onsdag 29 januari
Ny trend: partyspel med hus- och flyttema

Ny trend: partyspel med hus- och flyttema

18 december, 2019

Artikel. Om man vill testa livet som flyttarbetare, inreda bostäder tillsammans med vänner eller sabotera gräsmattor så finns det mycket att göra i spelvärlden just nu.

Couch co-op kallas de på engelska, ungefär ”soffsamarbete” på svenska; en typ av spel som spelas tillsammans med andra och som går ut på att man hjälps åt. Samarbetsinriktade partyspel har fått ett uppsving de senaste åren, med Overcooked, som först släpptes 2016, som ett av de mest populära spelen i genren. I detta spel gäller det att laga mat och utföra kökssysslor allt medan den knappa tiden rinner ut och diverse knasigheter sätter käppar i hjulet.
Just nu ser vi en trend med humoristiskt inriktade spel som har hemmet i fokus eller som handlar om att flytta. Inte helt osannolikt är att några av dem inspirerats av Overcooked. Flera är couch co-op-partyspel, men här finns också spel för en spelare och så kallade sandlådespel där man rör sig mer eller mindre fritt i en öppen värld.
Racingtitlar och fordonssimulatorer kommer det en stadig ström av, men hus- och hem-spel har varit ovanligare. Kul att det nu kommer fler sådana spel, tycker Bil & Bostad.

Aktuella och kommande partyspel med hus- och flyttema: Moving Out, Tools Up, Radical Relocation, Totally Reliable Delivery Service och Mowin’ & Throwin’.

PETER ÖBERG

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven A

Artikel. Vad är arrende?
Arrende är den juridiska termen för upplåtelse av jord som någon får nyttja i utbyte mot vederlag (ersättning) till jordägaren. Reglerna om arrende finns i jordabalken och är till stor del tvingande till förmån för arrendatorn. Arrendeavtal ska normalt vara skriftliga. Den som nyttjar jorden kallas för arrendator.
Vad är skillnaden mellan arrende och hyra? Generellt kan man säga att hyra avser nyttjande av byggnad eller annat och arrende avser nyttjande av jord.
Arrende är en total nyttjanderätt där arrendatorn har egen besittning till det upplåtna området. Det finns olika typer av arrenden – jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende, lägenhetsarrende – vilka alla avser nyttjande av jord. Vidare brukar rätten att jaga på viss mark eller rätt att fiska i visst vatten ofta kallas jaktarrende respektive fiskearrende, fast det inte är en total egen besittning till området.
Jordbruksarrende föreligger när jord upplåts till jordbruk. Till exempel kan en bonde arrendera mark som betesmark för kor eller för att odla havre. En förutsättning för ett jordbruksarrende är att jorden används i näringsverksamhet. Om till exempel bostadshus med mindre trädgård upplåts är det hyra, men är det kommersiell trädgårdsodling med växthus är det huvudsakliga ändamålet med upplåtelsen jordbruk och det är ett jordbruksarrende.
Bostadsarrende föreligger när arrendatorn enligt avtalet har rätt att på arrendestället uppföra eller bibehålla bostadshus och upplåtelsens huvudsakliga syfte är att bereda bostad åt arrendatorn och dennes familj. Det finns cirka 90 000 bostadsarrendetomter, varvid många tillkom i början av 1900-talet för upplåtelse av mark för fritidshus. Omfattar avtalet både bostadshus och mark är det normalt ett hyresavtal, som har helt andra regler än arrende.
Anläggningsarrende föreligger när jord upplåts för annat ändamål än jordbruk och arrendatorn enligt avtalet har rätt att på arrendestället uppföra eller bibehålla byggnad för näringsverksamhet. Exempel på anläggningsarrende är bensinstation, fabrik eller vindkraftverk, där marken upplåts till arrendatorn i syfte att denne ska bedriva näringsverksamhet.
Lägenhetsarrende föreligger när jord upplåtes för annat ändamål än jordbruk, bostadsarrende eller anläggningsarrende. Exempel på lägenhetsarrende är parkeringsplats utomhus, upplagsplats eller båtplats.
Fiskearrende innebär att fiskerätt upplåts mot ersättning. Vidare krävs att ändamålet med fiskerätten är yrkesfiske eller annat fiske som är av väsentlig betydelse för arrendatorns försörjning.
Jaktarrende är en upplåtelse av mark för jakträtt mot ersättning. Fastighetsägaren har jakträtten på den mark som hör till fastigheten och kan upplåta jaktarrende till en arrendator. I jakträtten ingår som huvudregel även rätt att tillgodogöra sig vilt som omhändertas, påträffas dött eller dödas i något annat sammanhang än vid jakt.
Detta gäller dock inte utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter såsom till exempel björn, varg, järv, lo, myskoxe, fjällräv, utter, valar, fiskgjuse, bivråk, tornuggla, hökuggla, berguv, fjälluggla, lappuggla, slaguggla, rördrom, lunnefågel, salskrake, svarthalsad dopping, skärfläcka, gråspett, vitryggig hackspett, mellanspett, kungsfiskare, blåkråka, härfågel, sommargylling, fjällgås, skräntärna, svarttärna, storkar, örnar, glador, falkar och kärrhökar som, om de påträffas döda, tillfaller staten.