torsdag 13 augusti

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven B

12 februari, 2020

Artikel. Vad är besittning?
Att du har egendom i din besittning innebär att du faktiskt innehar egendomen och kan förfoga över den. Inom juridiken brukar man tala om att du har omedelbar kontroll över till exempel bilen som du använder och har nycklarna till. Om flera personer har nycklar till bilen har de sambesittning till bilen. Begreppet besittning har stor betydelse för att till exempel fastställa vem som är ägare till en bil vid konkurs eller Kronofogdens utmätning av bilen för att reglera skulder.
Det är inte bara saker som kan vara föremål för besittning, utan även nyttjanderätter som besittning till mark (bostadsarrende) eller besittning till lägenhet (hyra).

Vad är besittningsskydd till bostadslägenhet?
Reglerna om hyra av lägenhet finns i 12 kap. jordabalken, även kallad hyreslagen, vilken omfattar både lokaler och bostadslägenheter. I hyreslagen finns regler om hyra av lägenhet, såsom vilka skyldigheter och rättigheter hyresgästen och hyresvärden har, exempelvis hur länge du har rätt att hyra din lägenhet samt under vilka förutsättningar din hyresvärd har rätt att säga upp ditt hyresavtal. Nedan kommer jag enbart beröra besittningsskydd till bostadslägenhet.
Även om hyresvärden säger upp hyresavtalet till upphörande, kan du i vissa fall ha rätt att bo kvar med stöd av det så kallade besittningsskyddet, det vill säga skyddsregler till förmån för dig som hyresgäst. Besittningsskydd innebär att du har rätt att få ditt bostadshyresavtal förlängt trots att avtalet har sagts upp av din hyresvärd.
I vissa fall saknar hyresgästen besittningsskydd. Det gäller till exempel om du hyr en lägenhet i andra hand kortare tid än två år eller om du endast hyr ett möblerat rum eller en lägenhet för fritidsändamål och hyresförhållandet upphör innan det varat mer än nio månader i följd. I sammanhanget kan noteras att andrahandshyresgäster endast har besittningsskydd gentemot förstahandshyresgästen. Om förstahandshyresgästen blir uppsagd från sin lägenhet måste andrahandshyresgästen flytta eftersom besittningsskyddet är beroende av förstahandshyresgästens besittning till lägenheten.
Besittningsskyddet gäller normalt inte heller om hyresförhållandet sägs upp i förtid på grund av att hyresrätten är förverkad. Hyresrätten kan förverkas till exempel om hyresgästen dröjer med att betala hyran under viss tid, överlåter hyresrätten utan samtycke, gör sig skyldig till särskilt allvarliga störningar i boendet eller annars vanvårdar lägenheten.
Även om besittningsskyddet gäller kan det brytas i vissa fall. Det kan till exempel bli fallet om lägenheten inte längre ska användas som bostad, om det ska genomföras en omfattande renovering och du som hyresgäst inte kan bo kvar utan hinder för renoveringen eller om huset ska rivas. I ovan angivna fall förlorar hyresgästen besittningsskyddet.
Vad händer vid tvist om besittningsskyddet? Om hyresvärden säger upp ditt hyresavtal och meddelar att du ska flytta kan det uppstå en hyrestvist om du anser att du har rätt att bo kvar i lägenheten. I sådana fall ska hyresvärden hänskjuta tvisten till hyresnämnden inom en månad från hyrestidens utgång. I annat fall är uppsägningen utan verkan. Om hyresvärden hänskjutit tvisten till hyresnämnden inom rätt tid kommer hyresnämnden avgöra om du har rätt att bo kvar.
Kan jag avsäga mig besittningsskyddet? Det förekommer att husägare och de som hyr ut sin lägenhet kräver att hyresgästen avsäger sig besittningsskyddet vid avtalsskrivandet. För att kunna avtala bort besittningsskyddet krävs det att hyresgästen och hyresvärden avtalat om avstående från besittningsrätten i ett separat dokument skilt från hyreskontraktet. I vissa fall krävs även godkännande från hyresnämnden.
Ett exempel på vikten av att känna till reglerna är en tvist som handlade om hyresgästen hade besittningsrätt eller inte. Hyresgästen hade bott i lägenheten i fem år och vid kontraktsskrivning hade hyresgästen och hyresvärden i hyresavtalet träffat överenskommelse där hyresgästen frånsade sig sin besittningsrätt. Svea hovrätt fastslog att villkoret inte tillkommit på rätt sätt då formkraven i 12 kap. 45 a § jordabalken inte iakttagits. Hyresgästen ansågs därför, trots avsägelse av besittningsskyddet i hyresavtalet, ha besittningsrätt till lägenheten och därmed rätt att bo kvar.
Avslutningsvis kan noteras att ovan har jag enbart skrivit om bostadshyresgästers besittningsskydd, men även bostadsarrendatorer har ett starkt besittningsskydd, dock enligt andra regler i jordabalken.

Vad är benådning?
Benådning är när en person av regeringen får nåd, det vill säga helt eller delvis befrias från ådömt straff. Regeringen får i undantagsfall enligt en av våra grundlagar, 12 kap. 9 § regeringsformen, befria någon eller mildra dennes brottspåföljd. Regeringen omprövar inte skuldfrågan utan bara påföljden, till exempel hur långt ett fängelsestraff ska vara. Nåd är ingen rätt utan regeringen beslutar i varje enskilt fall.
När kan en dömd person få nåd? Det kan röra sig om att konsekvenserna i ett visst fall framstår som orimliga när straffet ska verkställas eller när fängelsestraffet avtjänats ett antal år. Ett exempel på benådning är en kvinna som var dömd för grovt bedrägeri till fängelse. Tio år senare var kvinnan 74 år och led av flertalet allvarliga sjukdomar, men av någon anledning hade fängelsestraffet inte verkställts. Den hjärtsjuka kvinnan ingav med hjälp av sina barn en nådeansökan till regeringen samt benådades tre veckor efter att fängelsevistelsen påbörjats.

Jag avslutar med ett citat från Moder Teresa. ”Vänliga ord är små och enkla att säga, men de ekar i oändlighet.”

ADVOKAT AGNETA GUSTAFSSON

Läs mer