måndag 23 november

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven P

9 september, 2020

Artikel. Vad är portalparagraf?
En portalparagraf anger de allmänna målen för en viss lagstiftning, med andra ord syftet med lagen. Ett exempel på en portalparagraf är 1 kap. 1 § miljöbalken där det anges att bestämmelserna i miljöbalken syftar till att uppnå hållbar utveckling. När beslut ska tas med stöd av miljöbalken får inte beslutet gå utanför gränsen för vad naturen tål. Den ekologiska hållbara utvecklingen ska alltså beaktas i varje beslut. Vid till exempel beslut om strandskyddsdispens ska domstolen utöver de direkta lagkraven för strandskyddsdispens även beakta den ekologiska hållbara utvecklingen.

Vad är plädering?
Innan huvudförhandlingen avslutas i en rättegång efter till exempel förhör och framläggande av skriftlig bevisning får båda parterna, oftast genom sina advokater, hålla ett slutanförande då advokaterna argumenterar för att rätten ska döma enligt partens vilja. Slutanförandet kallas med ett annat ord för plädering.
I pläderingen argumenterar advokaterna för vad de anser är eller inte är bevisat under huvudförhandlingen. Exempelvis kan ena parten argumentera för att det är bevisat att en viss faktura är betald med stöd av kvitto eller kontoutdrag. Är rättsfrågorna tvistiga argumenterar även advokaterna i dessa frågor. Vidare lyfts relevant rättspraxis, till exempel hur Högsta domstolen dömt i liknande fall, så kallade prejudikat. Även vad som framgår i en portalparagraf om lagens syften samt vad lagstiftaren uttalat i förarbetena kan läggas fram under pläderingen. Därefter meddelar domstolen en dom eller beslut.

Vad är prejudikat?
Prejudikat är ett avgörande i en viss fråga som kan användas för vägledning i liknande frågor av andra domstolar i lägre instanser. När den högsta instansen har avgjort en viss fråga kallas beslutet för prejudikat. Det finns flera olika typer av domstolar i Sverige såsom allmänna domstolar, förvaltningsdomstolar och miljödomstolar. De högsta instanserna för nämnda domstolar är Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och Mark- och miljööverdomstolen. Beslut från de högsta instanserna är ofta prejudikat.

Vad är plenum?
Plenum kommer från latinets plenus, som betyder fullständig eller hel. Om samtliga ledamöter eller medlemmar i ett organ, till exempelriksdagen, deltar i ett beslut kallas det att beslut fattats i plenum. Om ett beslut fattas av samtliga ledamöter i Högsta domstolen har beslutet avgjorts i plenum. Ett avgörande från Högsta domstolen är som ovan nämnt nästan alltid prejudikat. Om avgörandet är i plenum väger prejudikatet ännu tyngre vid tingsrätts och hovrätts bedömning av liknande frågor.

Vad är prorataregeln?
Prorataregeln innebär att försäkringsgivarens ansvar reduceras till den summa som skulle ha utbetalats om försäkringstagaren angivit korrekta uppgifter. När du tecknar en försäkring ska du vara uppriktig, till exempel om du har en åskledare eller inte, annars kan prorataregeln tillämpas. Prorataregeln innebär att om en försäkringstagare uppgett att denne exempelvis har en åskledare och skada efter åsknedslag inträffar, men det sedan visar sig att försäkringstagaren inte har en åskledare, kan försäkringsersättningen nedsättas. För det fall att försäkring inte skulle lämnats utan åskledare kan påföljden bli att ingen ersättning utgår överhuvudtaget.

Vad är principalansvar?
Principalansvar innebär att arbetsgivaren är ansvarig för skada som anställd vållar någon i tjänsten. Exempelvis om ett butiksbiträde råkar tappa ut en låda med mjölk och mjölk rinner ut på golvet, varefter en kund ramlar, bryter benet och får fläckar på sina kläder, kan arbetsgivaren bli ansvarig mot kunden för skadan som butiksbiträdet orsakat. Den så kallade skadebringande handlingen måste dock ligga inom det uppdrag som den anställde utför åt arbetsgivaren. Om det föreligger synnerliga skäl kan den anställde dock själv bli ansvarig för viss skada som vållats i tjänsten. I sådant undantagsfall beaktas den anställdes ställning och skadans beskaffenhet.

Jag avslutar med två kloka citat från Albert Einstein som förhoppningsvis kan få oss att fortsätta utvecklas i höst. ”Galenskap är att göra samma sak om och om igen och vänta sig olika resultat. Gör inte samma sak.” Samt ”Det viktiga är att aldrig sluta ställa frågor.”

ADVOKAT AGNETA GUSTAFSSON

Läs mer