lördag 6 juni

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven V

23 oktober, 2019

Artikel. Vad innebär vittnesplikt?
I Sverige gäller en allmän vittnesplikt. Det innebär att det finns en lagreglerad skyldighet att inställa sig vid domstol för att avlägga vittnesed och vittnesmål, det vill säga berätta vad du vet i en viss fråga.
Vittnesplikten gäller både i tvistemål (i tvister mellan enskilda) och i brottmål när åklagaren eller den misstänkta och dennas försvarare anser att det behövs vittnesuppgifter.
Det finns vissa undantag från den allmänna vittnesplikten. Är du part, det vill säga en fysisk eller juridisk person som har ett rättsligt erkänt intresse i målet, så kallad sakägare, har du ingen vittnesplikt. Även nära släkting är undantagen från vittnesplikten, det vill säga om du är gift med part eller släkt med part i rätt upp- eller nedstigande led, till exempel förälder eller barn, syskon eller i svågerlag. Slutligen undantas vissa personer som i sitt arbete har tystnadsplikt, såsom advokat eller läkare.
Om personen som åberopas som vittne är under 15 år eller lider av en psykisk störning gör rätten en prövning om personen får höras som vittne. Om ett vittne vägrar att vittna utan giltiga skäl kan domstolen utfärda ett föreläggande att vittna vid vite. Om vitet inte fungerar kan rätten besluta att vittnet ska häktas.

Vad är vite?
Vite är ett på förhand bestämt penningbelopp som du kan bli skyldig att betala för att ha underlåtit att följa domstols eller myndighets beslut eller ett villkor i ett avtal.
Som framgår ovan kan vite föreläggas för att någon ska inställa sig och vittna vid domstol. Kommun eller myndighet kan utfärda föreläggande att viss åtgärd, till exempel ta bort skrot från en fastighet, ska utföras inom viss tid vid vite. I avtal kan vissa villkor vara förenade med vite, till exempel att någon vid vite om 100 000 kr inte får starta konkurrerande verksamhet eller yppa konfidentiell information. Vitet är alltså ett påtryckningsmedel för att en fysisk eller juridisk person ska följa ett beslut eller ett avtal.

Vad är värdepapper?
Begreppet värdepapper kommer från att aktiebrev och andra värdehandlingar tidigare var skriftliga urkunder. Handlingen i sig representerar ett värde och är bärare av alla rättigheter. Innehar du ett värdepapper har du ett bevis om att du till exempel äger aktier i ett aktiebolag, eller har en fordran, vars belopp framgår av skuldebrevet.
Värdepapper är ett samlingsbegrepp för aktier, fondandelar, obligationer, skuldebrev, checkar, postväxlar och sedlar, fordringsinteckningar, optioner, abonnemangskort, inträdesbiljetter till bio, frimärken med mera.
Många minns säkert bankboken, som är ett värdepapper. Vid insättning och uttag noterar banken detsamma i bankboken och din behållning, fordran på banken. I Sverige finns det, såvitt jag känner till, numera ingen bank som erbjuder bankbok. Istället är kontona digitala och du kan göra transaktioner genom internet eller per telefon.
Även aktiebrevet är på väg att försvinna. Aktiebrevet är ett av aktiebolaget utställt dokument avseende en eller flera av bolagets aktier. Avstämningsbolag får inte utfärda aktiebrev och handeln med aktier i noterade aktiebolag sker digitalt. Beträffande kupongbolag utfärdas numera aktiebrev endast om en aktieägare begär det.

Vad innebär det att vidimera?
Vidimera innebär att du bekräftar riktigheten av en viss uppgift. Begreppet har sitt ursprung från latinets vidi som betyder jag har sett. En kopia som är vidimerad innebär att någon genom att skriva sin namnteckning, gärna med namnförtydligande och identifikationsuppgift, intygar att kopian överensstämmer med originalet.

Vad är vindikation?
Vindikation innebär att en person får återkräva sin egendom från en orättmätig innehavare som orätt har egendomen i sin besittning. Vindikationsrätt förekom redan i det romerska riket.
Vindikationsrätten kan aktualiseras när du till exempel köper en vara på Blocket och det sedan visar sig att säljaren inte var ägare av varan. Utgångspunkten är att du som köpare får behålla föremålet om du har det i din besittning och var i god tro. För att du ska var i god tro krävs att du inte kände till, eller borde ha misstänkt, att säljaren inte var ägare till varan utifrån omständigheterna vid avtalets ingång, såsom varans pris med mera.
Den rätta ägaren kan, trots att du gjort ett godtrosförvärv, återkräva sin vara om hen har förlorat varan på grund av stöld, rån, tillgrepp av fortskaffningsmedel eller egenmäktigt förfarande. Talan om vindikation ska framföras inom sex månader från att den rätte ägaren fick kännedom om ditt innehav av varan.

Vad är ett verk och verkshöjd?
Verkshöjd är ett begrepp som används inom upphovsrätten för att avgöra om något som skapats, till exempel litterärt eller musikaliskt, är ett verk eller inte. Detta är endast verk som omfattas av det upphovsrättsliga skyddet, det vill säga ensamrätt att bestämma över verket, ekonomisk rätt samt rätt att namnges med mera.
Att ett verk har verkshöjd innebär att verket ska ha en viss originalitet. Verket ska vara en intellektuellt skapande verksamhet som har sådan individuell särprägel att två personer, helt oberoende av varandra, rimligen inte kan prestera exakt samma resultat. Till exempel har fotografier, möbler och reklam oftast verkshöjd, men däremot normalt inte enkla matrecept och nyhetsmeddelanden.
Det kan noteras att en djurrättsorganisation i amerikansk domstol ansåg att en apa borde ha upphovsrätt till den bild på sig själv som apan själv tagit, en ”selfie”. Domstolen ansåg dock inte att apan hade upphovsrätt till sin selfie eftersom amerikansk upphovsrättslagstiftning inte omfattar djur, som därmed inte har upphovsrättsligt skydd för sina verk.
Jag avslutar med ett citat om verk av författaren George Bernard Shaw: ”Fantasi är början på skapande”.

AGNETA GUSTAFSSON

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven I

Artikel. Vad är immateriella rättigheter?
Immateriella rättigheter är en rätt att nyttja sådant som inte är materiella ting. Immateriella rättigheter kan vara upphovsrätt till ett litterärt eller musikaliskt verk, till exempel en bok eller låttext, ensamrätt till varumärke, till exempel IKEA, eller mönsterrätt till skydd för särpräglat mönster som formen på en stol eller en mobiltelefon, samt patentet till teknisk uppfinning såsom en glödlampa eller dynamit som Alfred Nobel fick patent på 1867.
Patent innebär en ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja en uppfinning. För att en uppfinning ska få patent krävs att uppfinningen kan tillgodogöras industriellt, ha en teknisk karaktär eller utgöra en teknisk lösning på ett problem. Uppfinningen ska vara reproducerbar, det vill säga ge samma resultat varje gång den används. Patent beviljas efter ansökan om registrering till Patent- och registreringsverket (PRV).
Logotyper och andra former av tecken som har särskiljningsförmåga kan ge ensamrätt genom registrering som varumärke. Varumärket kan bestå av ord, figurer, bokstäver, siffror, ljud – till exempel glassbilens melodislinga – eller formen på en vara. Särskiljningsförmåga innebär att det ska gå att skilja en vara från andra varor som säljs, till exempel varumärket Coca-Cola kan särskiljas från varumärket på läskedrycken Pepsi Max.
De flesta produkter har även utformats, designats, för att få ett visst utseende, ett mönster. Formgivaren kan få ensamrätt till ny och särpräglad design genom så kallat mönsterskydd, vilket sker enligt mönsterskyddslagen. Exempel på skyddad design är det formgivna gelégodiset i form av en dödskalle som skapades 1992 av familjen Lindström.
Även konstnärliga och litterära uttryck i form av musik, skönlitteratur, teater eller konst skyddas av ensamrätt genom att den som har skapat verket får upphovsrätt till detsamma, även kallat copyright. Till skillnad från andra immateriella rättigheter, där ensamrätten ofta uppstår genom registrering hos Patent- och registreringsverket, uppkommer upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk automatiskt när verk som har en viss originalitet, verkshöjd, har skapats. Upphovsrätten gäller normalt 70 år efter upphovsmannens bortgång. Exempel på ett verk som har verkshöjd är stringhyllan, vars utformning Högsta domstolen 1962 bedömde vara tillräckligt originell för att omfattas av upphovsrätt.
De immateriella rättigheterna skyddar rättighetsinnehavarens ekonomiska rätt, ideella rätt samt ensamrätt att bestämma över vem som får förfoga över verket eller uppfinningen. Att utnyttja en immateriell tillgång i strid med rättighetsinnehavarens ensamrätt, till exempel piratkopiering av kläder, film eller musik, är straffbart och kan leda till skadestånd, böter eller fängelse.
Samhället har intresse av att personer och företag kan skydda sina immateriella tillgångar genom immateriell rätt till uppfinningar, design, musik eller konst. Till exempel står musikindustrin för en betydande del av Sveriges export. Enbart de upphovsrättsliga intäkterna från musik uppgick år 2010 till totalt 1239 miljarder kr.
Avslutningsvis bör Designhögskolan i Umeå, som rankats som en av världens bästa industridesignutbildningar, nämnas på temat skapande av immateriella rättigheter till nytta för oss alla.