onsdag 1 april

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven C

11 mars, 2020

Artikel. Vad är Cassis de Dijon principen?
Cassis de Dijon-principen innebär att en vara som lagligen tillverkas och säljs inom ett medlemsland inom EU automatiskt är tillåten även i övriga EU-länder. Det kan i vissa specifika fall göras undantag från denna princip, exempelvis om det andra landet vill skydda miljön, människor, djur eller andra skyddsvärda intressen. Landet som inte vill importera andra länders lagligen saluförda produkter måste dock kunna bevisa att det inte är ett förtäckt handelshinder.
Cassis de Dijon-principen kommer från ett rättsfall i EU-domstolen som handlar om en fransk likör som produceras i Dijon i Frankrike. Den som väckte talan mot Tyskland ville importera likören Cassis de Dijon från Frankrike, men den tyska staten sade nej. EU-domstolen fastslog dock att detta inte är tillåtet enligt principen om ömsesidigt erkännande och att om en vara lagligen saluförs i ett land inom EU, ska varan kunna importeras till och säljas i annat EU-land. Cassis de Dijon principen tillskapades, det vill säga principen om ömsesidigt erkännande av en vara som tillverkas och säljs i ett EU-land även ska kunna säljas i övriga EU-länder.

Vad är CE-märke?
CE är en förkortning för Confirmité Européenne som betyder ”i överensstämmelse med EG-direktiven”. CE-märket infördes som ett sätt för tillverkare av varor att bevisa att deras produkter överensstämmer med EG-direktiven, det vill säga reglerna som alla EU:s medlemsstater är bundna av.
Om en produkt är CE-märkt innebär det att tillverkaren eller importören försäkrar köparen om att varan uppfyller kraven för EU:s miljö-, hälso- och säkerhetskriterier. Till exempel är elartiklar, leksaker och fritidsbåtar ofta CE-märkta. Vissa produkter som är särskilt riskfyllda måste prövas av särskilt prövningsorgan som är oberoende och godkända av EU:s medlemsstater att utföra kontroll och certifiering.

Vad är casus?
Casus är en juridisk term för skadefall, våda eller olyckshändelse. Casus är alltså en olyckshändelse som inträffar utan att någon person har haft uppsåt (avsikt) att orsaka skada eller någon varit vårdslös eller oaktsam. Om du vill läsa mer om vad som menas med uppsåt, som också kallas dolus, eller oaktsamhet, som också kallas culpa, kan du se tidigare krönika 2019-01-30 samt 2019-02-01, som du finner på www.bilobostad.se eller www.nywa.nu.

Vad är casusskada?
Casusskada är en skada som beror på casus, det vill säga ett skadefall som inte beror på varken köparens eller säljarens oaktsamhet. Vid exempelvis försäljning av en fastighet är säljaren, om inte annat avtalats, ansvarig för skada som uppkommer mellan avtalsdagen, då köpekontraktet undertecknas, och tillträdesdagen, då nycklar med mera överlämnas till köparen.
Det kan vara en storm eller ett blixtnedslag som förorsakar skada på fastigheten, det vill säga en yttre olyckshändelse. Exempel på en casusskada är en skogsfastighet, som efter en storm förlorat större delen av skogen. Fram till tillträdesdagen är det enligt 4 kap. 11 § jordabalken säljaren som är ansvarig för casusskada. Om köparen inte tillträder fastigheten på tillträdesdagen har köparen ansvaret för casusskador. Säljarens ansvar för casusskador på fastigheten upphör alltså vid den avtalade tillträdesdagen.

Vad är casus belli?
Casus belli kallas en omständighet som folkrättsligt sett har ansetts göra en krigshandling av en stat mot en annan stat försvarbar. Endast två omständigheter utgör enligt art. 51 i FN-stadgan casus belli. Den ena anledningen är ett beslut från FN:s säkerhetsråd om militära åtgärder. Det andra skälet är när en stat utfört ett väpnat angrepp mot en annan stat och den andra staten väljer att gå ut i krig på grund av detta.

Vad är caveat emptor?
Caveat emptor är ett uttryck för köparens undersökningsplikt. Det innebär att köparen inte kan åberopa ett fel som denne borde ha upptäckt innan avtalets ingång. Om du ska köpa något måste du därför noga undersöka till exempel bilen eller bostadsrätten.

Vad är caveat venditor?
Caveat venditor är säljarens upplysningsplikt om skicket på en vara, till exempel en bil. Tanken med principen om Caveat venditor är att säljaren ska upplysa om väsentliga brister i produkten som säljaren vet är felaktig och bristen avser förhållande som köparen med fog kunnat räkna med att bli upplyst om.

Vad är civilprocess?
I allmän domstol, det vill säga tingsrätt, hovrätt och högsta domstolen, delas de olika typerna av mål in i tvistemål, som även kallas för civilprocess och brottmål. En civilprocess är till exempel tvist om köparen betalat för bilen eller om vem som har bättre rätt till en bil, eller när två personer tvistar om hur ett avtal om köp av bil ska tolkas. Om någon begått ett brott såsom stöld och åtalas för detta, är det ett brottmål, som även kallas för straffprocess, då personen kan dömas till strafftill exempel fängelse eller böter.

Vad är Code Civil?
När Napoleon hade kommit till makten i Frankrike 1799 ville han förena landet och upprättade en gemensam lagstiftning, Code Civil, för hela Frankrike. Code Civil innehöll regler om allas likhet inför lagen, äganderätt till fast egendom samt köp och försäljning av egendom. Code Civil omfattade även alla fransmäns rätt att välja religion och att alla fransmän skulle betala skatt. Code Civil offentliggjordes 1804 och kallas även för Code Napoléon.

Jag avslutar veckans krönika med ett inspirerande budskap från Napoleon. ”Until you spread your wings, you’ll have no idea how far you can fly.”

ADVOKAT AGNETA GUSTAFSSON

Läs mer