onsdag 21 oktober

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven Q

23 september, 2020

Artikel. Qué?
Bokstaven Q är det en stor utmaning att hitta juridiska begrepp på. Det spanska ordet qué (vad) återspeglar mina funderingar därom och några ord på Q följer nedan.

Vad är quid pro quo?
Quid pro quo är ett latinskt uttryck och betyder ungefär ”något för något”. Uttrycket avser situationen att någon gör något i utbyte för något annat, vilket gör avtalet bindande och giltigt enligt anglosaxisk rätt.
Uttrycket quid pro quo om utbyte om något för något annat, förekommer inom avtalsrätten, men även i politiken.

Vad är quarantine?
Quarantine är engelskans ord för karantän, det vill säga isolering. I dessa coronatider finns det numera riktlinjer om att vi själva ska sätta oss i karantän vid misstanke om smitta av covid-19.
Sedan den 1 juli 2020 klassas covid-19 som en allmänfarlig sjukdom, vilket innebär att om du bär på covid-19 och ändå inte underkastar dig de åtgärder som krävs för att förebygga smittspridning kan du sättas i karantän enligt smittskyddslagen. Det är förvaltningsrätten som beslutar om isolering efter ansökan från smittskyddsläkaren, som dessförinnan vidtagit en utredning om vilka åtgärder som erbjudits och hur den enskildes situation ser ut i övrigt. Det ska till exempel finnas skäl att anta att den enskilde inte kommer iaktta de förhållningsregler som beslutats. Isolering får pågå under högst tre månader. I vissa fall kan förvaltningsrätten besluta om tillfällig isolering under högst två veckor.

Vad är questions?
Jag får ibland in spännande questions (frågor) från er läsare och en question (fråga) är vad det är för skillnad mellan enskild och allmän väg. Vidare har jag fått en fråga om privatpersoner får ställa ut hinder på vägen för att begränsa hastigheten samt vem som är ersättningsskyldig om bilen skadas av farthinder som privatperson ställt upp.
I Sverige finns det allmänna vägar och enskilda vägar. En enskild väg ägs ofta av en vägförening, vägsamfällighet eller en enskild person, som är väghållare. Enskilda vägar utgör enligt Trafikverket den största delen av Sveriges vägnät och är ett viktigt komplement till de allmänna vägarna. För de allmänna vägarna är det staten eller kommunen som är väghållare.
Enligt trafikförordningen är det den enskilda vägens väghållare (ägare) som bestämmer om och vilka trafikfordon som får beträda den enskilda vägen. För att de enskilda vägarna ska hållas öppna för allmän trafik betalar Trafikverket ut statligt driftbidrag till väghållaren, som för att få statligt driftbidrag ska samråda med Trafikverket om vilka fordon som får beträda vägen. I vissa fall, till exempel när det är tjällossningsperiod, får väghållaren under en kort period begränsa tillgängligheten på den enskilda vägen.
Det är väghållaren som ansvarar för att vägen är i ett trafiksäkert och tillfredställande skick, vilket framgår av väglagen. Om en bil skadas av ett farthinder kan väghållaren ha ett skadeståndsansvar, det vill säga om skadorna vållats genom vårdslöshet eller försummelse av väghållaren. Det så kallade väghållaransvaret innebär en långtgående skyldighet för att väghållaren ska hålla vägen i ett tillfredställande skick genom reparation, underhåll, planing, sandning och andra åtgärder. I bedömningen om väghållaren uppfyllt sitt ansvar beaktas vilken trafik som vanligen förekommer på vägen samt de risker som olika bristfälligheter i vägbanan kan medföra. Om vägen är belagd utanför ett tätbebyggt område beaktas hur mycket snabbgående trafik som förekommer. I ett tätbebyggt område ska speciell hänsyn tas till att vägen ska kunna användas av olika trafikanter.
För enskilda vägar är det väghållaren som beslutar om att anlägga farthinder efter samråd med Trafikverket. Ett av det vanligaste farthindret är gupp, som ska märkas ut med vägmärken. En privatperson, som inte är väghållare, kan därför inte sätta upp en blomlåda utan godkännande av väghållaren. För de allmänna vägarna som Umeå kommun ansvarar för finns bestämmelser på Umeå kommuns hemsida vad som gäller om farthinder.
Om du som bilist skulle krocka med ett farthinder som inte har någon varningsskylt, eftersom en privatperson ställt upp en blomlåda utan tillstånd, kan väghållaren bli skadeståndsskyldig. För att väghållaren ska bli skadeståndsskyldig ska det finnas ett orsakssamband mellan skadan som uppstått och väghållarens agerande. Dessutom ska väghållaren av oaktsamhet ha orsakat en person- eller sakskada på grund av bristande väghållning. Till exempel kan väghållaren ha varit oaktsam genom att inte ha tagit bort en olovligen uppställd blomlåda. Vidare kan privatpersonen som ställt upp blomlådan bli skadeståndsskyldig, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

Avslutningsvis något om questions och qué från Theaitetos, en kunskapsteoretisk dialog, författad av den grekiska filosofen Platon: ”Frågan är all kunskaps början.”

ADVOKAT AGNETA GUSTAFSSON

Läs mer