lördag 4 april

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven Ö

15 januari, 2020

Artikel. Vad är öppet köp?
Öppet köp innebär vanligtvis att du inom viss tid kan lämna igen en vara du köpt och få tillbaka det du betalat. Många, men inte alla, butiker erbjuder villkor om så kallat öppet köp.
Det är viktigt att komma ihåg att öppet köp inte är något du alltid har rätt till. Öppet köp regleras inte i lag, utan är ett av butiken frivilligt erbjudande. Butiken kan därför fritt bestämma vilka villkor som ska gälla, till exempel hur många dagar du har öppet köp och om det krävs kvitto. Fråga därför före ditt köp om butiken tillämpar öppet köp och vilka regler som gäller i den specifika butiken.

Vad är överförsäkra?
Att överförsäkra innebär att du försäkrar din egendom till ett högre värde än vad det skulle kosta att köpa likvärdig egendom vid ett försäkringsfall. Är din egendom överförsäkrad betalar du en högre premie för din egendom, än vad du hade gjort om egendomen var försäkrad till det faktiska värdet på egendomen.
Om inte annat framgår av ditt försäkringsavtal, betalas vid försäkring av viss egendom ersättning för själva värdet av egendomen som skadats eller förlorats. Värdet ska motsvara återanskaffningspriset omedelbart före försäkringsfallet med avdrag för ålder och bruk. Om återanskaffning inte kan ske, men reparation kan ske på ett godtagbart sätt, ersätts som regel i stället reparationskostnaden. Om din egendom skadas får du inte få ut mer än vad egendomen är värd, vilket innebär att det kan vara onödigt att överförsäkra en vara.
Däremot är det viktigt att din egendom inte är underförsäkrad. Om egendomen är underförsäkrad kan vid förlust av egendom ersättningen från försäkringen sättas ned. Om du är osäker på värdet av din egendom och vad din försäkring täcker bör du kontakta ditt försäkringsbolag.

Vad är överborgen?
När någon ställer borgen för din skuld innebär det normalt att en eller flera personer delar betalningsansvaret för skulden om du inte kan betala. Personen eller personerna som tar ansvar för att du betalar skulden kallas för borgensman eller borgensmän.
Överborgen innebär att någon, juridisk- eller fysisk person, går i god för att borgensmannen betalar skulden till borgenären, till exempel banken. Överborgen kallas även för efterborgen.
Överborgen skapar dubbel trygghet för banken som lånar ut pengar till dig. Först borgar borgensmannen för din skuld till banken och dessutom överborgar någon för att säkerställa att borgensmannen kan betala skulden.

Vad är överlåtelseförklaring?
När du till exempel säljer din fastighet måste ett skriftligt köpeavtal upprättas, som du och köparen ska underteckna, där säljarens underskrift ska vara bevittnad för att lagfart ska erhållas. Köpeavtalet ska innehålla uppgift om köpare, säljare, köpeskilling, vilken fastighet du säljer och en överlåtelseförklaring. Om avtalet inte uppfyller formföreskrifterna är det ogiltigt.
En överlåtelseförklaring ska innehålla uttryck såsom att säljaren avyttrar, försäljer eller i gåva ger fastigheten till köparen. Det viktigt är att det tydligt framgår att fastigheten överlåts till köparen.

Vad är övergrepp i rättssak?
Den som genom våld, hot om våld eller på annat sätt angriper dig för att du anmält ett brott, fört talan eller vittnat i domstol gör sig skyldig till övergrepp i rättssak. Detsamma gäller om någon försöker hindra dig att anmäla eller vittna.
Ett exempel från verkligheten på övergrepp i rättssak är följande. En kvinna hade anmält en taxichaufför för våldtäkt. Taxichauffören hotade senare kvinnan att om hon inte tog tillbaka anmälan mot honom skulle hennes barn skadas. Taxichauffören dömdes av Malmö tingsrätt för övergrepp i rättssak och att betala skadestånd till kvinnan.

Vad är överklagan?
I de flesta fall när en domstol eller myndighet dömer eller fattar beslut i ett mål eller ärende kan domen eller beslutet överklagas om du inte är nöjd med avgörandet.
En överklagan är en anmälan till en högre instans om att behandla målet eller ärendet igen. Överklagan kan, beroende på vilken fråga som avgjorts, till exempel gälla om avgörandet i sig var materiellt korrekt eller hur processen fram till avgörandet formellt har gått till, till exempel om någon beslutsfattare var jävig. Överklaganderätten möjliggör för högre instans att kontrollera om underinstansen följt regelverket och, om så inte skulle vara fallet, att vidta rättelse. Överklagandet måste göras inom viss tid, ofta tre veckor från beslutet.
Alla kan inte överklaga ett beslut. I domstol har normalt parterna i målet klagorätt när domen har gått någon emot. Till exempel kan den som dömts för ett brott överklaga domen med yrkande om lägre straff. Vissa beslut av kommunen kan var och en av invånarna i kommunen överklaga. Förvaltningsbeslut av kommun eller myndighet där enskild påverkas av beslutet kan som huvudregel överklagas av den som beslutet angår, om beslutet har gått hen emot. Beroende på vad beslutet gäller kan kretsen av personer som berörs av beslutet och därmed kan överklaga vara stor. Till exempel kan grannar ha rätt att överklaga ett bygglov som du har fått för din bostad eller ett tillstånd till en ny fabrik som påverkar miljön.
Även om du har rätt att överklaga bör du komma ihåg att det är en skillnad på att ha rätt och att få rätt, som beror på hur domstolen värderar dina bevis och bedömer rättsfrågan.

ADVOKAT AGNETA GUSTAFSSON

Läs mer