lördag 6 juni

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp som uttalas med X

6 november, 2019

Artikel. I avsaknad av juridiska begrepp på bokstaven X tar vi upp några ord som uttalas med X.

Vad är excess?
I vardagligt tal innebär excess övermått, överdrift och utsvävning. Som juridisk term betyder excess överskridande av tillåtet mått.
Excess är en grund för ansvarsfrihet vid brott när personen som begick brottet svårligen kunde besinna sig. Till exempel om en person har befunnit sig i en verklig nödvärnssituation och använt mer våld än vad som var nödvändigt. I ett sådant fall kan domstolen finna att personen ändå inte ska dömas för brottet med påföljd såsom fängelse eller böter.
Vid bedömningen av om gärningspersonen svårligen kunde besinna sig beaktas farans art och den tid som hen haft till sitt förfogande för övervägande vad en adekvat handling är. Det går inte att begära lika mycket av en person som i en akut fara för någons liv varit tvungen att fatta beslut snabbt, som av en person som kunnat överväga handlingsalternativen i lugn och ro. Med anledning härav finns det i 24 kap. brottsbalken regler om ansvarsfrihet i vissa speciella situationer.

Vad är ex officio?
Ex officio är ett juridiskt begrepp som kan översättas till på ämbetets vägnar eller på eget initiativ. Ex officio innebär alltså att en myndighet eller en domstol på eget initiativ, utan att någon har begärt det, vidtar en åtgärd. Till exempel kan en myndighet ex officio rätta ett uppenbart skrivfel.
En domstol behöver som huvudregel inte pröva om den är behörig att uppta en tvist. Istället gäller att svaranden måste invända mot domstolens behörighet om hen anser att domstolen inte är behörig att pröva tvisten i fråga. Däremot ska domstolen ex officio pröva om något av de obligatoriska undantagen för domstolens behörighet är tillämpligt, till exempel att tvisten ska prövas av någon annan myndighet eller domstolen där fastigheten är belägen.

Vad är exekutionstitel?
Exekutionstitel är en dom eller beslut om att någon är förpliktigad att göra något, till exempel betala en skuld eller ta bort egendom från annans fastighet.

Vad är exekution?
När du har en exekutionstitel från domstolen kan du vända dig till Kronofogden och begära exekution (verkställighet), det vill säga ett faktiskt utförande av beslutet. Om du har en dom på att gäldenären är skyldig dig 50 000 kr (en exekutionstitel) kan du begära exekution (verkställighet) av domen hos Kronofogden. Verkställigheten kan till exempel innebära att Kronofogden utmäter (tar) egendom från gäldenären och sedan säljer egendomen för att betala skulden till dig.
Vill du läsa mer om verkställighet av exekutionstitlar har jag skrivit om utmätning i artikeln Om juridiska begrepp på bokstaven U i Bil & Bostad 2019-10- 09, vilken du finner på www.nywa.nu och på www.bilobostad.se. Vidare har Kronofogden bra information på www.kronofogden.se.

Vad innebär exekutiv auktion?
När Kronofogden har utmätt egendom kan egendomen, till exempel bilen eller fastigheten, säljas på en exekutiv auktion. Syftet med den exekutiva auktionen är att omvandla gäldenärens egendom till pengar för att betala gäldenärens skulder, till exempel din fordran om 50 000 kr.
Exekutiva auktioner är offentliga. Fastigheter säljs genom exekutiv auktion i Kronofogdens lokaler. För lösöre håller Kronofogden nätauktioner på Auktionstorget auktion.kronofogden.se där du kan lämna bud på tavlor, smycken, bilar, båtar med mera.

Vad är expropriation?
Äganderätten är en mycket stark rättighet som ger dig en rad rättigheter. De flesta känner sig trygga när de innehar en fastighet med äganderätt. Fastigheten är din och ingen kan ta den ifrån dig. Det finns dock möjlighet för stat eller kommun att genom tvång överta din äganderätt till fastigheten. Inom juridiken kallas det för expropriation och innebär statens ianspråktagande av enskilds egendom.
Vanligtvis innebär expropriation att äganderätten till hela fastigheten övergår, men expropriation kan även avse en del av fastigheten, varvid fastigheten avstyckas och du får behålla en del av fastigheten.
Normalt prövas expropriationsfrågor av den lokala lantmäterimyndigheten eller av länsstyrelsen. Ägaren vars fastighet blir exproprierad får en intrångsersättning, vilken som huvudregel ska motsvara fastighetens marknadsvärde.
Det är stränga krav för att expropriation ska beviljas eftersom det innebär ett intrång i äganderätten. Expropriation ska tillgodose angelägna allmänna intressen och ske för ett berättigat ändamål såsom kommuns behov av tätbebyggelse, allmänt behov av transport eller kommunikation, allmänt behov av el och vatten eller för att upprätta skydds- eller säkerhetsområde. Vidare måste expropriationen vara proportionerlig, det vill säga att fördelarna överväger olägenheterna av expropriationen.
Jag avslutar med ett citat av William Morris: ”Ha inget i ditt hus som du inte vet kommer vara användbart eller som du tycker är vackert.”

AGNETA GUSTAFSSON

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven I

Artikel. Vad är immateriella rättigheter?
Immateriella rättigheter är en rätt att nyttja sådant som inte är materiella ting. Immateriella rättigheter kan vara upphovsrätt till ett litterärt eller musikaliskt verk, till exempel en bok eller låttext, ensamrätt till varumärke, till exempel IKEA, eller mönsterrätt till skydd för särpräglat mönster som formen på en stol eller en mobiltelefon, samt patentet till teknisk uppfinning såsom en glödlampa eller dynamit som Alfred Nobel fick patent på 1867.
Patent innebär en ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja en uppfinning. För att en uppfinning ska få patent krävs att uppfinningen kan tillgodogöras industriellt, ha en teknisk karaktär eller utgöra en teknisk lösning på ett problem. Uppfinningen ska vara reproducerbar, det vill säga ge samma resultat varje gång den används. Patent beviljas efter ansökan om registrering till Patent- och registreringsverket (PRV).
Logotyper och andra former av tecken som har särskiljningsförmåga kan ge ensamrätt genom registrering som varumärke. Varumärket kan bestå av ord, figurer, bokstäver, siffror, ljud – till exempel glassbilens melodislinga – eller formen på en vara. Särskiljningsförmåga innebär att det ska gå att skilja en vara från andra varor som säljs, till exempel varumärket Coca-Cola kan särskiljas från varumärket på läskedrycken Pepsi Max.
De flesta produkter har även utformats, designats, för att få ett visst utseende, ett mönster. Formgivaren kan få ensamrätt till ny och särpräglad design genom så kallat mönsterskydd, vilket sker enligt mönsterskyddslagen. Exempel på skyddad design är det formgivna gelégodiset i form av en dödskalle som skapades 1992 av familjen Lindström.
Även konstnärliga och litterära uttryck i form av musik, skönlitteratur, teater eller konst skyddas av ensamrätt genom att den som har skapat verket får upphovsrätt till detsamma, även kallat copyright. Till skillnad från andra immateriella rättigheter, där ensamrätten ofta uppstår genom registrering hos Patent- och registreringsverket, uppkommer upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk automatiskt när verk som har en viss originalitet, verkshöjd, har skapats. Upphovsrätten gäller normalt 70 år efter upphovsmannens bortgång. Exempel på ett verk som har verkshöjd är stringhyllan, vars utformning Högsta domstolen 1962 bedömde vara tillräckligt originell för att omfattas av upphovsrätt.
De immateriella rättigheterna skyddar rättighetsinnehavarens ekonomiska rätt, ideella rätt samt ensamrätt att bestämma över vem som får förfoga över verket eller uppfinningen. Att utnyttja en immateriell tillgång i strid med rättighetsinnehavarens ensamrätt, till exempel piratkopiering av kläder, film eller musik, är straffbart och kan leda till skadestånd, böter eller fängelse.
Samhället har intresse av att personer och företag kan skydda sina immateriella tillgångar genom immateriell rätt till uppfinningar, design, musik eller konst. Till exempel står musikindustrin för en betydande del av Sveriges export. Enbart de upphovsrättsliga intäkterna från musik uppgick år 2010 till totalt 1239 miljarder kr.
Avslutningsvis bör Designhögskolan i Umeå, som rankats som en av världens bästa industridesignutbildningar, nämnas på temat skapande av immateriella rättigheter till nytta för oss alla.