söndag 31 maj

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven G

6 maj, 2020

Artikel. Vad är garanti?
Garanti innebär att en säljare, som kan vara ett företag eller en privatperson, åtar sig att ansvara för att en vara, till exempel en bil, eller en tjänst ska hålla viss kvalitet eller viss funktion, ofta under en på förhand angiven tid.
Garanti omfattas inte av lagstiftningen, utan är något som säljare frivilligt kan lämna vid försäljning av en sak eller en tjänst. Det innebär att säljaren bestämmer hur länge garantin ska gälla och vad den ska omfatta. Det är vanligt med en ett års garanti, men upp till tio års garanti förekommer. Vidare kan garantin endast gälla en viss egenskap, till exempel bilens motor, varvid endast motorn omfattas av garantin.
Om någon garanterar ett visst förhållande när du ska köpa en bil bör du be att säljaren skriftligen och tydligt anger vad garantin omfattar. Om du vid bilköpet har fått en garanti, men bilen inte uppfyller garanterad funktion, har du möjlighet att nyttja garantin med till exempel begäran om avhjälpande eller, om det är ett väsentligt fel, häva köpet. Om du vill åberopa garantin är det viktigt att du skyndsamt meddelar säljaren av bilen att ett fel föreligger som du anser garantin omfattar. Garanti brukar normalt inte gälla om du som köpare har varit oaktsam med bilen, till exempel genom vanvård eller vårdslös körning.
Det är viktigt att notera att en garanti inte kan användas för att begränsa konsuments lagstadgade rätt att inom tre år från köpet reklamera ursprungligt fel i en vara.

Vad är generalklausul?
Inom avtalsrätten är en generalklausul en regel som ger domstolen möjlighet, trots att parterna har avtalat något annat, att jämka hela eller del av avtalet om domstolen anser att avtalet eller villkoret är oskäligt. Dessutom finns det andra generalklausuler i andra lagar.
Ett exempel på en generalklausul är 36 § avtalslagen, som anger att avtalet eller avtalsvillkor får jämkas eller helt lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Generalklausulen i 36 § avtalslagen infördes för att kunna tillrättalägga oskäliga avtalsvillkor eller avtal, till skydd för den i avtalsförhållandet svagare parten. Till exempel om det senare inträffat något som gör att det är oskäligt att avtalet ska gälla enligt sin ursprungliga lydelse.
Borgen har i flera fall varit föremål för prövning av domstol, det vill säga om borgensförbindelsen ska jämkas på grund av att till exempel beloppet är oskäligt stort i förhållande till personens betalningsförmåga. Mer om borgen kan du läsa i artikel nr 65 publicerad 2019-01-17 på www.nywa.nu.

Vad är grundlag?
En grundlag har en speciell ställning bland de svenska lagarna. En lag får aldrig strida mot en grundlag, eftersom grundlagen är överordnad alla andra svenska lagar, dock inte EU-lagstiftningen. För att ändra en grundlag krävs det att riksdagen fattar två likadana beslut om ändringen och att ett riksdagsval hålls mellan de två besluten.
Sveriges grundlagar reglerar våra grundläggande värderingar om medborgarnas rättigheter, demokratin, statsskicket och hur Sverige ska styras. Sverige har fyra grundlagar: regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.
Regeringsformen innehåller bestämmelser om vår demokrati, statsskickets grunder, hur landet ska styras och olika rättigheter som vi medborgare har.
Successionsordningen reglerar tronföljden i Sverige, det vill säga vem som kan ärva tronen och vara kung eller drottning. Det är barn till troninnehavaren som kan ärva kronan, där äldre syskon har företräde framför yngre syskon, vilket även gäller för deras efterföljare.
Tryckfrihetsförordningen reglerar rätten att fritt skriva och utge böcker, tidskrifter och tidningar utan att myndigheter kan censurera det som skrivs.
Yttrandefrihetsgrundlagen reglerar rätten att uttrycka vad du vill muntligt, såsom i TV eller på internet. Däremot får du inte förtala eller hota någon när du uttalar dig. Du kan läsa mer om yttrandefrihetsgrundlagen i artikel nr 87 publicerad 2019-11-20 på www.nywa.nu.

Vad är god tro?
Ibland köper vi saker som utbjuds genom annons i tidning eller på internet, till exempel på Blocket. Inledningsvis kan noteras att huvudregeln är att den som köpt stulen egendom är skyldig att återlämna den till den rätta ägaren. Om du däremot köper en cykel som du överhuvudtaget inte haft anledning att misstänka är stöldgods har du handlat i god tro och kan få behålla cykeln.
Den juridiska bedömningen om du är i god tro sker ur ett objektivt perspektiv, där du ska vara försiktig. Att vara i god tro handlar således inte om din insikt, utan om domstolens bedömning av vad du bort inse, måste insett eller måste antagas ha ägt vetskap om. Till exempel om cykeln du köpt på Blocket är ny och kostar 15 000 kronor i butik, men du har betalat 2000 kronor för cykeln, är det sannolikt att domstolen anser att du borde ha insett att cykeln kunde vara stöldgods och att du inte var i god tro.

Jag avslutar veckans artikel med ett citat om godhet från den franska filosofen och politikern Louis Gabriel Ambroise de Bonald (1754-1840): ”Man måste tro på det goda för att kunna göra det”.

ADVOKAT AGNETA GUSTAFSSON

Läs mer