onsdag 1 april

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven U

9 oktober, 2019

Artikel. Vad är utmätning?
Om någon är skyldig dig pengar och du har en klar och förfallen fordran men personen, trots krav, inte betalar skulden kan du hos Kronofogden ansöka om betalningsföreläggande. När du får ett beslut eller dom som anger att personen ska betala din fordran kan du ansöka om utmätning.
Utmätning innebär att Kronofogden beslutar att ta tillgångar från den skuldsatta personen, gäldenären, för att sälja egendomen för att betala din fordran.
För att veta om gäldenären har tillgångar som kan utmätas kontaktar Kronofogden bland annat banker, företag och myndigheter som kan ha information om gäldenärens tillgångar. Kronofogden kan även besöka gäldenärens bostad eller företagets lokal.
En förutsättning för att egendom ska kunna utmätas är att gäldenären är ägare till egendomen. Egendom som finns hemma hos gäldenären förutsätts tillhöra denne, även om det finns en sambo som bor tillsammans med gäldenären. Det innebär alltså att den exklusiva tv:n som står i vardagsrummet antas tillhöra gäldenären. Om sambon invänder att det är han eller hon som äger tv:n måste hen bevisa äganderätt till tv:n, annars utmäts den.
I första hand ska egendom utmätas som medför minsta möjliga kostnad, förlust eller annan olägenhet för gäldenären. Om det är en privatperson utmäts ofta del av personens lön. Kontanta medel, fordringar, banktillgodohavanden, lön, fondandelar och aktier och övrig lös egendom utmäts om det finns. Därefter utmäts gäldenärens fastighet såsom villa, fritidshus eller industrifastighet. Dessutom krävs det att den egendom som utmäts vid en försäljning genererar ett överskott som är försvarligt, det vill säga ger ett rimligt överskott för att betala skulderna.
Saker som den skuldsatta personen eller hens familj behöver för sin försörjning, så kallad beneficieegendom, får Kronofogden inte utmäta. Vad som utgör beneficieegendom beror på förhållandena i varje enskilt fall men normalt är kläder, glasögon, möbler och annat som gäldenären absolut behöver undantaget.
Så långt det är möjligt försöker Kronofogden undvika att utmäta gäldenärens bostad. Det finns inget krav på hur stor skulden måste vara för att bostaden ska kunna utmätas, men försäljningen ska ge ett överskott efter att alla omkostnader är betalda. Åtgärden måste också vara proportionerlig, det vill säga nyttan ska överväga konsekvenserna för gäldenären.
Om det inte finns utmätningsbara tillgångar för att betala gäldenärens alla skulder skriver Kronofogden en rapport som sänds till dig och gäldenären. Rapporten är en presumtion om att gäldenären är på obestånd och, med stöd av den, kan försättas i konkurs.
Om du anser en utmätning vara felaktig kan du begära rättelse. Om Kronofogden inte rättar utmätningsbeslutet eller om du vill att frågan ska prövas av domstol kan du överklaga beslutet till tingsrätten.
Om du vill läsa mer om utmätning finns bra information på Kronofogdens hemsida: https://kronofogden.se/Utmatning2.html.

Vad är uppsåt?
Uppsåt är den juridiska termen för vad som i dagligt tal kallas för avsikt och på latin dolus. Det innebär att någon medvetet gör något, det vill säga. agerar i syfte att orsaka en viss effekt, till exempel orsaka skada eller stjäla något.
För att en person ska kunna dömas till till exempel fängelse eller böter för ett brott måste handlingen vara straffbar. För att en handling ska vara straffbar krävs normalt uppsåt. Det straffrättsliga uppsåtet innebär att personen genomför brottet trots insikten om att handlingen som utförs är brottslig.
Inom skadeståndsrätten är handlingar som utförs med uppsåt och som orsakar personskada eller sakskada skadeståndsgrundande, det vill säga ger rätt till ersättning, så kallat skadestånd. Uppsåtlig handling som orsakar ekonomisk skada, utan samband med en person- eller sakskada, men samtidigt utgör ett brott är också skadeståndsgrundande.

Vad är umgänge?
Ett socialt umgänge med vänner och familj är trevligt. Inom juridiken innebär umgänge en rättighet för barn att umgås med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Det är alltså barnets rättighet, inte förälderns. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra, men det kan också ske genom kontakt per brev eller telefon.
Bestämmelserna om umgänge i Föräldrabalken gäller oavsett om barnets föräldrar har gemensam vårdnad. Föräldrarna har gemensamt ansvar för att barnets behov av att umgås med båda föräldrarna tillgodoses i största möjliga utsträckning. Enligt lagstiftaren är det viktigt för barnet att ha kontakt med båda föräldrarna. Samtidigt ska barnets bästa vara avgörande vid alla beslut om vårdad, boende och umgänge med barn.
För att ett barn ska kunna umgås med en förälder som det inte bor tillsammans med krävs i bland resor. Det primära ansvaret för kostnaderna för resorna har föräldern som barnet inte bor tillsammans med. Den andre föräldern ska dock ta del av kostnaderna i den mån det är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förhållanden och övriga omständigheter.
Vid meningsskiljaktigheter kring barnets tillvaro kan föräldrarna få hjälp av socialtjänsten genom att träffas för samtal för att försöka nå en överenskommelse om barnets umgänge med förälder. Om föräldrarna inte kan komma överens kan domstol besluta i frågan om umgänge.
Jag avslutar med ett citat av Nalle Puh. ”Du kan inte alltid stanna i din egen hörna av skogen och vänta på att andra ska komma till dig. Du måste gå till dem ibland också.”

AGNETA GUSTAFSSON

Läs mer