tisdag 7 juli

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven Ä

2 januari, 2020

Artikel. Vad är äktenskap?
Eva och Adam har varit förlovade under några år och ska nu gifta sig. Det mesta av bröllopsfestligheterna är planerade och nu funderar de hur de ska göra för att gifta sig så att det håller rättsligt.
Den juridiska termen för att vara gift är äktenskap och reglerna därom finns i äktenskapsbalken. I Sverige kan ett äktenskap ingås av två personer genom vigsel, i närvaro av släktingar eller andra vittnen. Vigsel kan ske såväl borgerligt som i kyrkan. Behörig att vara vigselförrättare är präst eller annan befattningshavare i ett trossamfund eller en person som länsstyrelsen har förordnat.
För att äktenskap ska föreligga krävs att de två som ingår äktenskap är närvarande, att personerna var för sig ska ge sitt samtycke till äktenskapet och att vigselförrättaren förklarar dem som makar. När detta är genomfört är de gifta och vigselförrättaren ska lämna bevis om äktenskapet till makarna och underrätta Skatteverket.
Om de gifter sig i kyrkan ringer kyrkklockorna och Eva och Adam går ut som gifta. De har förändrat sin civilrättsliga status från ogift till gift, vilket medför såväl ekonomiska som juridiska konsekvenser.

Vad är äktenskapshinder?
Innan ett äktenskap ingås görs en hindersprövning av Skatteverket. Hindersprövning görs på begäran av de två som vill ingå äktenskap. Vid hindersprövning granskas om det föreligger något legalt hinder för att ingå äktenskap.
De hinder som kan föreligga är till exempel att någon är under 18 år, att personerna som vill ingå äktenskap är föräldrar, barn eller syskon till varandra, eller att någon av personerna som vill ingå äktenskap redan är gift eller registrerad partner till någon annan. I övrigt är det fritt fram att gifta sig med vem helst du vill, dock under förutsättning att den andra parten också vill gifta sig.
Eftersom det inte föreligger några äktenskapshinder för Eva och Adam får de sin ansökan beviljad av Skatteverket.

Vad är äktenskapsförord?
Eva och Adam funderar på vad det innebär juridiskt och ekonomiskt att gifta sig.
När två personer ingått äktenskap omfattas de av äktenskapsbalkens bestämmelser om egendom. Enligt äktenskapsbalken är makarnas alla tillgångar giftorättsgods, om det inte är enskild egendom.
Genom ett äktenskapsförord kan makarna bestämma att viss egendom som är giftorättsgods ska vara enskild egendom och därmed inte ingå i en framtida bodelning. Äktenskapsförordet ska vara skriftligt, daterat och undertecknat av båda makarna. Vidare ska det registrerats hos Skatteverket.
Många personer som ska gifta sig eller redan är gifta väljer att upprätta ett äktenskapsförord. Eva och Adam väljer att upprätta äktenskapsförord avseende Adams släktgård och Evas aktier i hennes företag, som därmed blir enskild egendom.
Varje år ingås ca 50 000 äktenskap i Sverige och det registreras drygt 110 000 äktenskapsförord hos Skatteverket.

Vad är äktenskapsskillnad?
I Sverige skiljer sig drygt 20 000 makar per år. Efter sju svåra år bestämmer sig makarna Eva och Adam för att skilja sig. Men hur gör de för att skilja sig?
Ett äktenskap upplöses juridiskt sett genom att domstol beslutar om äktenskapsskillnad. Om båda makarna vill skilja sig kan makarna skilja sig direkt, förutsatt att ingen av makarna begär betänketid eller att någon av makarna har barn under 16 år, som de varaktigt bor tillsammans med för då krävs betänketid. Om bara den ena maken vill skiljas krävs också betänketid, innan domstolen kan besluta om äktenskapsskillnad. Eftersom både Adam och Eva vill skilja sig och inte har barn kan tingsrätten direkt besluta om äktenskapsskillnad.
När äktenskapet upplöses ska en bodelning ske av makarnas tillgångar, som delas lika efter avdrag för skulder. Allt giftorättsgods räknas in och värderas, det vill säga bil och bostad, bohag, båt, bankmedel med mera. Makarna får hälften var av det sammanlagda värdet efter att skulderna avräknats. Egendom som är enskild egendom enligt äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev ingår inte i bodelningen.
I Eva och Adams fall är Adams släktgård och aktierna i Evas företag enskild egendom, som inte ingår i deras bodelning. I övrigt delas deras tillgångar lika efter avdrag för skulderna. Eva och Adam läser på om bodelning på www.domstol.se och bodelar därefter i bästa samförstånd.

Vad är ägarlägenhet?
Adam funderar efter skilsmässan på att köpa en ägarlägenhet, men har inte riktigt förstått vad det är för skillnad på en ägarlägenhet och en bostadsrätt.
Ägarlägenheter är en relativt ny boendeform. År 2009 infördes i Sverige möjligheten att bilda tredimensionella fastigheter. Det kan till exempel vara garage under jord eller bostadslägenheter som är egna fastigheter. För ägarlägenheter gäller reglerna i Jordabalken med samma regler som för andra fastigheter. Du kan till exempel pantsätta, belåna och överlåta ägarlägenheten. Sammanfattningsvis innebär ägarlägenhet att du äger din egen fastighet i ett flerbostadshus.
En bostadsrätt är en andel i en ekonomisk förening. Föreningen äger fastigheten där lägenheten är belägen och bostadsrättsinnehavaren äger en viss andel i föreningen, som ger rätt att nyttja en viss lägenhet. För en bostadsrätt gäller reglerna i föreningens stadgar och bostadsrättslagen. Jag har tidigare skrivit en krönika Om bostadsrättsföreningens organisation i Bil & Bostad 2018-08-15, som du finner på www.nywa.nu/bil-bostad.
Jag avslutar med ett citat om vikten av att låta år 2020 bli ett år av vänlighet från Mahatma Gandhi. ”De vänliga ord som sägs i dag, kan bära frukt i morgon.”

ADVOKAT AGNETA GUSTAFSSON

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska ord på bokstaven K

Artikel. Vad är kroppsvisitation?
En kroppsvisitation är en undersökning av dina kläder och annat som du bär på dig eller andra föremål som du har med dig och direkt kan förfoga över. Som exempel på andra föremål kan nämnas plånbok, fodral, paket, kassar, väskor och barnvagn. För att du ska ha med dig ett föremål krävs att du har egendomen under din fysiska kontroll. Om du har ställt ifrån dig en väska får den undersökas, förutsatt att du kan pekas ut som bärare av väskan. Det är med andra ord inte tillåtet att undersöka en väska med stöd av reglerna om kroppsvisitation om det inte står klart vem som äger eller är bärare av väskan. I sådana fall rör det sig snarare om en husrannsakan, vilket förenklat innebär en undersökning av utrymmen och kräver stöd i lag.
Enligt svensk grundlag är du skyddad mot tvångsmedel från staten, såsom kroppsvisitation, om det inte har stöd i lag. Nedan beskriver jag några lagar som av olika anledningar ger staten rätt att kroppsvisitera dig eller annan.
Enligt rättegångsbalken får kroppsvisitation göras mot en person som är skäligen misstänkt för ett brott som kan leda till fängelsestraff för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att få reda på omständigheter som kan vara av betydelse för brottsutredningen. Bedömningen när en person är skäligen misstänkt avgörs från fall till fall. Ett krav är dock att det ska röra sig om en faktabaserad misstanke och inte rena spekulationer. Det räcker med andra ord inte att en person enbart uppträder nervöst eller inte vill svara på frågor från en polis för att en kroppsvisitation ska få genomföras. I särskilda undantagsfall kan personer som inte är misstänkta för brott kroppsvisiteras enligt rättegångsbalken.
Enligt polislagen kan polisman, ordningsvakt och skyddsvakt i vissa fall kroppsvisitera person som grips eller frihetsberövas. Kroppsvisitation kan ske av den som häktats eller anhållits, om det inte är uppenbart onödigt, för att söka efter föremål som personen inte får inneha. Vidare kan anställda vid Tullen eller Kustbevakningen vid brottsmisstanke eller vid in- eller utresa till respektive från Sverige kroppsvisitera person enligt lag om straff för smuggling. Om det vid en rättegång kan misstänkas föreligga en hotbild kan domare besluta om kroppsvisitation vid säkerhetskontrollen där in- och utpassering till domstolen sker. Enligt lagen om skydd för samhällsviktiga anläggningar som är skyddsobjekt, till exempel vissa byggnader, områden, fartyg eller luftfartyg, kan den som vill ha tillträde till ett skyddsobjekt kroppsvisiteras. Enligt ordningslagen, som innehåller föreskrifter om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, får polis kroppsvisitera dig i syfte att söka efter sprit, vin, starköl eller andra alkoholdrycker.