måndag 23 november

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven S

4 november, 2020

Artikel. Vad är straffbarhetsålder?
En person kan, oavsett ålder, begå ett brott men detta betyder inte alltid att brottet medför rättsliga konsekvenser. Inom svensk rätt finns det en så kallad straffbarhetsålder, vilket betyder att barn under 15 år inte kan dömas till påföljd för brott som barnet gjort sig skyldig till. Anledningen till att barn under 15 år inte kan ådömas straff för brott är att barn inte anses ha en tillräcklig förmåga att förstå innebörden av sina handlingar. Just att barn under 15 år inte anses ha tillräcklig förmåga att förstå innebörden av sina handlingar kan kanske vara ett bra argument för föräldrar som behöver förklara för sina trettonåringar varför föräldrarna inte vill att barnet ska åka på en resa eller göra något annat.
För barn under 15 år genomförs en utredning enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. När utredningen är klar kan sociala myndigheter fatta beslut om lämpliga åtgärder, till exempel olika stöd- och vårdinsatser.
För ungdomar som har uppnått straffbarhetsåldern 15 år, men inte är över 21 år, gäller särskilda regler. Om ungdomar mellan 15 till 18 år begår ett brott kan den unge endast dömas till fängelse om det föreligger synnerliga skäl. Om det inte finns synnerliga skäl kan påföljden bli ungdomstjänst, ungdomsvård, sluten ungdomsvård, böter eller villkorlig dom.

Vad är strikt ansvar?
Normalt krävs för skadeståndsskyldighet att du har orsakat en skada uppsåtligen eller genom vårdslöshet. Jag har tidigare beskrivit uppsåt (dolus) i artikel nr 84 och oaktsamhet (culpa) i artikel nr 66, som ni finner på www.nywa.nu/bil-bostad. Till exempel en person som medvetet drar sina nycklar längs lacken på din bil, har uppsåtligen skadat bilen och är därför skyldig att ersätta dig för skadan.
I vissa fall föreligger ett strikt skadeståndsansvar, det vill säga du behöver inte ha agerat uppsåtligen eller av vårdslöshet för att bli skadeståndsskyldig. Att en person har strikt ansvar innebär att oavsett om handlingen skett uppsåtligen eller av vårdslöshet föreligger ersättningsskyldighet.
För hundägare finns en särskild lag som anger att hundägare har strikt ansvar för allt vad hunden gör. Det innebär att hundägaren är skadeståndsskyldig om hunden vållar en skada på en person, sak eller ett annat djur. Trots att du är aktsam och har din hund kopplad eller under uppsikt på din gård är du alltså som hundägare strikt ansvarig för alla skador som din bästa vän hunden orsakar.

Vad är skyddande av brottsling?
Brottet skyddande av brottsling kan vara att någon döljer en person som begått ett brott. Det kan också handla om att någon hjälper en person att undkomma polisen, undanröjer bevis eller motverkar att brottet uppdagas. Skyddande av brottsling kan även vara att gömma brottslingen, låna ut en bil till denne eller lämna oriktiga uppgifter till polisen om var brottslingen befinner sig. I vissa fall kan att själv ange sig som skyldig till brott för att brottslingen ska undkomma också anses vara skyddande av brottsling.
Skyddande av brottsling är ett brott som kan medföra böter eller fängelse. I ett rättsfall från 1958 dömdes en man till böter för skyddande av brottsling efter en bilolycka där han, som i själva verket varit passagerare i bilen, uppgivit att bilen framförts av honom i syfte att skydda den egentliga föraren, som inte hade något körkort.

Vad är servitut?
Servitut ger rätt för en fastighet att i något avseende nyttja en annan fastighet. Rättigheten och belastningen hör till fastigheten och inte till en viss person. Exempel på servitut är rätt till väg, brygga, båtplats, parkeringsplats, vatten eller ledning på annan fastighet. En fastighet kan vid avstyckning få rätt till utfartsväg på annan fastighet för att ägaren till den avstyckade fastigheten ska kunna få tillgång till sin egen fastighet. Vill du läsa mer om servitut finns god information på www.lantmateriet.se.

Jag avslutar denna krönika med ett citat från skådespelaren Audrey Hepburn, som bland annat medverkade i Prinsessa på vift, Frukost på Tiffany’s och My Fair Lady. ”Jag tror på att vara stark när allt annat går fel. Jag tror på en morgondag och jag tror på mirakel.”

ADVOKAT AGNETA GUSTAFSSON

Läs mer