söndag 31 maj

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven Å

18 december, 2019

Artikel. Vad är ångerrätt?
Ibland händer det att vi köper något och sedan ångrar oss, inte minst när det blivit så enkelt att beställa varor, till exempel kläder, på internet. I vissa speciella fall kan du som konsument ha rätt att ångra ett avtal du ingått, så kallad ångerrätt.
Regler om ångerrätt finns i den sså kallde distansavtalslagen, som är tvingande till fördel för konsumenten. Att lagen är tvingande innebär att det går att avtala om villkor som är bättre för konsumenten än vad lagen anger, men inte sämre.
Om du har ångerrätt eller inte beror på hur och var avtalet träffats. Ångerrätt kan du ha vid så kallade distansavtal, det vill säga avtal som ingås efter telefonförsäljning, vid köp på internet, eller om avtalet ingåtts utanför säljarens affärslokal, till exempel då ett företag tillfälligt står och säljer något på en galleria, mässa eller marknad.
Du har normalt inte ångerrätt när du handlar i en butik. Ångerrätt gäller inte heller för alla typer av varor och tjänster. Du har till exempel inte ångerrätt vid köp av specialtillverkade eller personliga varor, flygbiljetter, hotellnätter eller mat. Ångerrätt gäller normalt inte heller när du köper digitalt innehåll, till exempel appar och musik, som du får tillgång till genom nedladdning eller streaming.
Ångerrätt förväxlas ibland med öppet köp. Öppet köp innebär att butiken vid sin försäljning av varan givit dig rätt att lämna tillbaka varan under vissa förutsättningar. Till skillnad från ångerrätt finns det ingen lag som ger dig rätt till öppet köp. Det är butiken som bestämmer om den vill ge dig öppet köp och vilka villkor som i så fall ska gälla.
Om du vill ångra ditt avtal ska du skyndsamt meddela företaget att du ångrat dig. Ångerrätten gäller vanligtvis i 14 dagar från det att du fått en vara eller i vissa fall från det att du ingått avtalet, så kallad ångerfrist.
Företag har skyldighet att på förhand informera om ångerrätt, frister och hur du går tillväga för att ångra ditt avtal. Det kan vara bra att komma ihåg att du kan behöva stå för vissa kostnader, till exempel returfrakt, om du ångrar ditt distansavtal. I Bil & Bostad 2018-10-10 finns en krönika om skriftligt avtal vid telefonförsäljning, vilken du finner på www.bilobostad.se eller www.nywa.nu.
På www.hallakonsument.se kan du läsa mer om ångerrätt och andra regler som gäller till förmån för dig som konsument.

Vad är årsbokslut och årsredovisning?
Vid räkenskapsårets utgång måste alla företag som bedriver näringsverksamhet, oavsett företagsform eller storlek, avsluta bokföringen genom att göra ett bokslut genom ett årsbokslut eller en årsredovisning.
Årsbokslut består av en balansräkning och en resultaträkning. Av balansräkningen framgår hur företaget mår, det vill säga uppgifter om dess tillgångar, skulder och eget kapital. Av resultaträkningen framgår hur företaget går, det vill säga dess intäkter, kostnader och resultat, med andra ord om företaget genererar vinst eller förlust.
Årsredovisningen innehåller, utöver balans- och resultaträkning, även förvaltningsberättelse, revisionsberättelsen samt noter med tilläggsupplysningar, till exempel hur tillgångar värderats. I årsredovisningen för större företag ska det även ingå en kassaflödesanalys. Årsredovisningen ska inges till Bolagsverket, varvid den blir offentlig.

Vad är en åklagare?
En åklagare är en av staten anställd jurist som arbetar med att utreda och lagföra brott. För att kunna bli åklagare måste du ha juristexamen samt vara tingsmeriterad svensk medborgare. En åklagare utreder tillsammans med polisen misstänkta brott samt fattar beslut om åtal ska väckas med flera beslut under förundersökningen.

Vad är åtal?
Åtal är när åklagaren hos tingsrätten skriftligen ansöker om stämning mot den som åklagaren anser ska dömas för ett brott. Åklagaren ska bevisa att den tilltalade har gjort sig skyldig till brottet.

Vad är årsstämma?
Årsstämma är ett möte som ska hållas av aktiebolag och föreningar varje verksamhetsår. Årsstämma är bolagets, eller föreningens, högsta beslutande organ, varvid aktieägarna respektive föreningsmedlemmarna beslutar i viktiga grundläggande frågor. Vid årsstämman väljs styrelse, fattas beslut om till exempel fastställelse av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsstämman kallas också ordinarie bolagsstämma för aktiebolag respektive ordinarie föreningsstämma för ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och övriga föreningar. Utöver årsstämman kan det hållas extrastämma och fortsatt stämma.

Vad är återtagandeförbehåll?
Om du köper något på kredit och säljaren därmed förbehåller sig rätten att kunna ta tillbaka varan om du inte betalar i tid, har ni avtalat om ett återtagandeförbehåll. Enligt konsumentkreditlagen ska ett återtagandeförbehåll göras i samband med köpet. Det innebär att säljaren inte i efterhand kan notera ett återtagandeförbehåll i sin faktura.
Det går endast att använda återtagandeförbehåll för vissa typer av varor. Om varan är en konsumtionsvara, till exempel bröd, ingår i en större produkt, till exempel hårddisk, ska säljas vidare eller infogas, till exempel i en bil eller bostad, gäller inte ett återtagandeförbehåll.

Jag avslutar med ett citat från Benjamin Franklin. ”Välsignad vare den konsument som inte förväntar sig någonting av en produkt, ty han skola inte bli besviken.”

AGNETA GUSTAFSSON

Läs mer