tisdag 7 juli
Tomtebo strand – Umeås nya hållbara stadsdel
Bild: White arkitekter

Tomtebo strand – Umeås nya hållbara stadsdel

11 mars, 2020

Artikel. Det planeras en ny stadsdel i Umeå. I dag finns det bara skog och mark mellan Kolbäcksvägen och Nydalasjön, men om några år ska det bli ändring på det. Planen är dessutom att Tomtebo strand ska bli en förebild för hur stadsdelar byggs i framtiden.
– Vår ambition är att ligga i framkant för hållbart byggande, säger Johan Sjöström, projektledare på Umeå kommun.

Kanske är det förändringens vindar som blåser genom Umeå denna vinterdag. Det är kallt ute, men solen skiner, och kommunens planer för en ökad tillväxt skvallrar om en ljus framtid för stadens byggaktörer. Bil & Bostad har tidigare berättat om planerna för Östra station, där tanken är att en ny stadsdel snart ska växa fram. Men även Tomtebo strand är ett lysande exempel på det här fenomenet.
Mellan Tomtebo och universitetsområdet planeras nämligen ännu ett stadsdelsområde. Det ursprungliga namnet var Nydala sjöstad, men i dag är det Tomtebo strand som gäller. Den totala ytan är på 60 hektar, att jämföra med Umeås hela centrumfyrkant. Det utgör således ett av kommunens största byggprojekt, och förväntningarna är därför högt ställda, något som projektledaren, Johan Sjöström, också är fullt medveten om.
– Vår ambition är att ligga i framkant för hållbart byggande, att bli en förebild för hur stadsdelar byggs. Både lokalt här i Umeå, men förhoppningsvis även i övriga Sverige och internationellt sett, säger Johan Sjöström, från sitt kontor på Umeå Kommun, för Mark och exploatering.

Fokus på hållbarhet
Ledordet är hållbarhet, med andra ord. Och som grund för planerna finns därför ett hållbarhetsprogram, som tagits fram tillsammans med sju byggaktörer och tre kommunala bolag. Det har gjorts genom att följa en modell som kallas Citylab Guide för hållbart byggande, som har sin utgångspunkt i FN:s globala hållbarhetsmål.
För att göra målen mer hanterbara har Tomtebo strand här delats in i fyra fokusområden – människan, naturen, transporter och energianvändning. Dessa fokusområden har i sin tur brutits ned i delmål, med underliggande strategier och exempel på åtgärder, som man sedan följt under planeringen.
– Hållbarhet är ett brett begrepp som präglat hela vårt arbete, förklarar Johan Sjöström. Och vi började också med att titta brett, både på det som har en inverkan på människan, men även hur miljön påverkas. Det kan röra sig om allt från skolmiljö och mobilitet till energi och naturområden. I det här fallet är det exempelvis viktigt att Nydalasjön inte påverkas. Vi vill främja gemenskap, samtidigt som vi tar till vara på miljön som finns här.
– Det vi diskuterar just nu handlar mycket om mobilitet, fortsätter han, att de som bor i området inte ska vara lika beroende av den egenägda bilen. Det ska finnas fler hållbara färdsätt. Det är en svår nöt att knäcka, men vi tror att det är möjligt.

Grönt bostadsområde
Beslutet om att påbörja planen togs redan den 17 november 2016. Under 2018 och 2019 gjordes sedan en rad undersökningar och utredningar i området, där exempelvis markförhållanden, naturvärden och buller beräknades.
En så kallad strukturplan togs därefter fram, som grovt visar hur gröna korridorer, större vägar och kvarter ska placeras. Ett grönt stråk av skog kommer enligt planen att bevaras genom stadsdelen, från söder till norr, tillsammans med ett skogsområde utmed Kolbäcken. Övriga ytor är således ämnade för bebyggelse. Och som planen ser ut idag kommer det innebära 3000 nya bostäder samt en yta på 100 000 kvadratmeter avsedd för verksamheter.
– Enligt planen ska det finnas en variation av boenden i området, berättar Johan Sjöström, men en övervägande del kommer att vara lägenheter. Vi tittar även på möjligheter för en skola och en förskola, samt kontorslokaler och andra verksamheter. I planen ingår även utrymme för ett centrum med tillhörande torg.

Många diskussioner
Tanken har hela tiden varit att Tomtebo strand ska växa fram i samverkan med stadens invånare. Det här har inneburit en process som präglats av delaktighet. Syftet med metoden har varit att samla och förmedla kunskap, för att på så sätt kunna skapa en hållbar stadsdel. Det har bland annat skett genom dialogplatser, medskapande möten och en portal på webben.
– Det har varit väldigt många tillfällen för diskussioner, menar Johan Sjöström. Vissa av de förslag som kommit in har vi vävt ihop med vår planering, medan andra har sparats för att kunna begrundas senare. Det vi tittar mycket på är vilket behov som finns, och vad man kan tänka sig dela, när det kommer till gemensamma lösningar för de boende i området.

Inflyttning tidigast 2023
Under tiden har planeringen för etappindelningen inletts. Intresseanmälningar till bostäder kommer att skötas av respektive byggaktör i området. Information om var man gör dessa kommer tidigast 2021. Möjlig inflyttning för den första etappen är beräknad till 2023-2024.
– Det är en beräkning som det finns goda möjligheter att hålla, avrundar Johan Sjöström. Vi kommer att ha samråd nu efter påsk, under april månad. Då kommer vi också att gå ut med en detaljplan för projektet.
Onekligen finns det visioner i Umeå. Östra station och Tomtebo strand är bara två exempel. Planeringen fortsätter, med fler dialoger. Om detaljplaner, tillväxt och förändringar. Men det behöver inte stanna där. Det är kallt ute, och solen är på väg ner, men kanske blåser det varmare vindar redan under morgondagen.

JIMMY WIDERLUND

 

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska ord på bokstaven K

Artikel. Vad är kroppsvisitation?
En kroppsvisitation är en undersökning av dina kläder och annat som du bär på dig eller andra föremål som du har med dig och direkt kan förfoga över. Som exempel på andra föremål kan nämnas plånbok, fodral, paket, kassar, väskor och barnvagn. För att du ska ha med dig ett föremål krävs att du har egendomen under din fysiska kontroll. Om du har ställt ifrån dig en väska får den undersökas, förutsatt att du kan pekas ut som bärare av väskan. Det är med andra ord inte tillåtet att undersöka en väska med stöd av reglerna om kroppsvisitation om det inte står klart vem som äger eller är bärare av väskan. I sådana fall rör det sig snarare om en husrannsakan, vilket förenklat innebär en undersökning av utrymmen och kräver stöd i lag.
Enligt svensk grundlag är du skyddad mot tvångsmedel från staten, såsom kroppsvisitation, om det inte har stöd i lag. Nedan beskriver jag några lagar som av olika anledningar ger staten rätt att kroppsvisitera dig eller annan.
Enligt rättegångsbalken får kroppsvisitation göras mot en person som är skäligen misstänkt för ett brott som kan leda till fängelsestraff för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att få reda på omständigheter som kan vara av betydelse för brottsutredningen. Bedömningen när en person är skäligen misstänkt avgörs från fall till fall. Ett krav är dock att det ska röra sig om en faktabaserad misstanke och inte rena spekulationer. Det räcker med andra ord inte att en person enbart uppträder nervöst eller inte vill svara på frågor från en polis för att en kroppsvisitation ska få genomföras. I särskilda undantagsfall kan personer som inte är misstänkta för brott kroppsvisiteras enligt rättegångsbalken.
Enligt polislagen kan polisman, ordningsvakt och skyddsvakt i vissa fall kroppsvisitera person som grips eller frihetsberövas. Kroppsvisitation kan ske av den som häktats eller anhållits, om det inte är uppenbart onödigt, för att söka efter föremål som personen inte får inneha. Vidare kan anställda vid Tullen eller Kustbevakningen vid brottsmisstanke eller vid in- eller utresa till respektive från Sverige kroppsvisitera person enligt lag om straff för smuggling. Om det vid en rättegång kan misstänkas föreligga en hotbild kan domare besluta om kroppsvisitation vid säkerhetskontrollen där in- och utpassering till domstolen sker. Enligt lagen om skydd för samhällsviktiga anläggningar som är skyddsobjekt, till exempel vissa byggnader, områden, fartyg eller luftfartyg, kan den som vill ha tillträde till ett skyddsobjekt kroppsvisiteras. Enligt ordningslagen, som innehåller föreskrifter om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, får polis kroppsvisitera dig i syfte att söka efter sprit, vin, starköl eller andra alkoholdrycker.