kallat tvångsservitut eller officialservitut, vilket sker med stöd av lag.
Ett officialservitut, så kallat tvångsservitut, bildas, ändras eller upphävs genom en lantmäteriförrättning. Eftersom officialservitut kan skapas med tvång måste servitutet vara av väsentlig betydelse för den härskande fastighetens ändamålsenliga användning.

Vad är tryckfrihet?
Tryckfrihet är en grundlagsfäst rättighet som har till syfte att främja ett fritt meningsutbyte mellan medborgarna i Sverige. Rättigheten kommer från tiden då tryckta källor såsom tidningar och böcker vanligtvis användes, men idag är tryckfriheten mer omfattande än så.
Tryckfrihet innebär att var och en har rätt att uttrycka tankar, känslor och åsikter i tryckt skrift samt en rätt att offentliggöra allmänna handlingar. Rätten att uttrycka sig fritt i skrift innebär likväl att myndigheter eller andra statliga allmänna organ inte i förväg får hindra yttringen eller tryckningen.
Med tryckfriheten kommer även en rätt för var och en att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är en upprättad handling eller till myndighet inkommen framställning i text som förvaras hos myndigheten. Exempelvis är en utredning, ett lagförslag, beslut eller ansökningar i regel allmänna handlingar. Även om ett dokument är en allmän handling kan det i lag finnas begränsningar i rätten att få del av den på grund av sekretess. Sekretess kan till exempel gälla för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden.

Vad är trolöshet mot huvudman?
Trolöshet mot huvudman är ett brott som kan leda till böter eller fängelse upp till två år eller om brottet är grovt till fängelse i högst sex år. Brottet begås när någon, till exempel anställd eller god man, missbrukar sin förtroendeställning och genom det skadar eller det finns beaktansvärd risk för skada hos huvudmannen, till exempel ett företag eller en omyndig person.
Att missbruka sin förtroendeställning innebär att gärningsmannen gör något som den, med hänsyn till sina särskilda skyldigheter mot huvudmannen, uppenbart inte borde ha gjort. Straffansvar kan uppstå om personen för någon annan sköter en ekonomisk angelägenhet eller självständigt hanterar en kvalificerad teknisk uppgift. Även den som för någon annan sköter en rättslig angelägenhet, något som kan bli föremål för rättegång, då brottet begås kan dömas till trolöshet mot huvudman.
Ett uppmärksammat fall om trolöshet mot huvudman är åtalet mot vd:n i Allra AB (f.d. Svensk Fondservice). I januari beslutade Stockholms tingsrätt att ogilla åtalet för grov trolöshet mot huvudman. Domen är överklagad och Svea Hovrätt ska nu på nytt pröva dels om vd:n har gjort sig skyldig till grov trolöshet mot huvudman, dels om Pensionsmyndigheten ska erhålla yrkat skadestånd om drygt 190 miljoner kronor.

Vad är tvesala?
Tvesala eller dubbelförfogande innebär att ägare av egendom förfogar över den flera gånger. Ett exempel är om Nils först sålt sin bil till Ann och sedan igen till Berit, vem har då rätt till bilen? Huvudregeln är att Ann, som först köpte bilen har rätt till den. Det finns dock undantag från den regeln eftersom den andra köparen Berit kan ha köpt bilen i god tro.
Det finns en del förutsättningar som måste vara uppfyllda för att Berit ska ha rätt till bilen. För det första måste Nils ha sålt bilen till Ann när Nils har bilen i sin besittning. För det andra måste Berit ha förvärvat bilen i god tro och fått den i sin besittning. För att Berit ska anses ha förvärvat bilen i god tro måste omständigheterna varit sådana att Berit inte insåg att Nils inte hade rätt att sälja bilen. Om alla nämnda förutsättningar är uppfyllda har Berit rätt till bilen. Om inte, har istället Ann enligt huvudregeln rätt till bilen som Nils sålt två gånger.
År 2015 avgjorde en tingsrätt ett mål om tvesala avseende ett köp av en båt. A hade inte betalat båten i rätt tid, därför sålde säljaren båten vidare till B. A invände dock att han inte kunnat betala eftersom säljaren inte angett till vilket konto betalningen skulle ske även efter att A hade frågat efter kontonumret. Tingsrätten ansåg det visat att säljaren genom att förfara på det här sättet hade försvårat betalningen och att avtalet inte skulle anses ogiltigt trots att ingen betalning hade skett. Därför ansågs säljaren ha gjort sig skyldig till tvesala när han sålde båten vidare till B.

Avslutningsvis följer i dessa coronatider med explosionsartad digital frammarsch ett citat från Charles Darwin. ”Det är inte de starkaste som överlever, inte heller de smartaste, utan de som är mest mottagliga för förändring.”

ADVOKAT AGENTA GUSTAFSSON

Läs mer