torsdag 13 augusti

Advokaten Agneta: Om juridiska ord på bokstaven K

1 juli, 2020

Artikel. Vad är kroppsvisitation?
En kroppsvisitation är en undersökning av dina kläder och annat som du bär på dig eller andra föremål som du har med dig och direkt kan förfoga över. Som exempel på andra föremål kan nämnas plånbok, fodral, paket, kassar, väskor och barnvagn. För att du ska ha med dig ett föremål krävs att du har egendomen under din fysiska kontroll. Om du har ställt ifrån dig en väska får den undersökas, förutsatt att du kan pekas ut som bärare av väskan. Det är med andra ord inte tillåtet att undersöka en väska med stöd av reglerna om kroppsvisitation om det inte står klart vem som äger eller är bärare av väskan. I sådana fall rör det sig snarare om en husrannsakan, vilket förenklat innebär en undersökning av utrymmen och kräver stöd i lag.
Enligt svensk grundlag är du skyddad mot tvångsmedel från staten, såsom kroppsvisitation, om det inte har stöd i lag. Nedan beskriver jag några lagar som av olika anledningar ger staten rätt att kroppsvisitera dig eller annan.
Enligt rättegångsbalken får kroppsvisitation göras mot en person som är skäligen misstänkt för ett brott som kan leda till fängelsestraff för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att få reda på omständigheter som kan vara av betydelse för brottsutredningen. Bedömningen när en person är skäligen misstänkt avgörs från fall till fall. Ett krav är dock att det ska röra sig om en faktabaserad misstanke och inte rena spekulationer. Det räcker med andra ord inte att en person enbart uppträder nervöst eller inte vill svara på frågor från en polis för att en kroppsvisitation ska få genomföras. I särskilda undantagsfall kan personer som inte är misstänkta för brott kroppsvisiteras enligt rättegångsbalken.
Enligt polislagen kan polisman, ordningsvakt och skyddsvakt i vissa fall kroppsvisitera person som grips eller frihetsberövas. Kroppsvisitation kan ske av den som häktats eller anhållits, om det inte är uppenbart onödigt, för att söka efter föremål som personen inte får inneha. Vidare kan anställda vid Tullen eller Kustbevakningen vid brottsmisstanke eller vid in- eller utresa till respektive från Sverige kroppsvisitera person enligt lag om straff för smuggling. Om det vid en rättegång kan misstänkas föreligga en hotbild kan domare besluta om kroppsvisitation vid säkerhetskontrollen där in- och utpassering till domstolen sker. Enligt lagen om skydd för samhällsviktiga anläggningar som är skyddsobjekt, till exempel vissa byggnader, områden, fartyg eller luftfartyg, kan den som vill ha tillträde till ett skyddsobjekt kroppsvisiteras. Enligt ordningslagen, som innehåller föreskrifter om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, får polis kroppsvisitera dig i syfte att söka efter sprit, vin, starköl eller andra alkoholdrycker.

Vad är kroppsbesiktning?
Med kroppsbesiktning menas i rättegångsbalken undersökning av människokroppens yttre och inre eller att prov tas från människokroppen och undersöks. Kroppsbesiktning kan vara undersökning av munhåla eller ändtarm eller att prover tas, till exempel av blod, hud, hår eller saliv. Även undersökning av en protes kallas för kroppsbesiktning.
Det finns detaljerade regler om när kroppsbesiktning får ske, hur en kroppsbesiktning ska gå till och vem som får genomföra undersökningen eller provtagningen.

Vad är kausalitet?
Om det uppstår en skada på grund av att du har handlat på ett visst sätt, uppsåtligen eller oaktsamt, kan du bli skadeståndsskyldig och skyldig att ersätta skadan. Det får dock inte vara en ren tillfällighet att skadan uppkom till följd av ditt handlande, vilket betyder att det måste finnas ett orsakssamband mellan handlingen och skadan. Kausalitet är det latinska ordet för orsakssamband och innebär förenklat att din handling ska ha orsakat skadan. När kausalitet råder mellan två fenomen, är det ena orsaken och det andra verkan.
För att du ska bli skadeståndsskyldig räcker det inte att det enbart föreligger en kausalitet. Orsakssambandet måste även vara tillräckligt relevant, adekvat, för skadans uppkomst, det vill säga adekvat kausalitet. För att det ska föreligga en adekvat kausalitet ställs krav på att du i någon mån hade möjlighet att förutse skadan och att skadan därmed låg i farans riktning. Slumpmässiga effekter av handlingen som du inte hade möjlighet eller skyldighet att ta i beaktande anses inte utgöra ett adekvat orsakssamband.
Följande exempel får illustrera när adekvat kausalitet föreligger och inte. Om du fäller ett träd på din tomt som faller ned över grannens tomt och orsakar skada på dennes hus föreligger det adekvat kausalitet mellan skadan och handlingen. Detta eftersom du borde ha tagit denna effekt i beaktande. Om det i samma situation även springer förbi en joggare som skräms av det fallande trädet, faller och skadar handen, föreligger det ett orsakssamband mellan handlingen, trädfällningen, och skadan. Orsakssambandet är dock inte adekvat eftersom du, som fällde trädet, inte hade möjlighet att förutse att joggaren skulle springa förbi och bryta handen till följd av det fallande trädet, med andra ord ingen adekvat kausalitet.
Var varsam och aktsam, särskilt i sommar när vi många gånger gör andra saker än i vardagen såsom roliga byggprojekt eller trevliga friluftsaktiviteter, så du inte orsakar en skada som det föreligger en adekvat kausalitet för att den kunde inträffa och du blir ersättningsskyldig.

Jag avslutar veckans krönika med några kloka ord från Astrid Lindgren. ”Låt därför livet bära med sig vad det vill, och låt mig vara stark nog att ta emot vad det bjuder.”

ADVOKAT AGNETA GUSTAFSSON

Läs mer