fredag 25 september

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven O

26 augusti, 2020

Artikel. Vad är offentlig auktion?
En offentlig auktion är, till skillnad från privat auktion, öppen för allmänheten. Offentlig auktion förekommer hos Kronofogdemyndigheten för att sälja utmätt egendom eller egendom som ingår i en konkurs. Kronofogdemyndigheten kan ha utmätt en bil för att få likvida medel så du kan få betalt för din fordran. Ett närbesläktat uttryck för offentlig aktion är exekutiv försäljning, som innebär just tvångsförsäljning av utmätt egendom eller egendom i konkurs genom en offentlig auktion.
Offentlig auktion kan också användas för att sälja till exempel en fastighet som samägs av flera personer enligt lagen om samäganderätt. Om delägarna av en fastighet inte kan komma överens om försäljning finns en möjlighet för var och en av dem att hos rätten ansöka om att fastigheten säljs genom offentlig auktion. Om rätten förordnar att offentlig auktion ska ske, ska den också utse en god man som har till uppgift att ombesörja försäljningen av fastigheten.

Vad är offentligt biträde?
Ett offentligt biträde är normalt en advokat eller jurist som ska tillvarata dina intressen i ett ärende och vara ett stöd under en rättsprocess. Exempel på situationer där det enligt lag föreligger en rätt till offentligt biträde är ärenden som avser fråga om tvångsvård av unga, missbrukare eller psykisk sjuka. Även i mål om avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen förordnar domstolen eller myndigheten som regel ett offentligt biträde åt den enskilde personen som eventuellt ska avvisas eller utvisas.
Offentligt biträde förordnas av den domstol eller myndighet som handlägger ditt ärende. Du kan själv lämna förslag på vilken advokat eller jurist du vill ha som offentligt biträde. Då förordnas den juristen, om det inte finns särskilda skäl emot det. Kostnaden för det offentliga biträdet betalas av staten.

Vad är omedelbarhetsprincipen?
Omedelbarhetsprincipen är en processrättslig princip som innebär att en allmän domstol, det vill säga Tingsrätt, Hovrätt och Högsta domstol, endast får grunda sin dom på det som förekommit vid huvudförhandlingen, det vill säga rättegången. Domstolen får således inte ta hänsyn till sådant som framkommit till exempel under en förberedelseförhandling, i ett förundersökningsprotokoll eller annars innan huvudförhandlingen. Det innebär att parterna muntligen under huvudförhandlingen måste framföra allt de vill att rätten ska beakta, trots att det kanske redan framgår av handlingarna.
Omedelbarhetsprincipen innebär vidare att rätten ska grunda sin bedömning på sina egna iakttagelser under förhandlingen, och inte på exempelvis uppteckningar i protokollet. Principen är viktig för att domaren inte redan när huvudförhandlingen påbörjas ska ha en förutfattad mening om till exempel en tilltalad har begått det brott som åklagaren påstår.
Omedelbarhetsprincipen gäller inte i förvaltningsprocesser, det vill säga mål och ärenden som handläggs vid myndigheter, i Förvaltningsrätt, Kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen. I förvaltningsrätt gäller tvärtom att allt som anförs av parterna såväl skriftligen som muntligen utgör processmaterial och får läggas till grund för beslutet eller domen.

Vad är en oren accept?
Hur gör du när du träffar ett avtal? För att ett avtal ska komma till stånd krävs att parterna har utbytt anbud och accept. Tillexempel att du meddelar att du vill sälja din bil för 75 000 kr, och köparen accepterar erbjudandet att köpa bilen. Om däremot köparen uppger att han eller hon vill köpa bilen, men endast för 50 000 kr har köparen lämnat en oren accept. En oren accept är en accept som innehåller ändringar, begränsningar eller tillägg till det ursprungliga anbudet.
Om köparen lämnar en oren accept betraktas det som ett nytt anbud som du som säljare av bilen i exemplet då kan välja att acceptera eller inte. Lämnar köparen en oren accept byter ni roller, det vill säga köparen blir anbudsgivare och du blir mottagare av anbudet. Om du väljer att acceptera köparens nya anbud, det vill säga den orena accept om 50 000 kr, har ni ingått ett bindande avtal. Om du däremot håller fast vid priset 75 000 kr har inget avtal träffats.
Reglerna om avtal finns i lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, allmänt kallad Avtalslagen som är över 100 år gammal.
Om inte annat avtalats eller andra lagar som till exempel för fastigheter eller bostadsrätter gäller för avtalet, stadgar Avtalslagen när avtal gäller eller kan vara ogiltiga.

Jag avslutar veckans krönika med ett citat från Eleanor Roosevelt, ordförande för FN:s kommission för mänskliga rättigheter i slutet av 1940-talet. ”Människor växer med erfarenhet om de bemöter livet med ärlighet och mod. Det är så karaktär skapas.”

ADVOKAT AGNETA GUSTAFSSON

Läs mer