torsdag 13 augusti
Tomtebo gård – en naturlig kvartersstad
Bild: Bonava

Tomtebo gård – en naturlig kvartersstad

24 juni, 2020

Artikel. Bil & Bostad har redan skrivit om byggprojektet Tomtebo strand, där en ny stadsdel snart har växt fram, men det finns fler nybyggnationer som pågår i närområdet. Bygget av den naturliga kvartersstaden Tomtebo gård har nämligen redan påbörjats.

Det är ett av de största bostadsprojekten i Umeå, med upp till 1200 bostäder. I området mellan Tomtebo och Tavleliden har det länge planerats för ny bebyggelse. Visionen är tydlig – en storslagen natur, med vidsträckta strövområden, ska kombineras med ett nytänkande bostadsområde. Namnet är Tomtebo gård, och här ska ett socialt och aktivt liv kunna erbjudas, samtidigt som närheten till naturen ska ge utrymme för lugn och återhämtning. Kanske är det också därför som projektet har kallats för den naturliga kvartersstaden.
– Jag tycker att det är ett fantastiskt läge, intill Nydalasjön och naturen, och nära till Umeås största arbetsplats, NUS och Universitet, säger Carl Rasmunds på Mark och exploatering, Umeå kommun.
Utvecklingen av Tomtebo gård har drivits fram genom en visionsstyrd stadsutveckling. Visionen i sig är produkten av ett samarbete som formats av Umeå kommun, bostadsutvecklingsföretaget Bonava och konsulter från Strategisk Arkitektur. Planområdet omfattas av två fastigheter – den nordvästra delen ägs av Bonava, som också kommer att bygga de två första bostadshusen, medan resterande mark innehas av Umeå kommun.

Många utmaningar
Den första detaljplanen antogs sommaren 2019, och vann laga kraft i oktober samma år, efter en gemensam planeringsprocess. Ett av ledorden under denna process var delaktighet, med målet att skapa en transparent och jämställd planprocess, där alla kunde delta på lika villkor. Det här uppnåddes bland annat genom tre separata idéforum, där allmänheten fick komma med förslag, samt en rad arbetsworkshops, som iscensattes av Umeå kommun.
Resultatet är en plan som ska ge möjlighet för offentlig service, samt verksamheter och funktioner som kan tillgodose de behov som ett ökat antal bostäder medför. Flerfamiljshus och radhus ska disponeras i en semisluten kvartersstruktur, med torg, förskolor och parkområden. Planen ska dessutom främja gång-, cykel- och kollektivtrafik. En målbild som i sin tur har inneburit många utmaningar.
– Detaljplaneringsarbetet har utgått från Umeå kommuns mål, berättar Carl Rasmunds, om att öka andelen resor med hållbara färdsätt. Det innebär gång- och cykelstråk, bilparkering i externa parkeringshus, det vill säga inte inom den egna fastigheten, samt närhet till kollektivtrafikens stomlinjenät. Men trots denna planering kommer man inte bort från det faktum att ett så här pass stort område kommer att leda till en viss ökning av biltrafik. Och Tomtebovägen är i dag redan hårt belastad under rusningstid. Men arbetet på en detaljplan för att förlänga Malmvägen in mot Tomtebo pågår. Och när den vägen är förlängd kommer den att hjälpa till att avlasta Tomtebovägen.

2000 nya tomtebobor
Under tiden har utbyggnadsarbetet påbörjats. Bonava har startat byggnationen av de första husen, medan Umeå kommun fokuserar på gatu- och markarbeten. Utbyggnadsprocessen har bland annat inneburit att delar av skogen inom planområdet har avverkats. Sedan den 1 juni har även dragningar av vatten- och avloppsledningar inletts. Allt det här kommer således medföra vissa förändringar i närområdet under sommaren.
– Arbetet med infrastrukturen fortgår, slår Carl Rasmunds fast. Gamla Täfteåvägen, vägen från Tomtebovägen in mot Nydalasjön, har stängts för allmän trafik under en kort period. Gående och cyklister kommer att kunna fortsätta ta sig fram den vägen, även under avstängningen, eftersom en tillfällig gång- och cykelväg har anlagts intill gamla Täfteåvägen. Eventuellt kan vägen även komma att öppnas för biltrafik under semesterperioden.
– Under tiden som området byggs ut blir det en ökning av byggtrafik, fortsätter han, med många tunga ekipage, och även buller från byggarbeten. Det här är så klart inte önskvärt för boende i närområdet, men vi hoppas att de har överseende med denna tillfälliga störning. När området är färdigt kommer bostäder för uppskattningsvis 2000 nya tomtebobor ha skapats. Nya förskolor, torgytor och mötesplatser kommer byggas som personer som bor på Tomtebo gård, och i övriga Umeå, kommer att kunna nyttja för en lång tid framöver.
Inflyttning i den första etappen är beräknad till hösten 2021. Information om markanvisning av kommunens mark kommer först när allmänna gator och infrastruktur är byggd till framkomlig standard. Fram till dess uppmanas de som rör sig i området att respektera avspärrningar, vara uppmärksam på skyltar, och visa hänsyn mot varandra.

JIMMY WIDERLUND

Läs mer