tisdag 7 juli
Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven J
Fru Justitia

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven J

17 juni, 2020

Artikel. Vem är Fru Justitia?
Inom den romerska mytologin var Fru Justitia rättvisans gudinna. Den vanligaste avbildningen är en kvinna med ögonbindel, balansvåg och svärd.
Fru Justitia symboliserar idag juridiken, lagen och rättvisan. Ögonbindeln är en symbol för allas likhet inför lagen. Balansvågen i Fru Justitias vänstra hand är en symbol för rättvisan och svärdet i hennes högra hand symboliserar makten att döma.

Vad är justitiemord?
Justitiemord användes förr i tiden för situationer då en person blivit felaktigt dömd till döden och avrättats. Numera används begreppet justitiemord istället för situationer då en person blivit oskyldigt dömd för ett brott han eller hon inte begått eller om annat allvarligt fel begåtts av en domstol eller en myndighet mot en person.
Ett exempel på ett justitiemord är fallet Kaj Linna, som 2004 dömdes till livstids fängelse för mord och grovt rån. Kaj Linna frikändes 2017 på grund av bristande bevisning och fick ett skadestånd om 18 miljoner kronor.
Ett annat exempel på ett justitiemord finns beskrivet i den spännande boken Domaredansen av advokaterna Per E Samuelsson och Lena Ebervall. Det är en berättelse om svek, girighet, vänskapskorruption och maktmissbruk mot en vänlig bohemisk mångmiljonär, vars förmögenhet förskingrades av en domare. Boken, som bygger på verkliga händelser, skakade om Sverige när justitiemordet uppdagades på 1950-talet. Boken omnämner även Fru Justitia och kan varmt rekommenderas till hängmattan i sommar.

Vad är en juridisk person?
En juridisk person är ett rättssubjekt som rättsordningen tillskapat. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, bostadsrättsförening, ekonomisk förening eller handelsbolag. Liksom du, som fysisk person, har ett personnummer med tio siffror har den juridiska personen ett organisationsnummer med tio siffror. Är det ett aktiebolag börjar organisationsnumret på 55. Precis som vi fysiska personer har juridiska personer rättigheter och skyldigheter. Det innebär att juridiska personer kan ingå avtal, bli stämda i domstol och har rätt att äga tillgångar och inneha skulder.
Funderar du på att starta eget företag finns det fördelar med att driva företaget genom en juridisk person såsom till exempel ett aktiebolag. Huvudregeln är att det är aktiebolaget och inte du som ansvarar för bolagets skulder. Det finns dock vissa lagreglerade undantag då du som ägare eller ledamot kan drabbas av ett personligt betalningsansvar för bolagets skulder. Driver du företaget som en enskild firma är ansvaret alltid ditt, eftersom den enskilda firman och du är samma person. Det kan därför vara bra att överväga en juridisk persons för- och nackdelar tillsammans med en advokat som arbetar med affärsjuridik.

Vem är justitieombudsmannen?
Justitieombudsmannen, eller Riksdagens ombudsmän som de också kallas, är en myndighet som arbetar under riksdagen. Justitieombudsmannen förkortas JO och är inte en enskild person utan fyra personer: Elisabeth Rynning, Thomas Norling, Katarina Påhlsson och Per Lennerbrant.
JO:s viktigaste uppgift är att främja Sveriges rättssäkerhet och därmed förhindra justitiemord. JO granskar om myndigheter och domstolar följer regeringsformens bud om saklighet och opartiskhet och att medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter ej träds för när i den offentliga verksamheten.
En granskning från JO startas antingen på dess eget initiativ eller genom att en anmälan inkommer. Om JO gör en granskning blir dess uttalande vägledande vid framtida beslutsfattande.

Vem är justitiekanslern?
Justitiekanslern är Marie Heidenborg, men hela myndigheten benämns även som Justitiekanslern.
Justitiekanslern, som förkortas JK, arbetar under regeringen. JK har ett tillsynsansvar och ska utreda om offentlig verksamhet sköter sina arbetsuppgifter i enlighet med lagar och föreskrifter. JK kan rikta skadeståndsanspråk mot den svenska staten i ärenden eller beslut mot enskilda personer. Får du till exempel ett beslut från en myndighet som är uppenbart felaktigt kan JK, på din begäran, granska beslutet.
Vad är skillnaden mellan JO och JK? Både JK och JO utövar tillsyn över myndigheterna och domstolarnas handläggning. JO gör det dock för riksdagens räkning, medan JK gör det för regeringens räkning. Det innebär att myndigheternas tillsyn är begränsad så att de inte kan granska sin egen huvudman.
Vid tryck- och yttrandefrihetsbrott är dock JK ensam åklagare, vilket innebär att det enbart är JK som har rätt att inleda förundersökning och väcka åtal rörande dessa brott. Ett tryck- eller yttrandefrihetsbrott kan vara opassande eller olämpliga uttalanden som trycks i en tidning eller görs i radio och faller under tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

Jag avslutar veckans krönika om Fru Justitia, justitiemord, justitieombudsmannen och justitiekanslern med ett citat som brukar tillskrivas Voltaire. ”Jag hatar dina åsikter, men är beredd att dö för din rätt att uttrycka dem.”

ADVOKAT AGNETA GUSTAFSSON

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska ord på bokstaven K

Artikel. Vad är kroppsvisitation?
En kroppsvisitation är en undersökning av dina kläder och annat som du bär på dig eller andra föremål som du har med dig och direkt kan förfoga över. Som exempel på andra föremål kan nämnas plånbok, fodral, paket, kassar, väskor och barnvagn. För att du ska ha med dig ett föremål krävs att du har egendomen under din fysiska kontroll. Om du har ställt ifrån dig en väska får den undersökas, förutsatt att du kan pekas ut som bärare av väskan. Det är med andra ord inte tillåtet att undersöka en väska med stöd av reglerna om kroppsvisitation om det inte står klart vem som äger eller är bärare av väskan. I sådana fall rör det sig snarare om en husrannsakan, vilket förenklat innebär en undersökning av utrymmen och kräver stöd i lag.
Enligt svensk grundlag är du skyddad mot tvångsmedel från staten, såsom kroppsvisitation, om det inte har stöd i lag. Nedan beskriver jag några lagar som av olika anledningar ger staten rätt att kroppsvisitera dig eller annan.
Enligt rättegångsbalken får kroppsvisitation göras mot en person som är skäligen misstänkt för ett brott som kan leda till fängelsestraff för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att få reda på omständigheter som kan vara av betydelse för brottsutredningen. Bedömningen när en person är skäligen misstänkt avgörs från fall till fall. Ett krav är dock att det ska röra sig om en faktabaserad misstanke och inte rena spekulationer. Det räcker med andra ord inte att en person enbart uppträder nervöst eller inte vill svara på frågor från en polis för att en kroppsvisitation ska få genomföras. I särskilda undantagsfall kan personer som inte är misstänkta för brott kroppsvisiteras enligt rättegångsbalken.
Enligt polislagen kan polisman, ordningsvakt och skyddsvakt i vissa fall kroppsvisitera person som grips eller frihetsberövas. Kroppsvisitation kan ske av den som häktats eller anhållits, om det inte är uppenbart onödigt, för att söka efter föremål som personen inte får inneha. Vidare kan anställda vid Tullen eller Kustbevakningen vid brottsmisstanke eller vid in- eller utresa till respektive från Sverige kroppsvisitera person enligt lag om straff för smuggling. Om det vid en rättegång kan misstänkas föreligga en hotbild kan domare besluta om kroppsvisitation vid säkerhetskontrollen där in- och utpassering till domstolen sker. Enligt lagen om skydd för samhällsviktiga anläggningar som är skyddsobjekt, till exempel vissa byggnader, områden, fartyg eller luftfartyg, kan den som vill ha tillträde till ett skyddsobjekt kroppsvisiteras. Enligt ordningslagen, som innehåller föreskrifter om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, får polis kroppsvisitera dig i syfte att söka efter sprit, vin, starköl eller andra alkoholdrycker.