söndag 31 maj

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven F

22 april, 2020

Artikel. Vad är företagsrekonstruktion?
Företagsrekonstruktion innebär att ett företag som har betalningssvårigheter, efter beslut av domstol, kan få till stånd ett i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion reglerat förfarande för att rekonstruera sin verksamhet.
Företagsrekonstruktionslagen trädde i kraft 1996, efter fastighetskrisen i början 1990-talet då över 20 000 företag per år försattes i konkurs. Syftet med en företagsrekonstruktion är att ett företag som bedöms vara ekonomiskt livskraftigt och har en god affärsidé, men som av någon anledning har råkat i ekonomiskt trångmål, ska kunna rekonstrueras och leva vidare, istället för att försättas i konkurs.
På grund av covid-19 är det många företag, till exempel butiker, restauranger, handel och reseföretag, som drabbats av ekonomiska problem. Kunderna och därmed intäkterna har helt eller delvis försvunnit, varför företagen får svårt att betala sina skulder. Flygbolaget BRA med cirka 600 anställda har ansökt om företagsrekonstruktion och pausat flygverksamheten.
När tingsrätten beslutar om företagsrekonstruktion innebär det att företaget får ett i lag reglerat moratorium, som jag skrivit om i krönikan 2019-06-19 och du finner på www.nywa.nu. Företaget får rådrum för att under några månader kunna vidta de åtgärder som behövs för att rekonstruera företaget samt får ett betalningsanstånd för alla skulder, skulderna ”fryses”. Inte heller kan fordringsägarna ansöka om utmätning hos Kronofogden under tiden som rekonstruktionen pågår.
I samband med beslutet om företagsrekonstruktion utser domstolen en rekonstruktör, som biträder företaget under rekonstruktionen. Rekonstruktören ska i samråd med företaget upprätta en rekonstruktionsplan med en beskrivning av företagets ekonomiska förhållanden och hur syftet med företagsrekonstruktionen ska uppnås, det vill säga att företaget ska överleva.
Företag som beviljas företagsrekonstruktion kan ändra de olönsamma delarna i affärsverksamheten samt genomföra en finansiell rekonstruktion i form av ett ackord avseende skulderna. Ackord, som jag skrivit om i en krönika 2019-01-19 och du finner på www.nywa.nu, innebär att företaget bara behöver betala en viss del av sina skulder som fanns när rekonstruktionsbeslutet meddelades. Mediekoncernen Stampen AB, som under år 2016 var under företagsrekonstruktion, finns kvar tack vare att flera fordringsägare medgav skuldnedskrivning och tingsrätten kunde besluta om ackord.
Vill du läsa mer om företagsrekonstruktion, till exempel vad som gäller för dig som är anställd eller om du är en borgenär som har en fordran på ett företag under företagsrekonstruktion, finns det bra information på www.domstol.se med bland annat en tidslinje över olika händelser under företagsrekonstruktionen. Du som har ett företag med betalningsproblem bör skyndsamt kontakta en advokat eller jurist som även har uppdrag som konkursförvaltare för att få råd om företagsrekonstruktion eller konkurs är det bästa alternativet för ditt företag.
Sammanfattningsvis kan genom en företagsrekonstruktion livsdugliga företag rekonstrueras under ordnade former och därmed antalet konkurser minska, vilket gynnar kunder, affärspartners, anställda, borgenärer, ägare och samhället i stort.

Vad är force majeure?
Force majeure betyder extraordinär, oförutsedd händelse som utesluter möjligheten att kunna fullgöra en avtalad prestation.
Huvudregeln är avtal ska hållas. I till exempel ett avtal om köp av en bil eller en bostad ska köparen betala den avtalade ersättningen och säljaren tillhandahålla bilen eller bostaden på tillträdesdagen.
I många avtal finnas dock friskrivningsvillkor under rubriken force majeure, som omfattar undantagsfall när förutsättningarna för avtalet helt ändras genom en plötsligt uppdykande händelse oftast av ingripande natur. Tanken är att den part som omöjligen kan prestera enligt avtalet på grund av en oförutsedd händelse ska kunna åberopa friskrivningsskälet i force majeure klausulen och därmed undvika skadeståndsskyldighet mot den andre parten.
Exempel på villkor som brukar anges som force majeure är krig eller naturkatastrof. Vid krig kanske säljaren inte kan leverera bilen till köparen. Säljaren kan då åberopa force majeure-villkoret om krig i avtalet och behöver inte leverera bilen enligt avtalet. Köparen kan på grund av force majeure inte påstå avtalsbrott och kräva skadestånd.
Force majeure-villkor brukar domstolarna i allmänhet tolka restriktivt. Huruvida covid-19 kan utgöra force majeure eller inte beror på vad som står i ditt avtal och vad myndigheter beslutar rörande din möjlighet att prestera enligt avtalet. Finns det en force majeure-klausul i avtalet som omfattar pandemier? Oavsett vad som står i avtalet bör du innan du meddelar den andre parten att du inte kan prestera din del av avtalet på grund av force majeure rådgöra med en erfaren advokat som arbetar med avtalsrätt, så du inte drabbas av skadestånd.
Ett filmtips i dessa coronatider är filmen Turist, som vid den internationella lanseringen fick namnet Force majeure. Filmen handlar om en familj på skidsemester i Alperna när en lavin oväntat utlöses och om faderns agerande. Inte riktigt som den gode familjefadern, bonus pater familias, som jag beskrivit i en tidigare krönika.

Jag avslutar med ett citat från den dansk-norske författaren Aksel Sandemose. ”Den som går och väntar på att ärva ett par skor, kan få gå länge med kalla fötter.”

ADVOKAT AGNETA GUSTAFSSON

Läs mer