måndag 23 november

Om bostadsrättsföreningar och föreningsstämma

7 oktober, 2020

Artikel. Hej Agneta!
Jag undrar vilka som ska kallas till stämman i en ekonomisk förening. Medlemmarna i vår ekonomiska förening är fyra olika bostadsrättsföreningar. Den ekonomiska föreningen har som ändamål att förvalta en gemensamhetslokal, som bostadsrättsföreningens medlemmar får nyttja för fester eller möten.
Styrelsen i den ekonomiska föreningen är två personer från varje bostadsrättsförening. Kallelse till stämma sker enligt stadgarna så här: “Kallelse till föreningsstämma ska ske genom brev med posten eller e-post. Styrelsens ledamöter och suppleanter kallas personligen.”
Jag tolkar stadgarna som att samtliga boende i de fyra bostadsrättsföreningarnas hus ska kallas till stämman. Styrelsen för den ekonomiska föreningen menar dock att de endast ska kalla representanterna för varje bostadsrättsförening, alltså de som ingår i den ekonomiska föreningens styrelse. Tacksam för svar på vad som gäller!
Med vänlig hälsning,
Hampus

Hej,
Tack för din fråga. Av lagen om ekonomiska föreningar framgår att medlem i en ekonomisk förening har rätt att närvara, yttra sig och rösta vid föreningsstämma, även kallad stämma. Vid stämman fattar medlemmarna beslut om föreningens angelägenheter. Vid föreningsstämman har varje medlem normalt en röst, men undantag från detta kan göras i föreningens stadgar. Det är på stämman som styrelse och revisor utses. Om tio procent av de röstberättigade medlemmarna kräver det ska det hållas en extra föreningsstämma.
Vem är då medlem i den ekonomiska föreningen? Av din fråga framgår att det är bostadsrättsföreningarna i form av juridiska personer som är medlemmar i den ekonomiska föreningen. Medlemmarna i de respektive bostadsrättsföreningarna, de som bor i husen, är därmed inte direkt medlemmar i den ekonomiska föreningen. Det sagda innebär att det är bostadsrättsföreningarnas styrelser som har rätt att delta på föreningsstämman i den ekonomiska föreningen, då det är styrelserna som företräder sina respektive bostadsrättsföreningar. Styrelsen i respektive bostadsrättsförening kan bemyndiga en styrelseledamot att företräda föreningen i specifika frågor, till exempel att företräda bostadsrättsföreningens styrelse i styrelsen för den ekonomiska föreningen, om inte annat anges i stadgarna.
Med andra ord är styrelsens information till dig korrekt. Värt att nämna är dock att det är medlemmarna i bostadsrättsföreningen som utser styrelsen på bostadsrättsföreningens stämma, om inte annat framgår av stadgarna. Om bostadsrättsföreningens medlemmar inte är nöjda med det arbete styrelsens utför, till exempel hur styrelsen representerar bostadsrättsföreningen i den ekonomiska föreningen, kan bostadsrättsföreningens medlemmar besluta att inte återvälja personerna som ingår i styrelsen.
Det är medlemmarna i en förening, oavsett om det är en bostadsrätts-, ekonomisk eller ideell förening, som vid varje årsstämma ska rösta om ansvarsfrihet för respektive styrelse gentemot föreningen. Detta innebär i ert fall att det är bostadsrättsföreningarnas styrelser som röstar i frågan om ansvarsfrihet i den ekonomiska föreningen. I bostadsrättsföreningen är det, som nämnt, varje röstberättigad medlem, normalt boende i huset, som röstar i frågan om bostadsrättsföreningens styrelses ansvarsfrihet.
Vad är en styrelseledamot skyldig att beakta? Något som också kan vara bra att veta är att om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen eller medlem i föreningen, när denne utför sitt uppdrag, kan ledamoten bli skyldig att ersätta skadan. Ett exempel på när sådan skadeståndsskyldighet kan uppstå är när styrelseledamot underlåtit att följa direktiv från årsstämman. Även i andra situationer kan skadeståndsansvar eller annat ansvar för ledamot uppkomma, såsom straffrättsligt ansvar för bokföringsbrott om bokföringen inte är korrekt förd eller arbetsmiljöansvar.
Det kan noteras att en bostadsrättsförening är en form av ekonomisk förening och att bostadsrättslagen till stor del hänvisar till lagen om ekonomiska föreningar varför reglerna i stora delar är lika. Vill du läsa mer om bostadsrättsföreningar eller ekonomiska föreningar finns god information på www.bolagsverket.se.

Jag avslutar veckans artikel med några tänkvärda ord av den brittiske filosofen och juristen Jeremy Bentham (1748-1832). ”Det är meningslöst att prata om gruppens intressen, om man inte förstår individernas intressen.”

ADVOKAT AGNETA GUSTAFSSON

Läs mer